Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.954.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.944.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.038.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.342.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 26.110.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 36.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 33.914.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.644.700,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.686.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 20.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.330.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 33.984.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 42.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Nậm Ty
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.500.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-01-2022 732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 2.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 26-01-2022 8.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 26-01-2022 1.626.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 26-01-2022 2.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban (Bổ sung)
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.540.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.080.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.888.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 26-01-2022 22.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 18.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 10.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 25.488.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 29.790.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 26-01-2022 29.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 5.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.182.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2022 26-01-2022 6.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 12.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 26-01-2022 13.676.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 4.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-01-2022 7.311.100,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.528.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 26-01-2022 8.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng