Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0730682 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 708563.240419.211240.UNG HO XAY DUNG KTX115
VNFI - 0719047 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 968543.240419.200339.Xay ky tuc xa tro ngheo Tay Nguyen FT19114330407819
VNFI - 0703574 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 542888.240419.183850.Chuyen tien
VNFI - 0694098 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ 938330.240419.175403.Ung ho xay truong
VNFI - 0665761 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 253192.240419.162027.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Gop tien xay dung Ktx 115
VNFI - 0663134 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 419083.240419.161716.Tuyet Hang gop qui
VNFI - 0662050 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ 000398.240419.161413.Ung ho
VNFI - 0652862 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 300.000đ 142609.240419.154927.ung ho xay truong
VNFI - 0640563 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 300.000đ 327511.240419.151241.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Chuyen khoan quy tro ngheo vung cao xd KTX115
VNFI - 0626356 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 659438.240419.143225.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 ung ho xay truong vung cao
VNFI - 0610828 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ 911703.240419.134548.Ung ho du an KTX115 FT19114080779758
VNFI - 0607206 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 358224.240419.133024.Vo Thi Thu Hien ung ho xay truong
VNFI - 0603379 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 987717.240419.131122.Ung ho xd KTX115 FT19114805402350
VNFI - 0602704 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 985524.240419.130800.Ung ho xau ktx FT19114989805300
VNFI - 0595485 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 837156.240419.122835.ung ho KTX Tay Nguyen - Daklak
VNFI - 0590018 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ 941229.240419.120314.Ung ho ktx115 FT19114870109673
VNFI - 0582405 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ 650277.240419.113007.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ung ho du an KTX115
VNFI - 0516675 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ 295435.240419.071604.Phung ung ho xay nha KTX cho 115 hs xa EaDah
VNDN - 0025285 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 5.000.000đ IBVCB.2404190335622001.Cong ty OMEGA ung ho tien xay nha KTX cho 115 HS Ea Dah
VNCK - 0557101 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ IBVCB.2404190153841004.UH xay dung KTX115
VNCK - 0535804 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ IBVCB.2404190373552001.Ung ho xay KTX
VNCK - 0532287 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2404190644610002.Vu Van Quynh ung ho quy
VNCK - 0525028 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 2.000.000đ IBVCB.2404190092724001.Ung ho xay truong o tay nguyen
VNCK - 0524740 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ IBVCB.2404190213200001.Chau Tram Anh va The Khoa ung ho
VNCK - 0514854 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2404190782496001.Do Thi Thanh Hoai, Vung Tau ung ho
VNCK - 0492541 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ IBVCB.2404190472577001.Ung ho quy xay KTX
MBVP - 0470258 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ MBVCB164160650.Ung ho xay dung KTX115.CT tu 0071000678687 DANG VU VIET ANH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0374270 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 300.000đ MBVCB163989371.ung ho 1 hat cat xay truong vung cao. .CT tu 0041000143949 NGUYEN DUC DAI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0314935 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ MBVCB163877186.ung ho xay ktx quy cct tai daklak.CT tu 0011004240790 TRAN THI TUYET MAI toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0297202 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ MBVCB163837365.ung ho CCT xay truong cho cac con.CT tu 0031000406878 LUONG THI MY HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0039310 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:240419.SHGD:10015080.BO:NGUYEN THI PHUONG LAN.UNG HO XAY TRUONG VUNG CA O
J633 - 0035955 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 250.000đ Sender:01310012.DD:240419.SHGD:10013504.BO:PHAM DUC MINH.UNG HO COM CO THIT TAY NGUYEN
J633 - 0028677 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:240419.SHGD:10011590.BO:TRAN THI THANH LOAN.UNG HO XAY DUNG KTX115
J633 - 0023617 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ Sender:01310001.DD:240419.SHGD:10009564.BO:TRAN THI NGOC LAN.KTX115
ZZ61 - 0009630 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ Sender:79307005.DD:240419.SHGD:10011225.BO:TRAN THI YEN MINH.IBXAY KI TUC XA
Q369 - 0000294 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ NGUYEN THI THANH TAM NOP UNG HO XAY DUNG KTX 115 GD TIEN MAT
VNCK - 0551819 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 200.000đ IBVCB.2404190435526001.ung ho ung ho ungho
VNVT - 0754413 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190424217607576.VNVT20190424754413.1
VNFI - 0710069 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ 551111.240419.191209.Chuyen tien
VNCK - 0553168 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000đ IBVCB.2404190991838002.asd 123 asd
ZA76 - 0000076 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 500.000đ NGUYEN THANH HA NT GD TIEN MAT
VNCK - 0501439 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000đ IBVCB.2404190491549001.123 we asd
VNCK - 0483544 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2304190911135005.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
MBVP - 0428992 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 1.000.000đ MBVCB164087658.ung ho xay dung ktx115 Ea Dah.CT tu 0011000662825 HOANG THUY ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0299399 TK chuyển đến 2019 24-04-2019 100.000đ MBVCB.163842782.tre em vung cao.CT tu Nguyeen van Sau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0372973 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 300.000đ IBVCB.2304190888397001.Chuc cac con som co truong hoc
VNFI - 0290607 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ 622076.230419.083055.LE THI MINH THU CHUYEN KHOAN
ZZ61 - 0003680 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:230419.SHGD:10002856.BO:NGUYEN THI MY DIEN.IBJANIE UNG HO QUY XAY KY TU C XA EA DAH
VNCK - 0368817 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ IBVCB.2304190544519002.P.QLRR - VCBL ung ho xay dung truong hoc o Tay Nguyen.
I461 - 0000026 TK chuyển đến 2019 23-04-2019 500.000đ nghiem thi nguyet anh thai binh chuyen tien ung ho xay dung ky tuc xa 115 GD TIEN MAT