Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Hồ Văn Phong (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 vỡ ruộng, hư nhà
Hồ Văn Danh (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 vỡ ruộng, hư nhà
Hồ Thị Hồng (12/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị vùi lấp nhà
Hồ Thị Nhi (12/1 - 0355982210) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hồ Thị Nguyệt (12/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà, mất bò
Hồ Hải Nguyên (11/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hồ Hồng Quang Hào (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 trôi nhà, ruộng đất
Lê Thị Huyền Diệu (11/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 trôi dê
Hồ Thị Kim Ngọc (9/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hồ Văn Truyền (9/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hoàng Thị Quỳnh Ly (0965004472) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 trôi tài sản
Hồ Thị Lan (0343686066) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 hộ nghèo, bay tôn, hư nhà
Hồ Thị Thu Nguyệt (0336579065) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, hư nhà
Hồ Thị Quyên (0379081489) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, mất ruông
Hồ Văn Thưng (10/6) 0394056501 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 30.000.000,00 trôi nhà cửa, mất mẹ
Hồ Thị Dấu (12/6) 0366771854 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 30.000.000,00 trôi nhà cửa, mất mẹ
Hồ Văn An (12/6) 0379850983 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 30.000.000,00 trôi nhà cửa, mất mẹ
Hồ Thị Thanh Tuyền (10/6) 0348007114 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Văn Quyền (10/6) 0392096257 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Văn Quang (10/7) 0375689536 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Non (10/7) 0364005510 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Tiến (10/7) 0915794055 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Bé (10/7) Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Văn Đệ (10/7) 03551655680 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Hương (10/7) 0393749218 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Hiệp (10/7) Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Dịu (10/7) 0333732908 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Can (10/7) 0333069691 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Kim Phượng (11/6) 0328981044 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Văn Sơn (12/6) 0376760820 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Tiêm (12/6) 0867071748 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Lê Doãn Thanh Thuận (10/3) 085777693 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Hạnh (11/6) 0867508783 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Nhà bị sụp hoàn toàn
Hồ Thị Phun (11/3) 0335918554 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Bay m
Hồ Thị Xuôn (11/3) 0388797206 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Bay m
Nguyễn Thị Bích Hậu (dạy hoá, sinh, nghề) Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng
Phạm Thị Thanh Hiếu (dạy lý, công nghệ) Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, đổ tường rào
Hoàng Thị Minh Nhật (dạy toán, tin) Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng
Phạm Thị Ngọc Ánh (dạy Hoá, sinh, nghề) Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng
Thôn Tân Đi 1 Cứu trợ miền Trung - 2020 26-10-2020 22.500.000,00 Thiệt hại hoa màu, DT Vân Kiều, hoàn cảnh khó khăn - Thôn Tân Đi 1, Xã A Vao, huyện Đakrong, Quảng Trị
Thôn Tân Đi 2 Cứu trợ miền Trung - 2020 26-10-2020 14.500.000,00 Thiệt hại hoa màu, DT Vân Kiều, hoàn cảnh khó khăn - Thôn Tân Đi 2, Xã A Vao, huyện Đakrong, Quảng Trị
Thôn Pa Ling Cứu trợ miền Trung - 2020 26-10-2020 37.000.000,00 Thiệt hại hoa màu, DT Vân Kiều, hoàn cảnh khó khăn - Thôn Pa Ling, Xã A Vao, huyện Đakrong, Quảng Trị
Thôn Tân Đi 3 Cứu trợ miền Trung - 2020 26-10-2020 28.000.000,00 Thiệt hại hoa màu, DT Vân Kiều, hoàn cảnh khó khăn - Thôn Tân Đi 3, Xã A Vao, huyện Đakrong, Quảng Trị
Thôn Ra Ró Cứu trợ miền Trung - 2020 26-10-2020 31.500.000,00 Thiệt hại hoa màu, DT Vân Kiều, hoàn cảnh khó khăn - Thôn Ra Ró, Xã A Vao, huyện Đakrong, Quảng Trị
Thôn A Vao Cứu trợ miền Trung - 2020 26-10-2020 31.000.000,00 Thiệt hại hoa màu, DT Vân Kiều, hoàn cảnh khó khăn - Thôn A Vao, Xã A Vao, huyện Đakrong, Quảng Trị
Thầy giáo Nguyễn Văn Hoàng Cứu trợ miền Trung - 2020 26-10-2020 20.000.000,00 Bị lũ cuốn trôi (mất) - Xã A Vao, huyện Đakrong, Quảng Trị
Nguyễn Anh Dụng Cứu trợ miền Trung - 2020 25-10-2020 10.000.000,00 Nhà sập - Thôn Mốc Thượng 1, X. Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Nguyễn Anh Sơn Cứu trợ miền Trung - 2020 25-10-2020 10.000.000,00 Nhà sập - Thôn Mốc Thượng 1, X. Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Nguyễn Quang Đảng Cứu trợ miền Trung - 2020 25-10-2020 10.000.000,00 Nhà sập - Thôn Mốc Thượng 1, X. Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Nguyễn Thanh Tráng Cứu trợ miền Trung - 2020 25-10-2020 10.000.000,00 Nhà sập - Thôn Mốc Thượng 1, X. Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình