Phiên chợ Tết Cơm Có Thịt 2016

Tư liệu hình ảnh ghi nhận hoạt động của quỹ