Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 04-02-2022 95,30 Donation to only rice is not enough charity
Bich Ngoc Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 31-01-2022 40,73 Tarot by Alice chuyen khoan Com co thit chuc cac em mot mua xuan 2022 am ap
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 26.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 25.435.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.008.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.780.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.692.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.192.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.954.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.944.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.038.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.342.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 26.110.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 36.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 33.914.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.644.700,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.686.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 20.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.330.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 33.984.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 42.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Nậm Ty
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.500.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 2.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 26-01-2022 8.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.626.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 26-01-2022 2.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban (Bổ sung)
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.540.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.080.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.888.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 26-01-2022 22.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 18.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 25.488.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng