Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 4.410.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.698.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tả Sử Choongs
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.408.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.226.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 23-11-2020 15.840.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.570.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.594.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.032.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.648.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 16.500.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.180.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.112.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.520.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 23.760.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 9.624.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.460.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.128.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2020 23-11-2020 3.599.950,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.540.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.000.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.392.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 23-11-2020 6.468.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2020 23-11-2020 27.280.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 12.144.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 32.912.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 23-11-2020 42.592.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2020 23-11-2020 25.212.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2020 23-11-2020 44.880.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 23-11-2020 15.240.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.362.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.026.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.074.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.088.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.656.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.752.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.412.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.386.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2020 23-11-2020 5.484.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2020 23-11-2020 8.868.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2020 23-11-2020 3.228.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2020 23-11-2020 11.580.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2020 23-11-2020 14.904.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2020 23-11-2020 9.222.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2020 23-11-2020 7.800.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2020 23-11-2020 11.382.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2020 23-11-2020 4.928.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2020 23-11-2020 28.248.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2020 23-11-2020 13.980.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.992.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2020 23-11-2020 10.020.000,00 QTNVC Chuyen tien ăn T10/2020 cho Trường mầm non Quài Nưa