Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XC92 - 0000138 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 02 hs thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan ngay 01.10.2017
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 7.000.000đ qntvc ho tro quy khuyen hoc cho 07 hs co ds kem theo 05.2018 troi nha do bao lu theo ban t hoa thuan so 04 ngay 01.10.17
XC92 - 0000136 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 1.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan ngay 01.10.2017
XC92 - 0000135 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000đ qtnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho 02 hs thang 05.18 troi nha do bao lu theo ban thoa thua n so 01 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000134 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 3.600.000đ quy tnvc ct ho tro tu 01.05.18 den 31.05.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 1 8.6.16
XC92 - 0000133 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 7.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 11.12.2017 va thang 01.02.03.04.05/2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 10 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000132 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 115.200.000đ tt 5% gia tri hd so 2812/tnvc/tmhb/2016 ngay 28.12.16 - XD Truong
XC92 - 0000131 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 4.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 04 hoc sinh thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban t hoa thuan so 06 ngay 01.10.17
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 20.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 20 hoc sinh co ds kem theo thang 5.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 05 ngay 01.10.17
XC92 - 0000126 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 6.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 06 hoc sinh thang 5.2018 troi nha bao lu theo ban thoa thu an ngay 01.10.17
XC92 - 0000125 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000đ qtnvc ho tro khuyen hoc cho 02 hs thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan nga y 01.10.17
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 115.200.000đ tt 5% gia tri hd so 2812/tnvc/tmhb/2016 ngay 28.12.16
XC92 - 0000123 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 65.700.000đ TAM UNG 30%HD SO 3005/TNVC-XCK/2018 DIEM TRUONG NAM PAN 3 HUYEN MUONG NHE TINH DIEN BIEN
RV11 - 0000019 TK chuyển đi 2018 20-06-2018 115.200.000đ TT 5% GIA TRI HOP DONG SO 2812/TNVC/TMHB/2016 NGAY 28.12.2016
XC92 - 0000185 TK chuyển đi 2018 11-06-2018 21.615.100đ tt 5% gia tri hd so 2404/tnvc-xck/2017 ngay 24.4.2017
XC92 - 0000184 TK chuyển đi 2018 11-06-2018 80.000.000đ tam ung theo hd so 1501/2018/hdgv/qtnvc-pgddt dvh:phong giao duc va dao tao huyen bac quang - xay diem truong Na Ngao
XC92 - 0000080 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 45.680.000đ ct ho tro an trua thang 05.2018 cho 358 hoc sinh truong tieu hoc den thang
XC92 - 0000079 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 13.340.000đ ct ho tro an trua thang 05.2018 cho 29 hoc sinh truong ptdtbt thcs tra tho
XC92 - 0000078 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 27.500.000đ tt hd so 01042018/hddv - Hop dong thue he thong am thanh phuc vu dem nhac 08-04-18
XC92 - 0000080 TK chuyển đi 2018 31-05-2018 11.000.000đ TT CHI PHI DEM NHAC 08.04.18
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 28-05-2018 60.000.000đ tam ung theo hd so 1511/2017/hdgv/qtnvc-mndt
XC92 - 0020001 TK chuyển đi 2018 24-05-2018 1.387.229.965đ //SAL240518XC92001//qtnvc ho tro an trua t05 nh 17-18 cho 106 tmn th thcs tai cac tinh lc hg db lc ...
XC92 - 0020002 TK chuyển đi 2018 24-05-2018 1.151.663.584đ //SAL240518XC92002//QTNVC CT AN THANG 04.2018 CHO CAC TRUONG
XC92 - 0000144 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 12.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 06 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BA N THOA THUAN SO 03 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000176 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ QUY TNVC CT HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 01 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000157 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 3.4/2018 TROI NHA BAO LU THEO BAN THO A THUAN SO 08 NGYA 01.10.2017
XC92 - 0000154 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 8.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 04 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BA N THOA THUAN SO 06 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000121 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 3.600.000đ quy tnvc ct ho tro tu 01.04.2018 den 30.4.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 18.6.16
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 1.200.000đ tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 04.2018 theo ban thoa thuan ky ngay 20 .7.17
XC92 - 0000139 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 14.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 07 hoc sinh co ds kem theo 03.04/2018 troi nha do bao l u theo ban thoa thuan so 04 ngay 01.10.17
XC92 - 0000120 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 7.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 11.12.2017 va thang 01.02.03.04.05/2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 09 ngay 01.10.17
XC92 - 0000122 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 2.000.000đ quy tnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho hs cam van le thang 03.04/2018 troi nha do bao lu th eo ban thoa thuan so 02 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000145 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 40.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 20 HOC SINH CO DS KEM THEO THANG 03/04.2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 05 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000138 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 02 hoc sinh thang 03.04/2018 troi nha do bao lu theo ba n thoa thuan so 07 ngay 01.10.17
XC92 - 0000189 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 23.754.000đ qtnvc ho tro thuc pham an tiec tat nien nam 2018 cho hoc sinh truong ptdtbt th va thcs ban mu dvh:truong pt dan toc ban tru th va thcs ban mu
XC92 - 0000213 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 21.546.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro an trua cho 63 hoc sinh truong mn so 2 xa nam hang
XC92 - 0000186 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 5.620.000đ ho tro tat nien nam 2018 cho 281 hoc sinh truong ptdtbt-thcs xa nam manh
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 04-05-2018 50.000.000đ quy tnvc tt tien dem nhac 08.04.18
VNTN - 0037829 TK chuyển đi 2018 28-04-2018 1.493.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:28042018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:03/2018-ST:1493000-GChu:Quy I/2018)
YU12 - 0000117 TK chuyển đi 2018 27-04-2018 54.000.000đ QUY TNVC TAM UNG THEO HD SO 0803 / 2018 / HD - TVGS - Diem truong PuXi
XC92 - 0000082 TK chuyển đi 2018 26-04-2018 5.610.000đ quy tnvc tt tien thue man hinh led theo hd so 0001916 phuc vu dem nhac 08-04-18
XC92 - 0020001 TK chuyển đi 2018 24-04-2018 1.245.116.179đ //SAL240418XC92001//qtnvc ho tro tien an trua t03.17-18 cho 97 truong mn th thcs
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2018 19-04-2018 158.920.000đ //SAL190418XC92002//qtnvc ho tro tien tat nien nam 2018 cho 28 tmn th thcs
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 18-04-2018 3.600.000đ quy tnvc ct ho tro tu 01.3.18 den 31.3.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 18. 6.16
XC92 - 0000142 TK chuyển đi 2018 17-04-2018 48.530.191đ tt tien giu lai bao hanh cho dvi thi cong diem truong Tham Pung theo hd so 1912/tnvc-xck/2016 ky ngay 19.12.17 v a hd so 280217/tnvc-xck ky ngay 28.2.17
XC92 - 0000147 TK chuyển đi 2018 10-04-2018 1.200.000đ tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 03.18 theo ban thoa thuan ky ngay 20. 7.17
XC92 - 0000146 TK chuyển đi 2018 10-04-2018 8.500.000đ tt chi phi vận chuyen theo hd so 0000668 ngay 31.3.18
XC92 - 0000095 TK chuyển đi 2018 06-04-2018 76.000.000đ TT TIEN THUE DIA DIEM BIEU DIEN NGHE THUAT THEO HD SO 32-KH/CVH KY NGAY 13.3.18
XC92 - 0000112 TK chuyển đi 2018 05-04-2018 2.725.504đ quy tro ngheo vung cao nt bhxh thang 03+04/2018 vao ma so bhxh _hw0094a
XC92 - 0000125 TK chuyển đi 2018 04-04-2018 399.762.000đ tt tien mua ao am cho vu thi thin theo hd so 2112/qtnvc-kdctvtt ky ngay 21.12.17