Cơm Có Thịt New Zealand hướng về miền Trung

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Đại diện Cơm Có Thịt New Zealand, chị Cherry Vũ đã gửi tới Quỹ Trò nghèo vùng cao số tiền 10.000.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Rất trân trọng và cảm ơn tấm lòng của các bạn phương xa hướng về đồng bào quê hương!