Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 27-01-2021 16.008.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2020 27-01-2021 13.062.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Không Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.550.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.394.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.766.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 10.158.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 3.846.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 12.606.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2020 27-01-2021 14.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 10.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.740.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.334.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 29.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.226.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2020 27-01-2021 13.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 21.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 1.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.372.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 23.940.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2020 27-01-2021 27.408.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 32.080.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường mầm non xã Nậm Manh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 12.558.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN xã Nậm Manh
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2020 27-01-2021 17.204.400,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.076.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.156.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.120.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.992.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.108.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường mầm non Không Hin
Trường mầm non xã Nậm Manh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.828.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường MN xã Nậm Manh
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.235.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T09/2020 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.922.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.128.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2020 11-01-2021 12.288.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường mầm non Không Hin
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2020 11-01-2021 17.388.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non xã Nậm Manh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 12.012.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường MN xã Nậm Manh
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.740.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 11-01-2021 26.864.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 22.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng