Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
V616 - 0000003 TK chuyển đi 2016 05-02-2016 3.000.000đ QUY TRO NGHEO VC CHUYEN TIEN HO TRO THANG 02.2016 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO BBTT KY NGAY 18.06.2014
RY94 - 0000057 TK chuyển đi 2016 05-02-2016 500.000.000đ QUY TNVC TAM UNG DOT 2 CHO DON VI THI CONG TRUONG LUNG LUONG ,THEO DIEU 7.2 HOP DONG 01/HD -TNVC NGAY 10.09.2015
RY94 - 0000056 TK chuyển đi 2016 05-02-2016 5.240.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN TAT NIEN 2016 CHO 262 TRUONG MN TA THANG
I083 - 0020001 TK chuyển đi 2016 05-02-2016 2.476.822.000đ //SAL050216I083002//quy tro ngheo vung cao ct an t1+2+3 & tet 2016 cho cac truong
V616 - 0000008 TK chuyển đi 2016 04-02-2016 8.960.000đ QUY TNVC TT TIEN HO TRO XAY DUNG MONG LOP HOC CHO TRUONG MN CAO THUONG THEO BTT SO 11 N02. 11.2015
RY94 - 0000177 TK chuyển đi 2016 02-02-2016 274.000.000đ quy tro ngheo vung cao tt tien mua ao am theo hd kt so 31116/nh/qtnvc
RY94 - 0000161 TK chuyển đi 2016 02-02-2016 51.480.000đ quy tnvc thanh toan 540 ao+105 chan theo hd so 280116nh/qtnvc ky ngayt 28.1.2016
RY94 - 0000159 TK chuyển đi 2016 02-02-2016 50.600.000đ quy tro ngheo vung cao thanh toan tien mua 2000 doi ung theo hd so 012016/nq-tn
CZ60 - 0000113 TK chuyển đi 2016 01-02-2016 184.800.000đ QUY TNVC TTT MUA 2480 AO AM HD 230106NH/QTNVC NGAY 23.01.16
CZ60 - 0000109 TK chuyển đi 2016 01-02-2016 51.250.000đ QUY TNVC TT TIEN MUA 750 AO AM HD 0095420 NGAY 28.01.16
CZ60 - 0000108 TK chuyển đi 2016 01-02-2016 522.880.000đ QUY TNVC TTT MUA 7210 AO AM HD 260116 NH/QTNVC NGAY 26.01.16
CZ60 - 0000107 TK chuyển đi 2016 01-02-2016 180.500.000đ QUY TNVC TT TIEN MUA 2500 AO AM HD 240106 FVH/QTNVC NGAY 24.01.16
P566 - 0000004 TK chuyển đi 2016 28-01-2016 173.085.000đ QUY TNVC T.T TIEN MUA 6150 DOI UNG NG 27/01/2016
P566 - 0000018 TK chuyển đi 2016 27-01-2016 81.400.000đ QUY TNVC T.T TIEN MUA 3500 UNG CHO CHIEN DICH CHONG RET KHAN CAP 25/01/2016
I083 - 0000013 TK chuyển đi 2016 26-01-2016 14.700.000đ QUY TNVC TT TIEN AN CUA SUNG A PHENH & NGUOI NHA TU 10/9/2015-24/1/2016
7438 - 0000022 TK chuyển đi 2016 21-01-2016 35.987.000đ QUY TNVC tt tien mua xong noi com dien, thia inox, khay an, am nuoc cho chuyen di tc tat t nien 2016 tai nam manh lai chau
3004 - 0000007 TK chuyển đi 2016 14-01-2016 210.614.250đ quy tnvc thanh toan tien mua ung theo so 012015/nq-tn ky ngay 22/12.2015
N720 - 0000091 TK chuyển đi 2016 06-01-2016 3.340.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN TO CHUC TRUNG THU 2015 CHO TRUONG MN BAN MAY
N720 - 0000093 TK chuyển đi 2016 06-01-2016 89.100.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN MUA KHAN AM THEO HDKT SO 211/HDNT/2015 KY NGAY 02/11/2015 (DOT 2)
I083 - 0020000 TK chuyển đi 2016 06-01-2016 658.516.800đ //SAL060116I083001//quy tro ngheo ct tien an ho tro t12/2015 cho 52 truong mn,th.thcs
N720 - 0000092 TK chuyển đi 2016 06-01-2016 27.280.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN MUA KHAN AM THEO HD SO 211/HDNT/2015 KY NGAY 02/11/2015 (MUA KHAN DOT 1)
N720 - 0000090 TK chuyển đi 2016 06-01-2016 47.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN XAY DUNG BEP AN CHO TRUONG MN NAM MAU- BAC KAN THEO BTT SO 11 KY NGAY 08/12/2015
N720 - 0000085 TK chuyển đi 2016 05-01-2016 3.000.000đ CHUYEN TIEN HO TRO THANG 0/2016 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO BBTT KY NGAY 19/06/2014