Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
CZ56 - 0000083 TK chuyển đi 2017 19-01-2017 44.825.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN TIEC TO CHUC TAT NIEN TAI Y TY - LAO CAI CHO CONG TY QUA TAO VANG
CZ56 - 0000039 TK chuyển đi 2017 18-01-2017 40.514.250đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN THI CONG PHAN MONG NHA BAN TRU CONG TRINH TRUONG TH PHINH SANG CH O CONG TY TNHH TVTKXD C&C DIEN BIEN
CZ56 - 0000040 TK chuyển đi 2017 18-01-2017 13.130.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN HO TRO LANG SAN VA LAM NHA VE SINH BAN HUOI VAN TRUONG MN SO 2 NA M HANG - LAI CHAU
1736 - 0000054 TK chuyển đi 2017 17-01-2017 18.289.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN AN VA NHU YEU PHAM CHO SUNG A PHENH TU NGAY 13/07/2016 DEN 20/01/ 2017
XN67 - 0000027 TK chuyển đi 2017 12-01-2017 689.991.500đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO / THANH TOAN TIEN MAY AO AM THEO HDKT SO 02/QTNVC-NH2016 NGAY 15/11 /2016 VA PHU LUC SO 01/PL/QTNVC-NH2016 VOI VU THI NGAN HA
XN67 - 0000028 TK chuyển đi 2017 12-01-2017 327.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO / THANH TOAN TIEN MAY AO AM THEO HDKT SO 01/11/2016/HDMB NGAY 05/11 /2016 VU THI THIN
CZ56 - 0000048 TK chuyển đi 2017 10-01-2017 212.700.000đ QUY TNVC TAM UNG TIEN THI CONG NHA AN, NHA NOI TRU TRUONG TH VA THCS XA LAM HOA CHO UBND X A LAM HOA
CZ56 - 0000091 TK chuyển đi 2017 05-01-2017 3.600.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/01/2017 DEN 31/01/2017 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
CZ56 - 0000094 TK chuyển đi 2017 05-01-2017 390.000.000đ TNVC TAM UNG TIEN THI CONG XAY DUNG DIEM TRUONG THAM TANG - TH PU XI - TUAN GIAO - DIEN BI EN CHO XUONG CO KHI TRAN THANH LAM
XN67 - 0000033 TK chuyển đi 2017 04-01-2017 2.524.100đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO/ THANH TOAN TIEN MUA SACH CHO NHA SACH HUY HOANG