Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.670.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 17.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.610.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.794.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 28-06-2022 7.404.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 15.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 1.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 28-06-2022 7.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.446.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.024.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 28-06-2022 12.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 15.180.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.517.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 28.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 13.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 17.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 11.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 9.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 28-06-2022 12.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 14.142.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 28-06-2022 6.402.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 12.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.022.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 28-06-2022 17.255.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 28-06-2022 21.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 12.064.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 34.040.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 28-06-2022 840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.278.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.827.800,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 1.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02. T03/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 13.098.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.502.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 27.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.850.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 12.006.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 19.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 28-06-2022 18.445.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 26-04-2022 18.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 32.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 26-04-2022 42.248.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo