Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
7B42 - 0000088 TK chuyển đi 2017 10-04-2017 1.900.000đ quy TNVC chuyen tien mua 10 hop sua cho truong mam non Ho thau.
7B42 - 0000082 TK chuyển đi 2017 10-04-2017 918.000.000đ quy TNVC tam ung thi cong nha noi tru truong THPT Huyen Nam Po - Dien bien cho cty hoa bin h.
XN67 - 0000053 TK chuyển đi 2017 05-04-2017 100.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG TIEN THI CONG XAY DUNG NHA LOP HOC DIEM TRUONG THAM TANG- T H PU XI- DIEN BIEN CHO XUONG CO KHI TRAN THANH LAM
XN67 - 0000052 TK chuyển đi 2017 05-04-2017 3.600.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/04/2017 DEN 30/04/2017 CHO EM NGUYEN THI N GOC NHU THEO BBTT KY NGAY 18/6/2016
XN67 - 0000026 TK chuyển đi 2017 31-03-2017 381.177.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO / TAM UNG DOT 2 CHO UBND XA LAM HOA TIEN THI CONG NHA AN, NHA NOI T RU CUA TRUONG TH VA THCS XA LAM HOA
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 27-03-2017 934.231.677đ //SAL2703177B42001//Quy TNVC chuyen tien an T3/2017 cho 95 truong MN, TH, THCS
2705 - 0000044 TK chuyển đi 2017 17-03-2017 5.760.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN AN T2/2017 CHO 60 HOC SINH TRUONG MAM NON SO 2 XA THANH
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 15-03-2017 810.062.375đ //SAL1503177B42001//Quy TNVC chuyen tien an T2/2017 cho 95 truong mam non, tieu hoc va THCS
7B42 - 0000047 TK chuyển đi 2017 15-03-2017 67.496.000đ quy TNVC thanh toan tien mua 10 ti vi LG 43inch cho cty TNHH tm tuyet huy. NHH: ACB - pgd giang vo
7B42 - 0000124 TK chuyển đi 2017 06-03-2017 8.000.000đ quy TNVC thanh toan tien mua khay inox cho tre em.
7B42 - 0000127 TK chuyển đi 2017 06-03-2017 3.600.000đ Quy TNVC chuyen tien ho tro tu 1/3/17 den 31/3/17 cho em nguyen thi ngoc nhu theo BBTT ky ngay 18/6/16.
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 14-02-2017 347.492.000đ //SAL1402177B42001//Quy TNVC chuyen tien ho tro tat nien cho 69 truong MN, TH va THCS
7B42 - 0000066 TK chuyển đi 2017 14-02-2017 3.900.000đ quy TNVC chuyen tien ho tro an trua thang 1/2017 cho 36 hoc sinh truog MN xa Hua Bum.
7B42 - 0000065 TK chuyển đi 2017 14-02-2017 3.036.000đ quy TNVC chuyen tien ho tro an trua thang 1/2017 cho 27 hoc sinh truong MN Nam Manh.
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 08-02-2017 915.115.428đ //SAL0802177B42001//Quy TNVC chuyen tien ho tro an trua den thang 1/2017 cho 93 hoc sinh truong mam non, tieu hoc, THCS
XN67 - 0000018 TK chuyển đi 2017 06-02-2017 1.050.000đ QUY TNVC TRA LAI TIEN CHUYEN THUA TIEN UNG HO CUA CTV JOAQUIN NGUYEN NGAY 16/01/2017
XN67 - 0000017 TK chuyển đi 2017 06-02-2017 3.600.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/02/2017 DEN 28/02/2017 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
1736 - 0000062 TK chuyển đi 2017 20-01-2017 56.800.000đ QUY TNVC TAM UNG TIEN MUA XE DAP CHO 65 HOC SINH TRUONG TH LAM HOA - QUANG BINH CHO CT TNH H MTV THONG NHAT
1736 - 0000063 TK chuyển đi 2017 20-01-2017 40.514.250đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN THI CONG PHAN MONG NHA BAN TRU CONG TRINH TRUONG TH PHINH SANG CH O CT TNHH TU VAN TK XD C&C DIEN BIEN
CZ56 - 0000083 TK chuyển đi 2017 19-01-2017 44.825.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN TIEC TO CHUC TAT NIEN TAI Y TY - LAO CAI CHO CONG TY QUA TAO VANG
CZ56 - 0000039 TK chuyển đi 2017 18-01-2017 40.514.250đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN THI CONG PHAN MONG NHA BAN TRU CONG TRINH TRUONG TH PHINH SANG CH O CONG TY TNHH TVTKXD C&C DIEN BIEN
CZ56 - 0000040 TK chuyển đi 2017 18-01-2017 13.130.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN HO TRO LANG SAN VA LAM NHA VE SINH BAN HUOI VAN TRUONG MN SO 2 NA M HANG - LAI CHAU
1736 - 0000054 TK chuyển đi 2017 17-01-2017 18.289.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN AN VA NHU YEU PHAM CHO SUNG A PHENH TU NGAY 13/07/2016 DEN 20/01/ 2017
XN67 - 0000027 TK chuyển đi 2017 12-01-2017 689.991.500đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO / THANH TOAN TIEN MAY AO AM THEO HDKT SO 02/QTNVC-NH2016 NGAY 15/11 /2016 VA PHU LUC SO 01/PL/QTNVC-NH2016 VOI VU THI NGAN HA
XN67 - 0000028 TK chuyển đi 2017 12-01-2017 327.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO / THANH TOAN TIEN MAY AO AM THEO HDKT SO 01/11/2016/HDMB NGAY 05/11 /2016 VU THI THIN
CZ56 - 0000048 TK chuyển đi 2017 10-01-2017 212.700.000đ QUY TNVC TAM UNG TIEN THI CONG NHA AN, NHA NOI TRU TRUONG TH VA THCS XA LAM HOA CHO UBND X A LAM HOA
CZ56 - 0000091 TK chuyển đi 2017 05-01-2017 3.600.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/01/2017 DEN 31/01/2017 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
CZ56 - 0000094 TK chuyển đi 2017 05-01-2017 390.000.000đ TNVC TAM UNG TIEN THI CONG XAY DUNG DIEM TRUONG THAM TANG - TH PU XI - TUAN GIAO - DIEN BI EN CHO XUONG CO KHI TRAN THANH LAM
XN67 - 0000033 TK chuyển đi 2017 04-01-2017 2.524.100đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO/ THANH TOAN TIEN MUA SACH CHO NHA SACH HUY HOANG