Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
2705 - 0000063 TK chuyển đi 2016 28-12-2016 691.200.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAM UNG TIEN THI CONG NHA NOI TRU CHO HS TRUONG THPT HUYEN NAM PO,D IEN BIEN THEO HD2812/TNVC-TMHB/2016 VOI CONG TY CP DAU TU XD VA TM HOA BINH
1736 - 0000059 TK chuyển đi 2016 27-12-2016 88.242.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN MUA UNG CHO HTX CN NHAT QUANG
CZ56 - 0000076 TK chuyển đi 2016 26-12-2016 2.622.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA DEN THANG 12/2016 CHO 19 HOC SINH TRUONG MAU GIAO A LU
XN67 - 0000056 TK chuyển đi 2016 20-12-2016 5.410.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 12/2016 CHO 39 HOC SINH TRUONG MAM NON QUAI NUA
XN67 - 0000055 TK chuyển đi 2016 20-12-2016 10.191.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO/ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA DEN THANG 12/2016 CHO 39 HOC S INH TRUONG MAM NON TA MA
XN67 - 0000057 TK chuyển đi 2016 20-12-2016 206.716.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO / TAM UNG TIEN THI CONG XAY DUNG DIEM TRUONG THAM TANG- TH PU XI- T UAN GIAO- DIEN BIEN CHO XUONG CO KHI TRAN THANH LAM
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2016 15-12-2016 1.213.331.504đ //SAL1512167B42001//Quy TNVC chuyen tien ho tro an trua thang 12/2016 cho 87 truong mam non, TH, THCS
7B42 - 0000138 TK chuyển đi 2016 05-12-2016 235.000.000đ quy TNVC thanh toan tien may ao am theo HDKT so 01/QTNVC - NH ngay 18/10/2016 voi vu thi ngan ha.
7B42 - 0000141 TK chuyển đi 2016 05-12-2016 3.600.000đ quy TNVC chuyen tien ho tro tu 1/12/2016 den 31/12/2016 cho em nguyen thi ngoc nhu theo BB TT ky ngay 18/6/2016.
CZ56 - 0000079 TK chuyển đi 2016 23-11-2016 5.928.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 9+10+11/2016 CHO 19 HOC SINH TRUONG MAU GIAO A L U
LJ69 - 0000034 TK chuyển đi 2016 18-11-2016 124.863.314đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN MUA SACH GIAO KHOA CHO NHA SACH HUY HOANG
P567 - 0000037 TK chuyển đi 2016 17-11-2016 352.964.809đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TIEN THI CONG XAY DUNG KY TUC XA TRUONG PTTH MUONG ANG CHO CONG TY TNHH M&T HA NOI THEO HD SO 2807/M&T-QTN/2016
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2016 15-11-2016 936.580.990đ //SAL1511167B42001//Chuyen tien ho tro an trua thang 11/2016 cho 74 truong mam non, tieu hoc, THCS
7B42 - 0000090 TK chuyển đi 2016 15-11-2016 470.000.000đ tam ung tien may ao am theo HDKT so 01/QTNVC - NH ngay 18/10/2016 voi Vu thi ngan ha.
7B42 - 0000091 TK chuyển đi 2016 15-11-2016 50.000.000đ quy TNVC thanh toan tien mua vai may khan am theo thoa thuan hop tac voi nhom handmade.
XN67 - 0000001 TK chuyển đi 2016 10-11-2016 5.911.000đ QUY TNVC THANH TOAN CHO CONG TY CP PHAT HANH SACH HA TINH TIEN MUA SACH CHO TRUONG TH SO 2 TAN HOA - QUANG BINH
CZ56 - 0000031 TK chuyển đi 2016 08-11-2016 108.000.000đ QUY TNVC TAM UNG TIEN MAY AO AM THEO HD SO 01/1/2016/HDMB VOI VU THI THIN
XN67 - 0000065 TK chuyển đi 2016 07-11-2016 3.622.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/11/2016 DEN 30/11/2016 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
7B42 - 0000050 TK chuyển đi 2016 02-11-2016 25.740.000đ thanh toan tien mua ban ghe cho truong TH tan hoa 2 - quang binh.
LJ69 - 0000053 TK chuyển đi 2016 31-10-2016 64.090.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN MUA SACH CHO PGD HA TINH THEO HDKT SO 11 PHS/HDKT
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2016 28-10-2016 187.572.000đ //SAL2810167B42001//chuyen tien ho tro an trua thang 10/2016 cho 18 truong mam non, tieu hoc
CZ56 - 0000031 TK chuyển đi 2016 28-10-2016 53.763.600đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANH TOAN TIEN MUA BAN GHE THEO HD 0109.2016.QTNVC.NH VOI CONG TY TNHH GPDT NAM HAI
CZ56 - 0000043 TK chuyển đi 2016 28-10-2016 13.000.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN BAN QUYEN SU DUNG 13 BUC TRANH MAU NUOC CHO BO LICH 2017 CUA QUY CHO HOA SI TRUONG VAN NGOC
LJ69 - 0000002 TK chuyển đi 2016 20-10-2016 20.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 10/2016 CHO 125 HOC SINH TRUONG TI EU HOC XA HUA THANH
1736 - 0000050 TK chuyển đi 2016 20-10-2016 235.000.000đ QUY TNVC TAM UNG TIEN MAY AO AM THEO HDKT SO 01/QTNVC-NH 2016 VOI VU THI NGAN HA
7B42 - 0020000 TK chuyển đi 2016 14-10-2016 583.425.840đ //SAL1410167B42002//chuyen tien ho tro an trua thang 10/2016 cho 39 truong mam non, tieu hoc, THCS
CZ56 - 0000033 TK chuyển đi 2016 10-10-2016 15.304.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO TIEN AN THANG 9/2016 VA TIEN TRUNG THU CHO TRUON G TIEU HOC LUNG LUONG
CZ56 - 0000034 TK chuyển đi 2016 10-10-2016 5.012.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN CHI PHI DU LE KHANH THANH CHO TRUONG TIEU HOC LUNG LUON G
P567 - 0020000 TK chuyển đi 2016 07-10-2016 36.627.161đ //SAL071016P567001//CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 8+9/2016 CHO 6 TRUONG MAM NON TAI TUAN GIAO - DIEN BIEN
CZ56 - 0000027 TK chuyển đi 2016 06-10-2016 3.600.000đ QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO TU 01/10/2016 DEN 31/10/2016 CHO EM NGUYEN THI NGOC NHU THEO B BTT KY NGAY 18/6/2016
CZ56 - 0000019 TK chuyển đi 2016 05-10-2016 1.960.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 8+9/2016 CHO 56 HOC SINH VA TIEN T RUNG THU CHO TRUONG MN XA MUONG PHANG
CZ56 - 0000018 TK chuyển đi 2016 05-10-2016 5.052.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA THANG 8+9/2016 CHO 45 HOC SINH VA TIEN T RUNG THU CHO TRUONG MAM NON TA CANG XA NA TAU
P567 - 0020000 TK chuyển đi 2016 03-10-2016 397.572.061đ //SAL031016P567001//QUY TNVC CHUYEN TIEN HO TRO AN TRUA CHO 35 TRUONG MAM NON, TIEU HOC, THCS
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 32.956.000đ QUY TNVC THANH TOAN TIEN TO CHUC TRUNG THU TAI NAM PI THEO HD SO 046/HDDV/QTV VOI CTCP DAO TAO DVKSNH QUA TAO VANG
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 14.896.000đ Chuyển tiền hỗ trợ ăn trua tháng 8+9/2016  cho 113 học sinh trường Tung Chung Phố
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 6.368.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 179 hoc sinh Truong PTDTBT Tiểu học Tả Gia Khâu
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 25.528.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 126 hoc sinh và tiền trung thu cho Trường Tiểu học Dìn Chin
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 11.608.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 75 hoc sinh Truong PTDTBT THCS Tả Thàng
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 23.144.000đ Chuyển từ hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 87 hoc sinh và tien trung thu cho Truơng tiểu học Tung Chung Phố
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 48.512.750đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 8+9/2016 cho 376 hoc sinh Truong Tiểu hoc Dền Thàng
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 6.868.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 32 hoc sinh và tien trung thu cho truong mam non Nam Son
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 16.144.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 94 hoc sinh và tien trung thu cho truong PTDTBT THCS Nam Khoà
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 1.988.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 20 hoc sinh và tien trung thu cho truong mam non Ban Máy
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 23.961.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 137 hoc sinh và tien trung thu cho truong tieu hoc Ho Thau
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 10.708.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 75 hoc sinh Truong PTDTBT Tieu hoc so 1 xã Muong Nhà
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 29.526.500đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 231 hoc sinh và tien trung thu cho Truong PTDTBT Tieu hoc Trung Thu
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 34.700.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 8+9/2016 cho 140 hoc sinh và tien trung thu cho Truong MN Muong Nhé
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 46.376.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 8+9/2016 cho 187 hoc sinh Truong tieu hoc xã Núa Ngam
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 4.700.000đ Chuyển tiền hỗ trợ trung thu cho Truong mam non Phúc Loc
Sao kê tài khoản TK chuyển đi 2016 28-09-2016 1.920.000đ Chuyển tiền hỗ trợ an trua tháng 9/2016 cho 48 hoc sinh Truong THCS M? Thanh