Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XC92 - 0000041 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 315.146.357đ tt duc tien bao hanh 5% theo gtri hd so 01/hd/tnvc ky ngay 10.09.2015
XC92 - 0000043 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 3.980.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro trung thu nam hoc 2017-2018 cho 199 hoc sinh th&thcs tung ch ung pho
XC92 - 0000042 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 1.200.000đ tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 12.2017 theo ban thoa thuan ky ngay 20 .07.2017
XC92 - 0000041 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 315.146.357đ tt duc tien bao hanh 5% theo gtri hd so 01/hd/tnvc ky ngay 10.09.2015
XC92 - 0000027 TK chuyển đi 2018 19-01-2018 3.500.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro trung thu nam hoc 2017-2018 cho 175 hoc sinh tai truong mn h o thau
9D26 - 0000129 TK chuyển đi 2018 12-01-2018 43.560.000đ TT TIEN THEO HOP DONG SO 780917/HDMB VP-QTN KY NGAY 20.09.2017
9D26 - 0000128 TK chuyển đi 2018 12-01-2018 170.216.000đ THANH TOAN 30% GIA TRI HOP DONG THI CONG XD DIEM TRUONG PA IT, THEO HDKT SO 2710/TNVC-XCK KY NGAY 27.10.2017
9D26 - 0000129 TK chuyển đi 2018 12-01-2018 43.560.000đ TT TIEN THEO HOP DONG SO 780917/HDMB VP-QTN KY NGAY 20.09.2017
9D26 - 0000128 TK chuyển đi 2018 12-01-2018 170.216.000đ THANH TOAN 30% GIA TRI HOP DONG THI CONG XD DIEM TRUONG PA IT, THEO HDKT SO 2710/TNVC-XCK KY NGAY 27.10.2017
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 11-01-2018 1.195.315.799đ //SAL110118XC92001//ctht an trua t12 nam hoc 17-18 cho 102 tmn th thcs
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 11-01-2018 1.195.315.799đ Quỹ trò nghèo vùng cao hỗ trợ ăn trưa tháng 12 năm học 17-18 cho 102 tmn th thcs
XC92 - 0000077 TK chuyển đi 2018 09-01-2018 2.699.252đ quy tro ngheo vung cao nt bhxh thang 12/2017+ thang 01.2018 vao ma so bhxh hw0094a
XC92 - 0000168 TK chuyển đi 2018 05-01-2018 85.996.900đ tt tien ủng trẻ em theo hd so 03/2017 ngay 20.112017
XC92 - 0000168 TK chuyển đi 2018 05-01-2018 85.996.900đ tt tien ung tre em theo hd so 03/2017 ngay 20.112017
7B42 - 0000112 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 58.685.000đ tam ung 50% theo hop dong mua ban so 01 -2017/HDMB/ TP- QTNVC ky ngay 28/12/2017
7B42 - 0000109 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 85.500.000đ tam ung xay dung nha lop hoc cho giao vien va hoc sinh diem truong Na ngao theo HD tai tro ngay 30/12/2017
7B42 - 0000108 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 14.203.200đ thanh toan dut tien lam cua so cho cac lop hoc mam non, ky tuc xa, nha bep.. cho cong trin h truong TH Lung luong - Vo nhai - Thai nguyen theo hoa don so 0000409. NHH: An binh CN lang ha
7B42 - 0000107 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 240.000.000đ tam ung tien mua ao am cho vu thi thin theo hop dong so 2112/QTNVC - KDCTVTT ky ngay 21/12 /2017
7B42 - 0000106 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 482.000đ gia han ten mien Domain: tnvc.vn cua quy tro ngheo vung cao theo so dt 0243 773 7108 tu 16 /01/2018
7B42 - 0000108 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 14.203.200đ thanh toan dut tien lam cua so cho cac lop hoc mam non, ky tuc xa, nha bep.. cho cong trin h truong TH Lung luong - Vo nhai - Thai nguyen theo hoa don so 0000409. NHH: An binh CN lang ha
7B42 - 0000109 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 85.500.000đ tam ung xay dung nha lop hoc cho giao vien va hoc sinh diem truong Na ngao theo HD tai tro ngay 30/12/2017
7B42 - 0000106 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 482.000đ gia han ten mien Domain: tnvc.vn cua quy tro ngheo vung cao theo so dt 0243 773 7108 tu 16 /01/2018
7B42 - 0000112 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 58.685.000đ tam ung 50% theo hop dong mua ban so 01 -2017/HDMB/ TP- QTNVC ky ngay 28/12/2017
7B42 - 0000107 TK chuyển đi 2018 02-01-2018 240.000.000đ tam ung tien mua ao am cho vu thi thin theo hop dong so 2112/QTNVC - KDCTVTT ky ngay 21/12 /2017
XC92 - 0000025 TK chuyển đi 2018 05-12-2017 5.248.000đ tt tien van chuyen hang tu ha noi den sai gon theo bbgh so 02 ngay 23.11.2017 va bbgh so 0 3 ngay 29/11/2017
XC92 - 0000026 TK chuyển đi 2018 05-12-2017 300.000.000đ tam ung tien san xuat lich 2018 theo hd kinh te so 08/qtnvc-ab ky ngay 01.10.2017