Only rice is not enough US (Song from a secret garden)

Những thước phim về quỹ và các chương trình đã thực hiện
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lq0Izvr9u20