Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 11.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 32.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 24.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 36.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 798.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 3.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 1.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 3.060.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 31.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 13.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 13.242.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 9.822.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 9.486.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.764.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.662.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 7.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 8.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 5.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 6.276.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 2.436.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non An Bình
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 8.190.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 16.852.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 30.300.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 22.632.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 6.186.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 8.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 2.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 31.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 13.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường MN Ta Ma
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 25.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Toả Tình
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 4.992.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 17.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 7.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 10.386.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 15.066.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 10.332.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
5087-13860 TK chuyển đi 2021 31-12-2021 9.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 8.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 14.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 7.638.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 19.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 9.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 32.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 40.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 19.182.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 53.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
5087-34913 TK chuyển đi 2021 01-12-2021 23.168.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu