Tất niên Cơm Có Thịt 2016 - Xuân Bính Thân

Tư liệu hình ảnh ghi nhận hoạt động của quỹ
 
 
 

Tất niên Cơm Có Thịt 2016 - Xuân Bính Thân đang diễn ra tại chính nơi bắt đầu của Cơm Có Thịt - Suối Giàng.