Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 12-04-2021 2.544.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.612.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 7.494.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 12-04-2021 14.874.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2021 12-04-2021 9.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 12-04-2021 4.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 12-04-2021 5.742.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 12-04-2021 9.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 12-04-2021 7.476.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 1.584.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Tiểu học Nhi Sơn TK chuyển đi 2021 12-04-2021 14.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học nhi Sơn
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 12-04-2021 22.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 12-04-2021 20.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 10.416.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường mầm non Thanh Bình TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Thanh Bình
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 42.355.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 12-04-2021 4.692.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 32.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 42.187.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.426.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 8.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 10.170.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 36.064.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 52.734.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 7.524.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 23-02-2021 18.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 23-02-2021 8.910.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 12.534.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 23-02-2021 10.580.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Nùng Thị Ngọc TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 31.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.644.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2021 23-02-2021 9.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 23-02-2021 37.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mẫu giáo A Lù TK chuyển đi 2021 23-02-2021 3.228.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Mầm non A Lù
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 17.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 8.022.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 23-02-2021 13.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 33.144.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.180.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 23-02-2021 9.336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố