Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
P567 - 0000037 TK chuyển đi 2017 28-12-2017 981.989.000,00 QUY TNVC TT DUT HOP DONG THI CONG XD SO 01/HD/TNVC KY NGAY 10/09/2015 VE VIEC XAY DUNG TRU ONG TIEU HOC LUNG LUONG - HUYEN VO NHAI - TINH THAI NGUYEN
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2017 27-12-2017 253.020.000,00 //SAL271217XC92001//ctht trung thu nam hoc 17-18 cho ct mam non tt thcs
XC92 - 0000093 TK chuyển đi 2017 26-12-2017 100.000.000,00 TAM UNG TIEN MUA AO CHO VU THI THIN THEO HD SO 2112/QTNVC-KDCTVTT KY NGAY 21.12.2017 NHH: MB BANK PGD DAN PHUONG HN
CZ56 - 0000025 TK chuyển đi 2017 22-12-2017 140.500.000,00 QUY TNVC THANH TOAN DUT TIEN MUA AO AM CHO VU THI THIN THEO HD SO 611/QTNVC-KDCTVTT KY NGA Y 6.11.2017
LJ69 - 0000010 TK chuyển đi 2017 15-12-2017 224.540.000,00 QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN MUA AO AM CHO PHUNG THI THANH HA THEO HOP DONG SO 1012/QTNVC-PTTH KY NGAY 10/12/2017
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2017 11-12-2017 1.126.514.800,00 //SAL111217XC92001//ho tro tien an t11 cho cac truong trong nam 17-18
XC92 - 0000115 TK chuyển đi 2017 08-12-2017 116.852.700,00 tt tam ung thi cong xd diem truong hua muc 3 theo hd tcxd so 037/tnvc-xck/2017 ky ngay 03. 07.2017
XC92 - 0000118 TK chuyển đi 2017 08-12-2017 38.107.200,00 tt tam ung thi cong xd dien truong pu xi 1 theo hd tcxd so 0906/tnvc-xck/2017 ky ngay 09/0 6/2017
XC92 - 0000119 TK chuyển đi 2017 08-12-2017 80.927.450,00 tam ung thi cong xd diem truong tham mu theo hd tcxd so 2206/tnvc-xck/2017 ky ngay 22.06.2 017
XC92 - 0000120 TK chuyển đi 2017 08-12-2017 52.738.569,00 tt tien thi cong xd ky tuc xa truong thpt muong anh -dien bien theo hdkt so 2807/m&t-qtn/2 016 ngay 28.07.2016
XC92 - 0000026 TK chuyển đi 2017 05-12-2017 300.000.000,00 tam ung tien san xuat lich 2018 theo hd kinh te so 08/qtnvc-ab ky ngay 01.10.2017
XC92 - 0000025 TK chuyển đi 2017 05-12-2017 5.248.000,00 tt tien van chuyen hang tu ha noi den sai gon theo bbgh so 02 ngay 23.11.2017 va bbgh so 0 3 ngay 29/11/2017
CZ56 - 0000095 TK chuyển đi 2017 24-11-2017 285.250.000,00 QUY TNVC THANH TOAN TIEN THEO HD KINH TE VE VIEC MAY AO AM THEO HOP DONG SO 231/STNVC-KDCT VTT KY NGAY 23/11/2017
XC92 - 0020000 TK chuyển đi 2017 14-11-2017 1.174.477.915,00 //SAL141117XC92001// Ho tro tien an tháng 10 nam học 2017-2018
XN67 - 0000040 TK chuyển đi 2017 09-11-2017 2.400.000,00 QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN HO TRO EM LU VAN DUC VA LU VAN NGUYEN THANG 10/2017 , VA THANG 11/2017 THEO BAN THOA THUAN KY NGAY 20/07/2017
XN67 - 0000041 TK chuyển đi 2017 09-11-2017 12.800.000,00 QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN HO TRO PHAT TRIEN MO HINH CHAN NUOI TRONG TRUONG HO C THEO BB THOA THUAN NGAY 08/11/2017
XN67 - 0000043 TK chuyển đi 2017 09-11-2017 3.600.000,00 QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TROTU 01/10/2017 DEN 31/10/2017 CHO EM NGUYEN THI NG OC NHU THEO BBTT KY NGAY 18/6/2016
XN67 - 0000044 TK chuyển đi 2017 09-11-2017 140.500.000,00 QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN THEO HOP DONG KINH TE VE VIEC MAY AO AM THEO HOP DO NG SO 611/QTNVC-KDCTVTT KY NGAY 06/11/2017
CZ56 - 0000125 TK chuyển đi 2017 06-11-2017 28.950.000,00 QUY TNVC THANH TOAN TIEN THEO HDKT VE VIEC MAY AO AM THEO HOP DONG SO 210/QTNVC-KDCTVTT KY NGAY 20/10/2017
D330 - 0000170 TK chuyển đi 2017 02-11-2017 283.694.500,00 tt tien theo hd thi cong so 2710/TNVC-XCK/2017 KY NGAY 27.10.2017 VE VIEC XAY NHA LOP HOC DIEM TRUONG PA IT
N634 - 0000254 TK chuyển đi 2017 30-10-2017 630.000.000,00 QUY TNVC HO TRO VUNG LU LUT TAI VAN CHAN - YEN BAI
Z055 - 0000072 TK chuyển đi 2017 26-10-2017 2.388.000,00 tt hd 1921017/BX0343/HRV-HN/HDCB-DN 26.10.17
CZ56 - 0000083 TK chuyển đi 2017 23-10-2017 10.000.000,00 QUY TNVC THANH TOAN TIEN MUA TUONG OT NHAP KHO QUY
CZ56 - 0000084 TK chuyển đi 2017 23-10-2017 28.950.000,00 QUY TNVC TAM UNG TIEN MAY AO 3 LOP MUA DONG THEO HOP DONG SO 210/QTNVC-KDCTVTT NGAY 20/10/ 2017
CZ56 - 0000085 TK chuyển đi 2017 23-10-2017 7.552.350,00 QUY TNVC THANH TOAN TIEN SACH THEO HOP DONG SO 29/2017/HDKT/HH-TN
XC92 - 0000104 TK chuyển đi 2017 17-10-2017 17.232.000,00 chuyen tien ho tro an trua thang 08+09/2017 cho 87 hoc sinh cho truong ptdttbt thcs ta tha ng
XC92 - 0000105 TK chuyển đi 2017 17-10-2017 18.856.000,00 chuyen tien ho tro an trua thang 08+09/2017 cho 171 hoc sinh truong ptdtbt tieu hoc ta gia khau
XC92 - 0000107 TK chuyển đi 2017 17-10-2017 9.160.000,00 chuyen tien ho tro an trua thang 08+09/2017 cho 100 hoc sinh truong ptdtbt tieu hoc yen so n
XC92 - 0000110 TK chuyển đi 2017 17-10-2017 27.027.000,00 tt tien phuc vu tiec trung thu theo hd so 032-2017/hdtt-qtv ky ngay 22/09/2017
XC92 - 0000133 TK chuyển đi 2017 17-10-2017 2.000.000,00 CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 8+9/2017 CHO 36 HOC SINH TRUONG MAM NON VU CHAN. NHH: AGRIBANK HUYEN VO NHAI- CN LA HIEN- THAI NGUYEN
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2017 12-10-2017 1.216.801.651,00 //SAL1210177B42001// HO TRO TIEN AN THANG 08+09 CHO CAC TRUONG MN, TH, THCS NH 2017-2018
XN67 - 0000052 TK chuyển đi 2017 09-10-2017 1.200.000,00 QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN HO TRO EM LU VAN DUC VA LU VAN NGUYEN THANG 09/2017 , THEO BAN THOA THUAN KY NGAY 20/07/2017
XN67 - 0000053 TK chuyển đi 2017 09-10-2017 7.200.000,00 QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/08/2017 DEN 30/09/2017 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
Z055 - 0000094 TK chuyển đi 2017 06-10-2017 50.809.600,00 tt t.ung 20% thi cong xd diem truong pu xi 1, hdong tcxd 0906/tnvc-xck/2017 09.6.17
Z055 - 0000095 TK chuyển đi 2017 06-10-2017 84.000.000,00 tt t.ung 20% thi cong xd diem truong hua muc 3, hdong tcxd 037/tnvc-xck/2017 03.7.17
Z055 - 0000096 TK chuyển đi 2017 06-10-2017 77.947.400,00 tt t.ung 20% thi cong xd diem truong pu xi 1, hdong tcxd 2206/tnvc-xck/2017 22.06.17
Anonymous TK chuyển đi 2017 29-09-2017 465.000,00 góp quỹ Trò Nghèo Vùng Cao
XC92 - 0000100 TK chuyển đi 2017 21-09-2017 29.000.000,00 tam ung 50% tien mua ao khoac mua dong cho hoc sinh tieu hoc theo hd mua ban so 1509/qtnvc -dtt
CZ56 - 0000028 TK chuyển đi 2017 11-09-2017 122.522.000,00 QUY TNVC THANH TOAN GIUONG TANG HOA PHAT THEO HOP DONG MUA BAN SO 0609/HDMB KY NGAY 05/09/ 2017
D330 - 0000138 TK chuyển đi 2017 06-09-2017 116.921.100,00 tt tam ung 30% thi cong xd diem truong tham mu theo hd tcxd so 2206/tnvc-xck/2017 ky ngay 22.06.2017
D330 - 0000136 TK chuyển đi 2017 06-09-2017 76.214.400,00 tt tam ung 30% thi cong xd diem truong pu xi 1 theo hd tcxd so 0906/tnvc-xck/2017 ky ngay 09.06.2017
D330 - 0000137 TK chuyển đi 2017 06-09-2017 126.000.000,00 tt tam ung 30% thi cong xd diem truong hua muc 3 theo hd tcxd so 037/tnvc-xck/2017 ky ngay 03.07.2017
P567 - 0000059 TK chuyển đi 2017 05-09-2017 87.500.000,00 QUY TNVC TT GIUONG TANG HOA PHAT THEO HOP DONG MUA BAN SO 0509/HDMB KY NGAY 05/09/2017
P567 - 0000060 TK chuyển đi 2017 05-09-2017 126.000.000,00 QUY TNVC TT TAM UNG 30% THI CONG XAY DUNG DIEM TRUONG HUA MUC 3, THEO HOP DONG TCXD SO 037 /TNVC-XCK/2017 KY NGAY 03/07/2017
P567 - 0000053 TK chuyển đi 2017 05-09-2017 76.214.400,00 QUY TNVC TT TAM UNG 30% THI CONG XAY DUNG DIEM TRUONG PI XI 1, THEO HOP DONG TCXD SO 0906/ TNVC-XCK/2017 KY NGAY 09/06/2017
P567 - 0000054 TK chuyển đi 2017 05-09-2017 116.921.100,00 QUY TNVC TT TAM UNG 30% THI CONG XAY DUNG DIEM TRUONG THAM MU, THEO HOP DONG TCXD SO 2206/ TNVC-XCK/2017 KY NGAY 22/06/2017
D330 - 0000059 TK chuyển đi 2017 24-08-2017 1.200.000,00 tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 8.2017 theo ban thoa thuan ky ngay 200 717
2705 - 0000020 TK chuyển đi 2017 22-08-2017 100.022.000,00 QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TAM UNG THEO HD TU VAN SO 2307/2017/HDTV KY NGAY 23.07.17
CZ56 - 0000035 TK chuyển đi 2017 18-08-2017 1.200.000,00 QUY TNVC THANH TOAN TIEN HO TRO EM LU VAN DUC VA LU VAN NGUYEN THANG 08/2017 THEO BAN THOA THUAN KY NGAY 20/07/2017
CZ56 - 0000036 TK chuyển đi 2017 18-08-2017 14.927.000,00 QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO CHI PHI CHO BENH NHAN SUNG A PHENH TU 12/02/2016 DEN 13/07/201 7