Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0793188 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0908190751339001.Nguyen Hoang Uyen Ung ho Quy Ung ho Quy
VNFI - 0944022 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 300.000đ 281392.090819.160438.Xin dong gop FT19221100075459
VNFI - 0955680 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 1.000.000đ 609641.090819.162640.An Suri ung ho tre em vung cao
J633 - 0020406 TK chuyển đến 2019 09-08-2019 2.000.000đ Sender:01310005.DD:090819.SHGD:10005415.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
Anonymous TK chuyển đến 2019 08-08-2019 500.000đ
MBVP - 0111408 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 500.000đ MBVCB.215235355.tre em kho khan.CT tu Vo Anh Kiet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0626003 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 500.000đ 866195.080819.154443.Ung ho cac chau nam hoc moi Trinh Thi Kim Dung so 5 ngo 44 pho Dinh Quan Phuc Dien Bac TL HN
VNFI - 0568860 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 700.000đ 981852.080819.132926.Huyen Nguyen ck cho cac em FT19220701380739
MBVP - 0218998 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 1.050.000đ MBVCB215447734.Long DT:0982183104 unghosettuivai.CT tu 0451000346886 VAN THAI LONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0505223 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 300.000đ 931366.080819.101709.Ung ho quy FT19220520666274
XC92 - 0000018 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 100.000.000đ CT NKB ARCHI VIET NAM UNG HO;quy tro ngheo vung cao;
XC92 - 0000016 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 1.350.000đ DOI BONG FC COM CO THIT UNG HO;quy;
VNAF - 0112062 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNFI - 0450034 TK chuyển đến 2019 08-08-2019 1.488.241đ 541386.080819.031125.TB.20190808.G0461922083875 Source of fund Salary
MBVP - 0981446 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 50.000đ MBVCB.215170590.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0563242 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 200.000đ IBVCB.0708191045621004.HO LANG Q.12, TP.HCM UNG HO QUY CCT
VNFI - 0366724 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 500.000đ 709614.070819.173234.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 CK
ZZ61 - 0012616 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:070819.SHGD:10015108.BO:TRINH DAI HA.XVCCT
VNCK - 0534693 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 200.000đ IBVCB.0708190868724001.Tran Thi Thanh Hai KDT Tan Tay Do - Tan Lap - Dan Phuong - HN Ung ho chung
VNFI - 0293777 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 300.000đ 825290.070819.150218.Ung ho ct com co thit
MBVP - 0876008 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 200.000đ MBVCB.214968290.Giup do them cho cac em.CT tu Cappi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0005729 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:070819.SHGD:10009243.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
ZZ02 - 0006189 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:070819.SHGD:17329427.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CTRINH COM CO THIT
VNCK - 0510390 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 1.000.000đ IBVCB.0708190389794002.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
MBVP - 0844176 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 200.000đ MBVCB.214909220.Quy com co thit.CT tu Phuc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0495710 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 1.000đ IBVCB.0708190830047001.aw as as
VNFI - 0204294 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 300.000đ 399089.070819.105556.UH CCT 2 thang
VNCK - 0491291 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 30.000đ IBVCB.0708190107949001.Bui Van Duc F212-b14-kim lien -ha noi ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0004925 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:070819.SHGD:10003791.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0171949 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 500.000đ 288125.070819.092901.UNG HO CCT TN XAY KTX115
ZZ61 - 0004807 TK chuyển đến 2019 07-08-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:070819.SHGD:10003602.BO:LA QUANG DUNG.UNG HO KTX 115
VNCK - 0355863 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 200.000đ IBVCB.0608190265289003.NGUYEN DUC HUNG.chau Hung dong hanh CCT thang 8/2019
VNFI - 0985751 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 1.000.000đ 521152.060819.152627.Bui Tinh ung ho FT19218661871973
VNFI - 0021770 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 50.000đ 549003.060819.163513.Ung ho quy Com co thit FT19218517991810
VNFI - 0014142 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 200.000đ 218962.060819.162011.QUYNH ANH CK UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0389043 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 500.000đ IBVCB.0608190791067002.DAO THI HOANG LAN.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0358484 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 500.000đ IBVCB.0608190205447001.HA THI HOANG YEN.KTX
ZZ61 - 0006864 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 500.000đ Sender:79201001.DD:060819.SHGD:10005738.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
MBVP - 0537567 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 300.000đ MBVCB.214313206.Di lam..CT tu Thanh Quang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0504767 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 200.000đ MBVCB.214252359.ung ho tre vung cao.CT tu motbit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0489546 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 100.000đ MBVCB.214224508.Hoc sinh ngheo co hoan canh kho khan.CT tu Minh Tam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0488083 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 500.000đ MBVCB.214221719.ung ho tu thien.CT tu Nguyen Pham Anh Tai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0020750 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:060819.SHGD:10008680.BO:NGUYEN THI HONG NHUNG.UNG HO CHUONG TRINH COM C O THIT
VNFI - 0066674 TK chuyển đến 2019 06-08-2019 1.683.000đ 290943.060819.183022.HA THI HIEN UH XAY KTX TN
Pham TK chuyển đến 2019 05-08-2019 300.000đ
MBVP - 0367655 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 100.000đ MBVCB.213979655.Q.CT tu Q toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0356816 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 3.000.000đ MBVCB213956723.Thanh Nguyen - ban cua Phan Anh ung ho .CT tu 0831000018248 NGUYEN THI MAI THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0694875 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.000.000đ 712965.050819.172711.Bac Dang Xuan Hong thuong yeu gui cac chau nhung bua com co thit.
H684 - 0000326 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 8.421.930đ LE NHU NGOC HA - 0918294834 - UNG HO QUY TRO NGHEO GD TIEN MAT
VNCK - 0254369 TK chuyển đến 2019 05-08-2019 1.000đ IBVCB.0508190670649001.aw as as