Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XC92 - 0000176 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ QUY TNVC CT HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 01 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000157 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 3.4/2018 TROI NHA BAO LU THEO BAN THO A THUAN SO 08 NGYA 01.10.2017
XC92 - 0000154 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 8.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 04 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BA N THOA THUAN SO 06 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000121 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 3.600.000đ quy tnvc ct ho tro tu 01.04.2018 den 30.4.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 18.6.16
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 1.200.000đ tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 04.2018 theo ban thoa thuan ky ngay 20 .7.17
XC92 - 0000139 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 14.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 07 hoc sinh co ds kem theo 03.04/2018 troi nha do bao l u theo ban thoa thuan so 04 ngay 01.10.17
XC92 - 0000120 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 7.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 11.12.2017 va thang 01.02.03.04.05/2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 09 ngay 01.10.17
XC92 - 0000122 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 2.000.000đ quy tnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho hs cam van le thang 03.04/2018 troi nha do bao lu th eo ban thoa thuan so 02 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000145 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 40.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 20 HOC SINH CO DS KEM THEO THANG 03/04.2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 05 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000138 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 02 hoc sinh thang 03.04/2018 troi nha do bao lu theo ba n thoa thuan so 07 ngay 01.10.17
XC92 - 0000189 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 23.754.000đ qtnvc ho tro thuc pham an tiec tat nien nam 2018 cho hoc sinh truong ptdtbt th va thcs ban mu dvh:truong pt dan toc ban tru th va thcs ban mu
XC92 - 0000213 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 21.546.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro an trua cho 63 hoc sinh truong mn so 2 xa nam hang
XC92 - 0000186 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 5.620.000đ ho tro tat nien nam 2018 cho 281 hoc sinh truong ptdtbt-thcs xa nam manh
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 04-05-2018 50.000.000đ quy tnvc tt tien dem nhac 08.04.18
VNTN - 0037829 TK chuyển đi 2018 28-04-2018 1.493.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:28042018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:03/2018-ST:1493000-GChu:Quy I/2018)
YU12 - 0000117 TK chuyển đi 2018 27-04-2018 54.000.000đ QUY TNVC TAM UNG THEO HD SO 0803 / 2018 / HD - TVGS - Diem truong PuXi
XC92 - 0000082 TK chuyển đi 2018 26-04-2018 5.610.000đ quy tnvc tt tien thue man hinh led theo hd so 0001916 phuc vu dem nhac 08-04-18
XC92 - 0020001 TK chuyển đi 2018 24-04-2018 1.245.116.179đ //SAL240418XC92001//qtnvc ho tro tien an trua t03.17-18 cho 97 truong mn th thcs
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 19-04-2018 158.920.000đ //SAL190418XC92002//qtnvc ho tro tien tat nien nam 2018 cho 28 tmn th thcs
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 18-04-2018 3.600.000đ quy tnvc ct ho tro tu 01.3.18 den 31.3.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 18. 6.16
XC92 - 0000142 TK chuyển đi 2018 17-04-2018 48.530.191đ tt tien giu lai bao hanh cho dvi thi cong diem truong Tham Pung theo hd so 1912/tnvc-xck/2016 ky ngay 19.12.17 v a hd so 280217/tnvc-xck ky ngay 28.2.17
XC92 - 0000147 TK chuyển đi 2018 10-04-2018 1.200.000đ tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 03.18 theo ban thoa thuan ky ngay 20. 7.17
XC92 - 0000146 TK chuyển đi 2018 10-04-2018 8.500.000đ tt chi phi vận chuyen theo hd so 0000668 ngay 31.3.18
XC92 - 0000095 TK chuyển đi 2018 06-04-2018 76.000.000đ TT TIEN THUE DIA DIEM BIEU DIEN NGHE THUAT THEO HD SO 32-KH/CVH KY NGAY 13.3.18
XC92 - 0000112 TK chuyển đi 2018 05-04-2018 2.725.504đ quy tro ngheo vung cao nt bhxh thang 03+04/2018 vao ma so bhxh _hw0094a
XC92 - 0000125 TK chuyển đi 2018 04-04-2018 399.762.000đ tt tien mua ao am cho vu thi thin theo hd so 2112/qtnvc-kdctvtt ky ngay 21.12.17
XC92 - 0000037 TK chuyển đi 2018 04-04-2018 16.538.500đ tt dut gia tri hd mua ban so 03-2017/hdmb/tp-qtnvc ky ngay 25.12.17
XC92 - 0000036 TK chuyển đi 2018 04-04-2018 1.156.000đ ct tra lai tien do nham so tk
XC92 - 0000046 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 20.968.200đ tt tien ung ho ba con nhan dan pa it do lam mat vat lieu trong qua trinh van chuyen de xd diem truong pa it cho xuong co khi tran thanh lam
XC92 - 0000029 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 119.628.750đ TT TIEN THI CONG DIEM TRUONG PA IT TRUONG TH VA MN HUOI MI THEO HD THI CONG SO 2710/TNVC-X CK/2017 KY NGAY 27/10/17
XC92 - 0000028 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 16.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 04 HS T11.12/2017 VA THANG 01.02/2018 TRO I NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 06 NGYA 01/10/2017
XC92 - 0000027 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 8.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 11,12.2017 VA THANG 01, 02.2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 07 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000026 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 24.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 06 HOC SINH T11.12.2017 VA THANG 01.02.20 18 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 03 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000025 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 80.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 20 HOC SINH CO DS KEM THEO THANG 11.12/20 17 VA THANG 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 05 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000024 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 28.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 07 HOC SINH CO DS KEM THEO THANG 11.12/20 17 VA THANG 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 04 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000023 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 4.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CT HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO HS CAM VAN LE THANG 11.12/2017 VA THAN G 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO THOA THUAN SO 02 NGAY 01/10/2017
XC92 - 0000022 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 8.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH T11.12/2017 VA TH ANG 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 01 NGAY 01/10/17
XC92 - 0000021 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 8.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 11.12.17 VA THANG 01.02 /2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 08 NGAY 01.10.17
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 21-03-2018 896.740.425đ Quỹ trò nghèo vùng cao hỗ trợ tiền ăn trưa tháng 02 năm học 2017-2018 cho 97 trường MN, TH, THCS
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2018 20-03-2018 351.226.160đ tt dut hd so 09/qtnvc-ab ky ngay 11.10.17 ve viec sx in gia cong lich nam 2018
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2018 20-03-2018 351.226.160đ tt dut hd so 09/qtnvc-ab ky ngay 11.10.17 ve viec sx in gia cong lich nam 2018
VNTN - 0039327 TK chuyển đi 2018 17-03-2018 35.763.576đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:17032018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:12/2017-ST:35763576-GChu:Thue GTGT quy IV/2017)
VNTN - 0039327 TK chuyển đi 2018 17-03-2018 35.763.576đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:17032018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:12/2017-ST:35763576-GChu:Thue GTGT quy IV/2017)
P567 - 0000024 TK chuyển đi 2018 15-03-2018 3.600.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/02/2017 DEN 28/02/2018 CHO EM NGUYEN THI N GOC NHU THEO BBTT KY NGAY 18/6/2016
P567 - 0000023 TK chuyển đi 2018 15-03-2018 1.200.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TIEN HO TRO EM LU VAN DUC VA LU VAN NGUYEN THANG 02/2018 THEO B AN THOA THUAN KY NGAY 20/07/2017
P567 - 0000022 TK chuyển đi 2018 15-03-2018 70.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG XAY DUNG NHA LOP HOC CHO GIAO VIEN VA HOC SINH DIEM TRUONG NA NGAO THEO HD TAI TRO VON SO 1511/2017/HDGV/QTNVC-MNDT
P567 - 0000005 TK chuyển đi 2018 13-03-2018 16.847.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO CHI PHI CHO BENH NHAN SUNG A PHENH TU 14/07/2017 DEN 31/12/201 7
D330 - 0000168 TK chuyển đi 2018 06-03-2018 2.705.499đ quy tro ngheo vung cao nt bhxh thang 2.2018 vao ma so bhxh-HW0094A
VNTN - 0022044 TK chuyển đi 2018 27-02-2018 300.000.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:27022018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1052-KT:12/2017-ST:300000000-GChu:Thue TNDN quy 4 nam 2017)
VNTN - 0022044 TK chuyển đi 2018 27-02-2018 300.000.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:27022018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1052-KT:12/2017-ST:300000000-GChu:Thue TNDN quy 4 nam 2017)