Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNAF - 0078836 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 200.000,00 IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0304771 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 500.000,00 IBVCB.2312180133751001.UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0866272 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 400.000,00 MBVCB114438490.Pham Huong Thao ung ho Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0021000247048 PHAM HUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0870705 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 300.000,00 MBVCB.114448411.ung ho cac chau ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0877651 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 500.000,00 MBVCB.114462917.binh thuong.CT tu Bui Tuong Vy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0880146 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 500.000,00 MBVCB114467914.Thank you !.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0335131 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 500.000,00 IBVCB.2312180920414001.Gau & Sau ung ho cac ban vung cao
MBVP - 0936487 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 200.000,00 MBVCB.114575015.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu gia dinh Khanh Chi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0351935 TK chuyển đi 2018 23-12-2018 1.000.000,00 IBVCB.2312180847860001.TMT Ung ho quy
MBVP - 0700168 TK chuyển đi 2018 22-12-2018 50.000,00 MBVCB.114089711.binh thuong.CT tu Tran cong thang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0250209 TK chuyển đi 2018 22-12-2018 200.000,00 IBVCB.2212180428467001.Vu Quynh An pho Tran Tu Binh Com co thit
VNCK - 0203220 TK chuyển đi 2018 22-12-2018 1.100.000,00 IBVCB.2212180489496002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
XC92 - 0000129 TK chuyển đi 2018 05-09-2018 152.750.000,00 quy tnvc tt 62% hd so 1501/2018/hdgv/qtnvc-pgdt
XC92 - 0000052 TK chuyển đi 2018 04-09-2018 328.900,00 quy tnhvc tt phi gia han ten mien trandangtuan.com
XC92 - 0000053 TK chuyển đi 2018 04-09-2018 482.000,00 quy tnvc tt phi gia han ten mien comcothit.vn
XC92 - 0000063 TK chuyển đi 2018 04-09-2018 10.000.000,00 ta thi le hang id 013105983 rut tm GD TIEN MAT
XN67 - 0000061 TK chuyển đi 2018 17-08-2018 160.700.014,00 QUY TNVC TT GIA TRI CON LAI CUA HD 3005/TNVC-XCK (HOA DON: 20943) CHO XUONG CO KHI TRAN TH ANH LAM
XC92 - 0000016 TK chuyển đi 2018 08-08-2018 77.040.000,00 quy tnvc tam ung 30% gia tri hd so 0507/tnvc-xck/2018 cho xuong co khi tran thanh lam
P567 - 0000094 TK chuyển đi 2018 03-08-2018 77.040.000,00 QUY TNVC TAM UNG 30% GIA TRI HOP DONG SO 0507/TNVC-XCK/2018 CHO XUONG CO KHI TRAN THANH LA M
XC92 - 0000146 TK chuyển đi 2018 31-07-2018 13.680.000,00 quy tnh vc gui tien ho tro mu ban ghe an com
VNTN - 0045284 TK chuyển đi 2018 30-07-2018 6.666.667,00 NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:30072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:757-TM:1001-KT:06/2018-ST:6666667-GChu:Quy 2 nam 2018)
VNTN - 0033005 TK chuyển đi 2018 27-07-2018 15.074.000,00 NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:27072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:06/2018-ST:15074000-GChu:Quy 2 nam 2018)
XC92 - 0000115 TK chuyển đi 2018 19-07-2018 21.000.000,00 tt not gia tri hd tu van so 2307/2017/hdtv ky ngay 23.7.2017
VNTN - 0034772 TK chuyển đi 2018 03-07-2018 121.219.564,00 NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:03072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1052-KT:12/2017-ST:118858243-GChu:)(C:754-TM:4254-KT:12/2017-ST:2361321-GChu:)
VNTN - 0033616 TK chuyển đi 2018 02-07-2018 229.321,00 NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:02072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:03/2018-ST:225200-GChu:Q1)(C:754-TM:4931-KT:03/2018-ST:4121-GChu:Q1)
XC92 - 0000052 TK chuyển đi 2018 28-06-2018 1.000.000,00 qtnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho hs cam van le thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 02 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000135 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000,00 qtnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho 02 hs thang 05.18 troi nha do bao lu theo ban thoa thua n so 01 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000123 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 65.700.000,00 TAM UNG 30%HD SO 3005/TNVC-XCK/2018 DIEM TRUONG NAM PAN 3 HUYEN MUONG NHE TINH DIEN BIEN
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 115.200.000,00 tt 5% gia tri hd so 2812/tnvc/tmhb/2016 ngay 28.12.16
XC92 - 0000125 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000,00 qtnvc ho tro khuyen hoc cho 02 hs thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan nga y 01.10.17
XC92 - 0000126 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 6.000.000,00 qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 06 hoc sinh thang 5.2018 troi nha bao lu theo ban thoa thu an ngay 01.10.17
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 20.000.000,00 qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 20 hoc sinh co ds kem theo thang 5.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 05 ngay 01.10.17
XC92 - 0000131 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 4.000.000,00 quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 04 hoc sinh thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban t hoa thuan so 06 ngay 01.10.17
XC92 - 0000132 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 115.200.000,00 tt 5% gia tri hd so 2812/tnvc/tmhb/2016 ngay 28.12.16 - XD Truong
XC92 - 0000133 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 7.000.000,00 qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 11.12.2017 va thang 01.02.03.04.05/2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 10 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000134 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 3.600.000,00 quy tnvc ct ho tro tu 01.05.18 den 31.05.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 1 8.6.16
XC92 - 0000136 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 1.000.000,00 qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan ngay 01.10.2017
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 7.000.000,00 qntvc ho tro quy khuyen hoc cho 07 hs co ds kem theo 05.2018 troi nha do bao lu theo ban t hoa thuan so 04 ngay 01.10.17
XC92 - 0000138 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000,00 qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 02 hs thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan ngay 01.10.2017
RV11 - 0000019 TK chuyển đi 2018 20-06-2018 115.200.000,00 TT 5% GIA TRI HOP DONG SO 2812/TNVC/TMHB/2016 NGAY 28.12.2016
XC92 - 0000184 TK chuyển đi 2018 11-06-2018 80.000.000,00 tam ung theo hd so 1501/2018/hdgv/qtnvc-pgddt dvh:phong giao duc va dao tao huyen bac quang - xay diem truong Na Ngao
XC92 - 0000185 TK chuyển đi 2018 11-06-2018 21.615.100,00 tt 5% gia tri hd so 2404/tnvc-xck/2017 ngay 24.4.2017
XC92 - 0000080 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 45.680.000,00 ct ho tro an trua thang 05.2018 cho 358 hoc sinh truong tieu hoc den thang
XC92 - 0000079 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 13.340.000,00 ct ho tro an trua thang 05.2018 cho 29 hoc sinh truong ptdtbt thcs tra tho
XC92 - 0000078 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 27.500.000,00 tt hd so 01042018/hddv - Hop dong thue he thong am thanh phuc vu dem nhac 08-04-18
XC92 - 0000080 TK chuyển đi 2018 31-05-2018 11.000.000,00 TT CHI PHI DEM NHAC 08.04.18
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 28-05-2018 60.000.000,00 tam ung theo hd so 1511/2017/hdgv/qtnvc-mndt
XC92 - 0020002 TK chuyển đi 2018 24-05-2018 1.151.663.584,00 //SAL240518XC92002//QTNVC CT AN THANG 04.2018 CHO CAC TRUONG
XC92 - 0020001 TK chuyển đi 2018 24-05-2018 1.387.229.965,00 //SAL240518XC92001//qtnvc ho tro an trua t05 nh 17-18 cho 106 tmn th thcs tai cac tinh lc hg db lc ...
XC92 - 0000139 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 14.000.000,00 quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 07 hoc sinh co ds kem theo 03.04/2018 troi nha do bao l u theo ban thoa thuan so 04 ngay 01.10.17