Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XC92 - 0000025 TK chuyển đi 2018 05-12-2017 5.248.000đ tt tien van chuyen hang tu ha noi den sai gon theo bbgh so 02 ngay 23.11.2017 va bbgh so 0 3 ngay 29/11/2017
XC92 - 0000026 TK chuyển đi 2018 05-12-2017 300.000.000đ tam ung tien san xuat lich 2018 theo hd kinh te so 08/qtnvc-ab ky ngay 01.10.2017