Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 1.530.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 14 hoc sinh Truong Tieu hoc Thuong Nung
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 24.320.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 320 hoc sinh và tien trung thu cho Truong Tieu hoc Trung Lý 1
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 25.864.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 346 hoc sinh và tien trung thu cho Truong Tieu hoc Nhi Son
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 19.584.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 8+9/2016 cho 36 hoc sinh, an t?i cho 30 hoc sinh và tien trung thu cho Truong MN so 2 Nam Hàng
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 2.844.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 27 hoc sinh Truong Mam non Nam Manh
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 5.500.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 36 hoc sinh an trua, 11 hoc sinh an t?i và tien trung thu cho Truong mam non xã Hua Bum
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 23-09-2016 19.374.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN CHO NGUYEN THANH VAN TIEN MUA DO DUNG HO TRO BAN TRU CH O CAC TRUONG TREN LAO CAI
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 15-09-2016 46.860.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN MUA AO AM CHO TRUONG MN, TH,THCS NAM PI THEO HD SO 01/9/2016/HDMB VOI HO KINH DOANH VU THI THIN
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 14-09-2016 19.500.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN MUA GOI, CHAN, CHIEU CHO TRUONG TH NAMPI THEO HD SO 0709 VOI VU T HI NGAN HA
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 07-09-2016 3.600.000đ QUY TRO NGHE VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/09/2016 DEN 30/09/2016 CHO EM NGUYEN THI NG OC NHU THEO BBTT KY NGAY 18/6/2016
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 31-08-2016 24.255.000đ QUY TNVC TT TIEN MUA GO DONG BAN GHE THEO HD SO 01/LSND-QTNVC/2016
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 31-08-2016 31.680.000đ QUY TNVC TAM UNG TIEN MUA GIUONG THEO HDKT SO 2308/2016/HDKT/CCT-DVHN CHO CONG TY TNHH DUC VIET HA NOI
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 31-08-2016 209.873.400đ QUY TNVC TT TIEN MUA NHA LAP GHEP THEO HD SO 27.07.2016.QTNVC-NH
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 29-08-2016 22.880.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN MUA AO KHOAC TIEU HOC THEO HD SO 2208/HDKT NGAY 22/08/2016 CHO VU THI NGAN HA
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 18-08-2016 14.749.000đ QUY TNVC TT TIEN AN CUA SUNG A PHENH TU NGAY 13/02/2016 DEN NGAY 13/07/2016
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 12-08-2016 10.000.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO KINH PHI THUE XE DUA HOC SINH GIOI CO HOAN CANH KHO KHAN TAI T UAN GIAO - DIEN BIEN DI GIAO LUU HOC TAP TAI QUANG NINH
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 10-08-2016 9.000.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 16/06/2016 DEN 31/08/2016 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
LJ69 - 0000059 TK chuyển đi 2016 14-06-2016 675.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG HOP DONG SO 01/HD-TNVC KY NGAY 10/09/2015 VE VIEC XAY DUNG TRUONG TIEU HOC LUNG LUONG
XN80 - 0000022 TK chuyển đi 2016 24-05-2016 13.485.000đ quy tnvc chuyen tien ho tro an trua t4+5/2016 cho 31 hoc sinh cua truong th tra nham
XN80 - 0000023 TK chuyển đi 2016 24-05-2016 8.970.000đ quy tnvc chuyen tien ho tro an trua t4+5/2016 cho 13 hoc sinh cua truong ptdtbt thcs tra t ho
XN80 - 0000021 TK chuyển đi 2016 24-05-2016 4.140.000đ quy tnvc chuyen tien ho tro an ban tru t4+5/2016 cho 6 hoc sinh cua truong pt dtbt thcs tr a nham
7438 - 0000033 TK chuyển đi 2016 11-05-2016 18.560.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CT HO TRO AN TRUA T4 5 .16 CHO 58 HS CUA TRUONG MAM NON MUN CHUNG
XN80 - 0000123 TK chuyển đi 2016 05-05-2016 4.500.000đ quy tnvc chuyen tien ho tro tu 1/5/16-15/6/16 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 18/6/15
XN80 - 0000038 TK chuyển đi 2016 28-04-2016 11.840.000đ quy tro ngheo vung cao chuyen tien ho tro an trua t 4+5/2016 cho 37 hoc sinh cua truong ma m non quai cang
XN80 - 0000036 TK chuyển đi 2016 28-04-2016 10.880.000đ quy tro ngheo vung cao chuyen tien ho tro an trua t4+5/2016 cho 34 hoc sinh cua truong mam non quai nua
XN80 - 0000035 TK chuyển đi 2016 28-04-2016 14.720.000đ quy tro ngheo vung cao chuyen tien ho tro an trua t 4+5/2016 cho 46 hoc sinh cua truong ma m non ta ma
D323 - 0000030 TK chuyển đi 2016 15-04-2016 3.340.000đ quy tnvc chuyen tien tat nien cho 167 hoc sinh truong mam non nam mau
CZ60 - 0000034 TK chuyển đi 2016 11-04-2016 15.008.000đ QTN VC CT HO TRO AT T4 + 5.2016 CHO 49 HS TRUONG TH SO 2 NH
CZ60 - 0000030 TK chuyển đi 2016 11-04-2016 5.078.400đ QTNVC CT HO TRO AT T4 +5/2016 CHO 36 HS TRUONG THUNG THU
7438 - 0000036 TK chuyển đi 2016 07-04-2016 5.078.400đ quy tnvc ct ho tro an trua t4.5.2016 cho 36 hs truong thcs trung thu
7438 - 0000035 TK chuyển đi 2016 07-04-2016 15.800.000đ quy tnvc ct ho tro an trua t4 5.16 cho 79 hs truong mn xa muong pon
3004 - 0000081 TK chuyển đi 2016 05-04-2016 3.000.000đ chuyen tien ho tro t4.2016 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 18.6.2015
RY94 - 0020001 TK chuyển đi 2016 31-03-2016 1.197.134.500đ //SAL310316RY94002//quy tnvc chuyen tien ho tro an trua thang 4.5/2016 cho 50 truong mn,th,thcs
I083 - 0000146 TK chuyển đi 2016 31-03-2016 38.610.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro tien an trua t12/2015+t1+2+3+4+5/2016 cho 33 hs truong th to a tinh
7B42 - 0000035 TK chuyển đi 2016 30-03-2016 10.080.000đ chuyen tien ho tro an trua thang 3+4+5/2016 cho 20 hoc sinh cua Truong THCS Vu A dinh.
7B42 - 0000038 TK chuyển đi 2016 30-03-2016 9.240.000đ Chuyen tien ho tro an trua thang 3+4+5/2016 cho 28 hoc sinh cua truong TH Pu Nhung.
N720 - 0000119 TK chuyển đi 2016 24-03-2016 53.328.000đ CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 3,4,5/2016 CHO 101 HOC SINH CUA TRUONG MAU GIAO VA TH YEN SON
N720 - 0000118 TK chuyển đi 2016 24-03-2016 16.896.000đ CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 3,4,5/2016 CHO 32 HOC SINH CUA TRUONG MAM NON HOA SEN
N720 - 0000117 TK chuyển đi 2016 24-03-2016 63.000.000đ CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA T12/2015+ T1,2,3,4,5/2016 CHO 60 HOC SINH CUA TRUONG THCS TOA T INH
N720 - 0000116 TK chuyển đi 2016 24-03-2016 10.080.000đ DVH: TRUONG THCS VU A DINH XA PU NHUNG HUYEN TUAN GIAO TINH DIEN BIEN. CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 3,4,5/2016 CHO 20 HOC SINH CUA TRUONG THCS VU A DINH
N720 - 0000115 TK chuyển đi 2016 24-03-2016 11.088.000đ chuyen tien ho tro an trua thang 3,4,5/2016 cho 21 hoc sinh cua TRUONG MAM NON XA PU NHUNG
N720 - 0000114 TK chuyển đi 2016 24-03-2016 17.424.000đ chuyen tien ho tro an trua thang 3,4,5/2016 cho 33 hoc sinh cua truong mam non sao mai
N720 - 0000112 TK chuyển đi 2016 24-03-2016 21.120.000đ chuyen tien ho tro an trua thang 3,4,5/2016 cho 40 hoc sinh cua truong mam non phinh sang
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2016 22-03-2016 490.200.000đ //SAL2203167B42002//Quy TNVC chuyen tien ho tro an trua thang 3+4+5/2016 cho 22 Truong mam non
7B42 - 0000026 TK chuyển đi 2016 16-03-2016 21.120.000đ chuyen tien ho tro an trua thang 3+4+5/2016 cho 40 hoc sinh cua truong mam non Khong HIn.
7B42 - 0000025 TK chuyển đi 2016 16-03-2016 53.328.000đ chuyen tien ho tro an trua thang 3+4+5/2016 cho 101 hoc sinh cua truong mam non va tieu ho c Yen son.
X476 - 0000083 TK chuyển đi 2016 04-03-2016 70.840.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TIEN MUA UNG HO TRE E THEO HD SO 022016/NQ-TN
X476 - 0000058 TK chuyển đi 2016 04-03-2016 3.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO T03/2016 CHO E NGUYEN THI NGOC NHU THEO BBTT KY NGAY 18/6/2015
VSMS - 1670371 TK chuyển đi 2016 06-02-2016 55.000đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 01/2016. SDT: 0965289889. So tien 55000 VND
V616 - 0000004 TK chuyển đi 2016 05-02-2016 51.250.000đ QUY TRO NGHEO VC CHUYEN TIEN MUA 750 AO AM THEO HD SO 0095420 N28.01.2016