Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Hồ Thị Thuỳ Dung (0941381889) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 30.000.000,00 Trôi nhà hoàn toàn
Hồ Văn Hiền (0362868140) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 30.000.000,00 Trôi Tài sản
Hồ Văn Lan (0333302952) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 35.000.000,00 Trôi nhà
Hồ Thị Sơn (0395134409) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 35.000.000,00 Trôi nhà
Hồ Hoài Linh (0382052235) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hoàng Văn Đạt (0342926781) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Nguyên Dương Ngọc Thành (0387891108) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hồ Văn Thận (0333957889) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hồ Thị Điều (0375833626) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị trôi nhà
Hồ Thị Thuỷ (0373644348) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị trôi nhà
Hồ Thị Thu Thể (0325761753) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị trôi nhà và trôi hết gia súc
Hồ Văn Say (0356288195) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị vùi lấp nhà
Hồ Đình Nguyên (0336584585) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị vùi lấp nhà
Hồ Thị Mai Phượng (0378455130) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 bị trôi nhà hoàn toàn
Hồ Văn Khiêm (0868408694) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị vùi lấp nhà
Hồ Thị Liễu (0966582843) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Bị trôi nhà
Hồ Văn Huân (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 Bay tôn, hư nhà
Hồ Hoàng Vỹ (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 hư nhà, mất ruộng
Hồ Thị Doanh (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 mất ruộng
Hồ Thị Xạ (12/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, hư nhà
Hồ Thị Hiền (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, hư nhà
Nguyễn Thị Thuý Hằng (12/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 hư nhà
Trần Văn Huy (12/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, chết bò
Hồ Văn Then (12/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, hư nhà
Hồ Hoàng Đức (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 mất ruộng
Hồ Mạnh Quỳnh (10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, hư nhà
Hồ Văn Phong (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 vỡ ruộng, hư nhà
Hồ Văn Danh (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 vỡ ruộng, hư nhà
Hồ Thị Hồng (12/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị vùi lấp nhà
Hồ Thị Nhi (12/1 - 0355982210) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hồ Thị Nguyệt (12/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà, mất bò
Hồ Hải Nguyên (11/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hồ Hồng Quang Hào (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 trôi nhà, ruộng đất
Lê Thị Huyền Diệu (11/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 trôi dê
Hồ Thị Kim Ngọc (9/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hồ Văn Truyền (9/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bị hư nhà
Hoàng Thị Quỳnh Ly (0965004472) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 trôi tài sản
Hồ Thị Lan (0343686066) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 hộ nghèo, bay tôn, hư nhà
Hồ Thị Thu Nguyệt (0336579065) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, hư nhà
Hồ Thị Quyên (0379081489) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 5.000.000,00 bay tôn, mất ruông
Hồ Văn Thưng (10/6) 0394056501 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 30.000.000,00 trôi nhà cửa, mất mẹ
Hồ Thị Dấu (12/6) 0366771854 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 30.000.000,00 trôi nhà cửa, mất mẹ
Hồ Văn An (12/6) 0379850983 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 30.000.000,00 trôi nhà cửa, mất mẹ
Hồ Thị Thanh Tuyền (10/6) 0348007114 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Văn Quyền (10/6) 0392096257 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Văn Quang (10/7) 0375689536 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Non (10/7) 0364005510 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Tiến (10/7) 0915794055 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Thị Bé (10/7) Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa
Hồ Văn Đệ (10/7) 03551655680 Cứu trợ miền Trung - 2020 09-11-2020 15.000.000,00 Trôi nhà cửa