Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 11-11-2022 23.502.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.974.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 11-11-2022 4.638.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 11-11-2022 6.372.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 11-11-2022 5.076.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.026.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.576.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.068.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 11-11-2022 11.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 11-11-2022 9.510.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 4.494.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 11-11-2022 11.892.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 11-11-2022 5.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.210.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 12.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 11-11-2022 22.496.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 27.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 11-11-2022 4.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Nguyễn Duy Hoàng TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Sái Hải Thành TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Phạm Trang Anh TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Lường Thị Cẩm Tú TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Quảng Mai Chi TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Sùng Tuấn Anh TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Sùng Tuấn Anh TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 28-06-2022 20.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 28-06-2022 15.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 9.336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 19.824.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 25.339.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 28-06-2022 14.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường TH A xã Thượng Sơn