Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XC92 - 0000037 TK chuyển đi 2018 04-04-2018 16.538.500đ tt dut gia tri hd mua ban so 03-2017/hdmb/tp-qtnvc ky ngay 25.12.17
XC92 - 0000036 TK chuyển đi 2018 04-04-2018 1.156.000đ ct tra lai tien do nham so tk
XC92 - 0000046 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 20.968.200đ tt tien ung ho ba con nhan dan pa it do lam mat vat lieu trong qua trinh van chuyen de xd diem truong pa it cho xuong co khi tran thanh lam
XC92 - 0000029 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 119.628.750đ TT TIEN THI CONG DIEM TRUONG PA IT TRUONG TH VA MN HUOI MI THEO HD THI CONG SO 2710/TNVC-X CK/2017 KY NGAY 27/10/17
XC92 - 0000028 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 16.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 04 HS T11.12/2017 VA THANG 01.02/2018 TRO I NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 06 NGYA 01/10/2017
XC92 - 0000027 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 8.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 11,12.2017 VA THANG 01, 02.2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 07 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000026 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 24.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 06 HOC SINH T11.12.2017 VA THANG 01.02.20 18 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 03 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000025 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 80.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 20 HOC SINH CO DS KEM THEO THANG 11.12/20 17 VA THANG 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 05 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000024 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 28.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 07 HOC SINH CO DS KEM THEO THANG 11.12/20 17 VA THANG 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 04 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000023 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 4.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CT HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO HS CAM VAN LE THANG 11.12/2017 VA THAN G 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO THOA THUAN SO 02 NGAY 01/10/2017
XC92 - 0000022 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 8.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH T11.12/2017 VA TH ANG 01.02/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 01 NGAY 01/10/17
XC92 - 0000021 TK chuyển đi 2018 23-03-2018 8.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 11.12.17 VA THANG 01.02 /2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 08 NGAY 01.10.17
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 21-03-2018 896.740.425đ Quỹ trò nghèo vùng cao hỗ trợ tiền ăn trưa tháng 02 năm học 2017-2018 cho 97 trường MN, TH, THCS
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2018 20-03-2018 351.226.160đ tt dut hd so 09/qtnvc-ab ky ngay 11.10.17 ve viec sx in gia cong lich nam 2018
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2018 20-03-2018 351.226.160đ tt dut hd so 09/qtnvc-ab ky ngay 11.10.17 ve viec sx in gia cong lich nam 2018
VNTN - 0039327 TK chuyển đi 2018 17-03-2018 35.763.576đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:17032018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:12/2017-ST:35763576-GChu:Thue GTGT quy IV/2017)
VNTN - 0039327 TK chuyển đi 2018 17-03-2018 35.763.576đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:17032018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:12/2017-ST:35763576-GChu:Thue GTGT quy IV/2017)
P567 - 0000024 TK chuyển đi 2018 15-03-2018 3.600.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/02/2017 DEN 28/02/2018 CHO EM NGUYEN THI N GOC NHU THEO BBTT KY NGAY 18/6/2016
P567 - 0000023 TK chuyển đi 2018 15-03-2018 1.200.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TIEN HO TRO EM LU VAN DUC VA LU VAN NGUYEN THANG 02/2018 THEO B AN THOA THUAN KY NGAY 20/07/2017
P567 - 0000022 TK chuyển đi 2018 15-03-2018 70.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG XAY DUNG NHA LOP HOC CHO GIAO VIEN VA HOC SINH DIEM TRUONG NA NGAO THEO HD TAI TRO VON SO 1511/2017/HDGV/QTNVC-MNDT
P567 - 0000005 TK chuyển đi 2018 13-03-2018 16.847.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO CHI PHI CHO BENH NHAN SUNG A PHENH TU 14/07/2017 DEN 31/12/201 7
D330 - 0000168 TK chuyển đi 2018 06-03-2018 2.705.499đ quy tro ngheo vung cao nt bhxh thang 2.2018 vao ma so bhxh-HW0094A
VNTN - 0022044 TK chuyển đi 2018 27-02-2018 300.000.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:27022018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1052-KT:12/2017-ST:300000000-GChu:Thue TNDN quy 4 nam 2017)
VNTN - 0022044 TK chuyển đi 2018 27-02-2018 300.000.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:27022018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1052-KT:12/2017-ST:300000000-GChu:Thue TNDN quy 4 nam 2017)
XN67 - 0000068 TK chuyển đi 2018 23-02-2018 51.722.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO TIEN XAY DUNG HE THONG NUOC SINH HOAT CHO GIAO VIEN VA HOC S INH TAI XA PACHEO- HUYEN BAT XAT- TINH LAO CAI THEO HOP DONG TAI TRO SO 01-PC/TNVC NGAY 29/08/2017
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 13-02-2018 1.230.129.570đ Hỗ trợ ăn trưa tháng 01 năm học 2017-2018 cho 89 truong mn th thcs
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 13-02-2018 1.230.129.570đ //SAL130218XC92001//ct ho tro an trua t1.18 nh 17-18 cho 89 truong mn th thcs
XC92 - 0000045 TK chuyển đi 2018 09-02-2018 840.684.050đ tt dut tien gia cong lich nam 2018 theo hd kinh te so 08/qtnvc-ab ky ngay 01.10.2017
XC92 - 0000044 TK chuyển đi 2018 09-02-2018 32.010.000đ tt dut gia tri hd mua ban so 02-2017/hdmb/tp-qtnvc ky ngay 15.12.2017
XC92 - 0000045 TK chuyển đi 2018 09-02-2018 840.684.050đ tt dut tien gia cong lich nam 2018 theo hd kinh te so 08/qtnvc-ab ky ngay 01.10.2017
XC92 - 0000044 TK chuyển đi 2018 09-02-2018 32.010.000đ tt dut gia tri hd mua bán chăn ấm số 02-2017/hdmb/tp-qtnvc ky ngay 15.12.2017
Z055 - 0000047 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 285.344.133đ tt dut tien mua ao am cho vu thi thin, hdong 231/QTNVC-KDCTVTT 23.11.17
Z055 - 0000049 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 10.800.000đ quy tnvc ct ho tro 01.11.17 - 31.01.18 cho e Nguyen Thi Ngoc Nhu theo BBTT 18.6.16
Z055 - 0000046 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 9.735.000đ tt mua ac quy hdon 0002413 04.11.17
LJ69 - 0000082 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 17.862.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO TRUNG THU NAM HOC 2017-2018 CHO HOC SINH TOAN TRUONG TAI MUO NG NHE - TINH DIEN BIEN
Z055 - 0000048 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 1.200.000đ tt ho tro em Lu Van Duc & Lu Van Nguyen t01.2018 theo ban thoa thuan 20.07.17
Z055 - 0000047 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 285.344.133đ tt dut tien mua áo ấm cho Vũ Thị Thìn, hdong 231/QTNVC-KDCTVTT 23.11.17
Z055 - 0000049 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 10.800.000đ quy tnvc ct ho tro 01.11.17 - 31.01.18 cho e Nguyen Thi Ngoc Nhu theo BBTT 18.6.16
Z055 - 0000046 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 9.735.000đ tt mua ac quy hdon 0002413 04.11.17
LJ69 - 0000082 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 17.862.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO HO TRO TRUNG THU NAM HOC 2017-2018 CHO HOC SINH TOAN TRUONG TAI MUO NG NHE - TINH DIEN BIEN
Z055 - 0000048 TK chuyển đi 2018 08-02-2018 1.200.000đ tt ho tro em Lu Van Duc & Lu Van Nguyen t01.2018 theo ban thoa thuan 20.07.17
LJ69 - 0000011 TK chuyển đi 2018 30-01-2018 58.685.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN DUT GIA TRI HOP DONG MUA BAN SO 01-2017/HDMB/TP-QTNVC KY NGAY 28/12/2017
LJ69 - 0000010 TK chuyển đi 2018 30-01-2018 11.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN VAN CHUYEN HANG HOA TU THIEN TU TRUONG TC DAI LAM D I HUYEN MEO VAC-HA GIANG THEO HOA DON SO 0000276 NGAY 06/01/2018
LJ69 - 0000011 TK chuyển đi 2018 30-01-2018 58.685.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN DUT GIA TRI HOP DONG MUA BAN SO 01-2017/HDMB/TP-QTNVC KY NGAY 28/12/2017
LJ69 - 0000010 TK chuyển đi 2018 30-01-2018 11.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN VAN CHUYEN HANG HOA TU THIEN TU TRUONG TC DAI LAM D I HUYEN MEO VAC-HA GIANG THEO HOA DON SO 0000276 NGAY 06/01/2018
VNTN - 0017213 TK chuyển đi 2018 24-01-2018 2.000.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:24012018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:2863-KT:01/2018-ST:2000000-GChu:Nam 2018)
VNTN - 0017213 TK chuyển đi 2018 24-01-2018 2.000.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:24012018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:2863-KT:01/2018-ST:2000000-GChu:Nam 2018)
XC92 - 0000043 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 3.980.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro trung thu nam hoc 2017-2018 cho 199 hoc sinh th&thcs tung ch ung pho
XC92 - 0000027 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 3.500.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro trung thu nam hoc 2017-2018 cho 175 hoc sinh tai truong mn h o thau
XC92 - 0000042 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 1.200.000đ tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 12.2017 theo ban thoa thuan ky ngay 20 .07.2017