Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.150.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.570.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-01-2022 38.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-01-2022 20.952.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 26-01-2022 34.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 26-01-2022 9.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.638.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.168.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 11.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 19.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 33.304.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 9.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-01-2022 35.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 26-01-2022 50.448.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 26-01-2022 20.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 26-01-2022 24.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 28.182.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.024.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.254.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.868.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.850.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 8.286.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.326.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 26-01-2022 8.532.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 26-01-2022 9.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.006.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.876.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 26-01-2022 15.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 11.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.230.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 26-01-2022 11.514.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 26-01-2022 4.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 26-01-2022 26.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.380.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 14.850.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 26-01-2022 9.984.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 26-01-2022 15.258.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 34.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 26-01-2022 8.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 14.688.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường TH Lũng Luông