Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2020 27-01-2021 17.204.400,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 27-01-2021 28.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2020 27-01-2021 24.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.848.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Nùng Thị Ngọc TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.658.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.838.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2020 27-01-2021 10.902.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Trường mầm non Thanh Bình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.538.618,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Thanh Bình
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.176.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2020 27-01-2021 44.712.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mẫu giáo A Lù TK chuyển đi 2020 27-01-2021 3.948.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường Mầm non A Lù
Dương Thị Thu Minh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 3.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Trung Lèng Hồ
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 20.552.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.869.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2020 27-01-2021 15.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 27-01-2021 36.536.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.448.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.957.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2020 27-01-2021 12.408.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.340.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 27-01-2021 16.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.038.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.074.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 6.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.310.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2020 27-01-2021 10.212.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.274.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 27-01-2021 17.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.452.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.694.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2020 27-01-2021 9.798.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 23.760.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 10.764.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 27-01-2021 8.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.356.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2020 27-01-2021 4.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2020 27-01-2021 7.740.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2020 27-01-2021 13.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Ta Ma
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.226.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 29.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Toả Tình
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2020 27-01-2021 5.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2020 27-01-2021 11.334.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Sao Mai
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2020 27-01-2021 14.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2020 27-01-2021 3.846.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2020 27-01-2021 12.606.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Mường Mùn