Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.984.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 28-06-2022 11.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.776.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.014.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 28-06-2022 26.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 28-06-2022 6.936.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 28-06-2022 7.236.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 15.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 7.452.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.100.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.468.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 11.016.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.368.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 28-06-2022 11.584.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 26.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 28-06-2022 43.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 28-06-2022 14.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 28-06-2022 34.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 25.026.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.122.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.050.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 28-06-2022 9.438.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.576.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.782.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.676.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 28-06-2022 6.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.166.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.340.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.514.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 9.174.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.670.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 17.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.610.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.794.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 28-06-2022 7.404.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Ta Ma