Môi tím chân trần

Những thước phim về quỹ và các chương trình đã thực hiện
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eF-ah-r-AoY