Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
CZ56 - 0000037 TK chuyển đi 2017 18-08-2017 3.600.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/06/2017 DEN 30/06/2017 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18.6.2016
CZ56 - 0000035 TK chuyển đi 2017 18-08-2017 1.200.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN HO TRO EM LU VAN DUC VA LU VAN NGUYEN THANG 08/2017 THEO BAN THOA THUAN KY NGAY 20/07/2017
2705 - 0000052 TK chuyển đi 2017 09-08-2017 15.022.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG TIEN THEO HD SO 100517/QTNVC-MYKOLOR VN KY NGAY 10.5.17
2705 - 0000038 TK chuyển đi 2017 04-08-2017 10.022.000đ HO TRO TIEN DO MUA LU TAI MUONG LA-SON LA
2705 - 0000031 TK chuyển đi 2017 27-07-2017 36.454.500đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TIEN THEO HD TAI TRO VON SO 02/2017/HDGV/QTNVC-THHT1 KY NGAY 15. 3.17
XN67 - 0000045 TK chuyển đi 2017 20-07-2017 64.444.893đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN THI CONG XD NHA LOP HOC DIEM TRUONG THAM TANG-TIEU HOC PU XI-DIEN BIEN THEO HOP DONG SO 1912/TNVC-XCK/2016 KY NGAY 19/12/2016
XN67 - 0000044 TK chuyển đi 2017 20-07-2017 40.912.764đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN THI CONG XD DIEM TRUONG THAM TANG - TIEU HOC PU XI - DIEN BIEN THEO HOP DONG SO 280217/TNVC-XCK KY NGAY 28/02/2017
XC92 - 0000012 TK chuyển đi 2017 13-07-2017 4.400.000đ tt tien thue xe van chuyen theo hd gtgt so 0000417 ngay 11/7/2017
XN67 - 0000031 TK chuyển đi 2017 12-07-2017 126.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG 30% TIEN THI CONG XD DIEM TRUONG HUA MUC 3 - TH PU XI - DIE N BIEN, THEO HOP DONG SO 037/TNVC-XCK/2017 KY NGAY 03/07/2017
XN67 - 0000030 TK chuyển đi 2017 12-07-2017 116.921.100đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG 30% TIEN THI CONG XD DIEM TRUONG THAM MU - TH PU XI - DIEN BIEN, THEO HOP DONG SO 2206/TNVC-XCK/2017 NGAY 22/06/2017
XN67 - 0000029 TK chuyển đi 2017 12-07-2017 35.990.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TRA TIEN DO CHUYEN NHAM TAI KHOAN
XN67 - 0000022 TK chuyển đi 2017 30-06-2017 50.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TRA LAI TIEN DO NHAM TAI KHOAN
XN67 - 0000050 TK chuyển đi 2017 23-06-2017 579.600.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THAN HTOAN TIEN THI CONG XD NHA NOI TRU HUYEN NAM PO THEO HOP DONG SO 2812/TNVC-TMHB/2016 KY NGAY 28/12/2016
XN67 - 0000049 TK chuyển đi 2017 23-06-2017 120.686.900đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO/ THANH TOAN TIEN THU CONG XD DIEM TRUONG THAM PUNG - TRUOGN MN, TIE U HOC PU XI THEO HOP DONG THI CONG SO 2404/TNVC-XCK/2017 NGAY 24/04/2017
CZ56 - 0000033 TK chuyển đi 2017 20-06-2017 3.080.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN LAM BIEN XD NAM PO + MUONG ANG
7B42 - 0000203 TK chuyển đi 2017 12-06-2017 76.214.400đ tam ung tien thi cong xay dung diem truong Pu xi 1 - TH pu xi - tuan giao - dien bien cho xuong co khi tran thanh lam.
XC92 - 0000050 TK chuyển đi 2017 31-05-2017 4.100.000đ chuyen tra lai tien cho nguoi ung ho ngay 23/05/2017 theo yeu cau do nham tai khoan
XC92 - 0000051 TK chuyển đi 2017 31-05-2017 3.606.000đ quy tnvc ho tro tien an trua thang 5 cho 44 hoc sinh truong mn xa muong loi
XC92 - 0000023 TK chuyển đi 2017 23-05-2017 192.412.000đ tt tien mua thit cho pgd huyen bat xat - lao cai theo hd tai tro so 050517
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 23-05-2017 829.006.238đ Chuyển tiền hỗ trợ ăn trưa tháng 05 cho 92 trường MN, TH, THCS theo danh sách.
XC92 - 0000024 TK chuyển đi 2017 19-05-2017 290.022.000đ tam ung tien xd diem truong tham pung -xa pu xi-tg-dien bien cho dv thi cong theo de nghi tam ung ky ngay 12/5/2017
XC92 - 0000003 TK chuyển đi 2017 09-05-2017 148.848.000đ tt not gia tri con lai hd thu mua thit heo truy xuat nguon goc theo hd so 0305/hdmb ky nga y 03/05/2017 voi ctcptp an toan tam thanh
XC92 - 0000049 TK chuyển đi 2017 08-05-2017 89.149.575đ CT TAI TRO DOT 3 CHO UBND XA LAM HOA THEO HD TAI TRO VON SO 19/2016/QTNV-UBNDXLH NGAY 15/1 2/2016 NHH: AGRIBANK TUYEN HOA
XC92 - 0000046 TK chuyển đi 2017 08-05-2017 3.600.000đ CT HO TRO EM NGUYEN THI NGOC NHU TU NGAY 1/5/2017 DEN 31/5/2017 THEO BBTT KY NGAY 18/06/20 17
XC92 - 0000052 TK chuyển đi 2017 04-05-2017 140.000.000đ ct tam ung 50% gia tri hd mua thit heo voi ct cp tp an toan tam thanh theo hd ky ngay 04/0 5/2017
XC92 - 0000134 TK chuyển đi 2017 21-04-2017 3.666.000đ ct ho tro an trua t4/2017 cho 44 hoc sinh truong mn xa muong loi
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2017 21-04-2017 5.256.000đ ct ho tro an trua t4/2017 cho 63 hoc sinh truong mn vo nguyen giap dvh: truong mam non vo nguyen giap x.muong phang
XC92 - 0000122 TK chuyển đi 2017 21-04-2017 6.480.000đ chuyen tien ho tro an trua t4/2017 cho 55 hoc sinh truong mn xa muong phang
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 19-04-2017 1.105.799.653đ //SAL1904177B42001//chuyen tien an thang 4/2017 cho 96 truong MN, TH,THCS theo danh sach
7B42 - 0000099 TK chuyển đi 2017 10-04-2017 120.000.000đ tam ung cho don vi thi cong theo hop dong kinh te so 280217/TNVC - XCK ky ngay 28/02/17
7B42 - 0000094 TK chuyển đi 2017 10-04-2017 38.000.000đ tam ung cho truong TH huoi tu 1 theo hop dong tai tro von so 02/2017TNVC - THHT
7B42 - 0000088 TK chuyển đi 2017 10-04-2017 1.900.000đ quy TNVC chuyen tien mua 10 hop sua cho truong mam non Ho thau.
7B42 - 0000082 TK chuyển đi 2017 10-04-2017 918.000.000đ quy TNVC tam ung thi cong nha noi tru truong THPT Huyen Nam Po - Dien bien cho cty hoa bin h.
XN67 - 0000053 TK chuyển đi 2017 05-04-2017 100.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG TIEN THI CONG XAY DUNG NHA LOP HOC DIEM TRUONG THAM TANG- T H PU XI- DIEN BIEN CHO XUONG CO KHI TRAN THANH LAM
XN67 - 0000052 TK chuyển đi 2017 05-04-2017 3.600.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/04/2017 DEN 30/04/2017 CHO EM NGUYEN THI N GOC NHU THEO BBTT KY NGAY 18/6/2016
XN67 - 0000026 TK chuyển đi 2017 31-03-2017 381.177.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO / TAM UNG DOT 2 CHO UBND XA LAM HOA TIEN THI CONG NHA AN, NHA NOI T RU CUA TRUONG TH VA THCS XA LAM HOA
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 27-03-2017 934.231.677đ //SAL2703177B42001//Quy TNVC chuyen tien an T3/2017 cho 95 truong MN, TH, THCS
2705 - 0000044 TK chuyển đi 2017 17-03-2017 5.760.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN AN T2/2017 CHO 60 HOC SINH TRUONG MAM NON SO 2 XA THANH
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 15-03-2017 810.062.375đ //SAL1503177B42001//Quy TNVC chuyen tien an T2/2017 cho 95 truong mam non, tieu hoc va THCS
7B42 - 0000047 TK chuyển đi 2017 15-03-2017 67.496.000đ quy TNVC thanh toan tien mua 10 ti vi LG 43inch cho cty TNHH tm tuyet huy. NHH: ACB - pgd giang vo
7B42 - 0000124 TK chuyển đi 2017 06-03-2017 8.000.000đ quy TNVC thanh toan tien mua khay inox cho tre em.
7B42 - 0000127 TK chuyển đi 2017 06-03-2017 3.600.000đ Quy TNVC chuyen tien ho tro tu 1/3/17 den 31/3/17 cho em nguyen thi ngoc nhu theo BBTT ky ngay 18/6/16.
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 14-02-2017 347.492.000đ //SAL1402177B42001//Quy TNVC chuyen tien ho tro tat nien cho 69 truong MN, TH va THCS
7B42 - 0000066 TK chuyển đi 2017 14-02-2017 3.900.000đ quy TNVC chuyen tien ho tro an trua thang 1/2017 cho 36 hoc sinh truog MN xa Hua Bum.
7B42 - 0000065 TK chuyển đi 2017 14-02-2017 3.036.000đ quy TNVC chuyen tien ho tro an trua thang 1/2017 cho 27 hoc sinh truong MN Nam Manh.
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 08-02-2017 915.115.428đ //SAL0802177B42001//Quy TNVC chuyen tien ho tro an trua den thang 1/2017 cho 93 hoc sinh truong mam non, tieu hoc, THCS
XN67 - 0000018 TK chuyển đi 2017 06-02-2017 1.050.000đ QUY TNVC TRA LAI TIEN CHUYEN THUA TIEN UNG HO CUA CTV JOAQUIN NGUYEN NGAY 16/01/2017
XN67 - 0000017 TK chuyển đi 2017 06-02-2017 3.600.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/02/2017 DEN 28/02/2017 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
1736 - 0000062 TK chuyển đi 2017 20-01-2017 56.800.000đ QUY TNVC TAM UNG TIEN MUA XE DAP CHO 65 HOC SINH TRUONG TH LAM HOA - QUANG BINH CHO CT TNH H MTV THONG NHAT
1736 - 0000063 TK chuyển đi 2017 20-01-2017 40.514.250đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN THI CONG PHAN MONG NHA BAN TRU CONG TRINH TRUONG TH PHINH SANG CH O CT TNHH TU VAN TK XD C&C DIEN BIEN