Cơm Có Thịt tặng hai bộ điện mặt trời cho hai điểm Huổi Dạo và Huổi Lĩnh của Nậm Chà. Lắp thử ở trường chính trước khi đưa lên bản. Các thày giáo hì hục một lúc là thử được. Chiếc bóng điện đã sáng lên. Mong là ở bản heo hút những giáo viên cắm bản thấy đỡ chơi vơi hơn những tối mùa đông giá lạnh.