Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 07-05-2021 52.944.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 07-05-2021 6.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 07-05-2021 7.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 07-05-2021 4.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.508.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 07-05-2021 10.230.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 07-05-2021 8.466.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.730.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 07-05-2021 9.126.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 07-05-2021 14.502.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2021 07-05-2021 8.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 07-05-2021 7.458.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 07-05-2021 10.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 07-05-2021 10.580.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 10.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 12.544.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 774.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.422.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Trường mầm non Thanh Bình TK chuyển đi 2021 19-04-2021 990.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Thanh Bình
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.248.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 21.001.800,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 19-04-2021 18.864.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 4.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.988.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 19-04-2021 3.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.380.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 6.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.394.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.334.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 618.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.530.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 558.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 612.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 804.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 19-04-2021 360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.710.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.992.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 19-04-2021 3.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 19-04-2021 4.080.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.002.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung