Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0249890 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ 512562.070519.170009.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001976574 Ky tuc xa TE Tay Nguyen
VNFI - 0062573 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ 552634.060519.233817.Ung ho quy com co thit
VNCK - 0995163 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0705190909290001.Ung ho xay KTX115.
VNCK - 0915706 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ IBVCB.0605190152330003.Anh em BeeBoo ung ho KTX115
J633 - 0038654 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:070519.SHGD:10015224.BO:DANG THE QUAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0014729 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:070519.SHGD:10005645.BO:TRAN THI DINH.UNG HO XAY KTX
C263 - 0007099 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 300.000đ /Ref:P3259127828Y19{//}/Ref:P3259127828Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UH CCT T52019 DVC:KHONG DUC TRUNG 108-C31
ZZ61 - 0013796 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 500.000đ Sender:01201003.DD:070519.SHGD:10009606.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
VNFI - 0276389 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 20.000đ 337845.070519.185101.Bank Transfer
VNFI - 0269892 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ 923048.070519.181759.Ung ho qu hoc tro ngheo vung cao
VNFI - 0185230 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ 687297.070519.141546.Ong Pu gui qua thang 5 den cac ac
VNFI - 0106541 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 350.000đ 533457.070519.095041.TuanXu ung ho thang 5 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
25D1 - 0448335 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801319233059.FrAcc:0071003087152.ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0015312 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ Sender:01202021.DD:070519.SHGD:10007695.BO:DUONG THI MINH HANG.995219050720069 UNG HO QU Y COM CO THIT
J633 - 0011447 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 2.000.000đ Sender:01310012.DD:070519.SHGD:10003308.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY COM CO THIT
J993 - 0012888 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 2.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420.ToAcc:0611001917137
L332 - 0006263 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 200.000đ IBPS/SE:79310001.DD:070519.SH:10012217.BO:PHAM THI TRAM.THANH TOAN DIEN TU
MBVP - 0422794 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 100.000đ MBVCB.169360173.binh thuong.CT tu Nguyen Thu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0925178 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 8.800đ IBVCB.0705190640300001.sd g5 1
VNFI - 0084024 TK chuyển đến 2019 07-05-2019 500.000đ 939523.070519.083819.Ung ho chuong trinh com co thit FT19127007404342
VNFI - 0994120 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ 526032.060519.172344.Ung ho CCT thang 5/2019
MBVP - 0294537 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ MBVCB.169115460.KTX Tay Nguyen.CT tu DM Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013919 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:060519.SHGD:10015399.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNCK - 0840696 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ IBVCB.0605190166363004.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Quy Tro ngheo vung cao
J633 - 0034549 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ Sender:01309001.DD:060519.SHGD:10005054.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0833790 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 100.000đ IBVCB.0605190855463002.Be Quang Minh Vinh Phuc ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0902015 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 637054.060519.134325.Uho CT com co thit T5 2019
MBVP - 0210779 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ MBVCB168971060.NC Ho Tro Tre Em Ngheo Vung Cao .CT tu 0531002538189 CHAU DOAN THIEN NHAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0205239 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ MBVCB.168961353.a.CT tu nguyen thi thu hang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0884042 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 161054.060519.122626.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Hueck
VNFI - 0879291 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 2.600.000đ 801003.060519.121015.Cong ty Employment Hero gui
3BU5 - 0015331 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ FTF_CN:9704366801274947016.FrAcc:0021001037111.ToAcc:0611001917137
ZZ45 - 0007257 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 5.000.000đ Sender:79310001.DD:060519.SHGD:10009879.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T5.2019
VNFI - 0828929 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 148382.060519.094629.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
J633 - 0017390 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:79334001.DD:060519.SHGD:10000922.BO:PHAM THI TUYET HOA0969865.UNG HO COM CO THIT (V CB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH HA NOI
VNCK - 0789828 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ IBVCB.0605190037130001.Be U HN UHTX thang 5/2019
J633 - 0014640 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 2.000.000đ Sender:79334001.DD:060519.SHGD:10000681.BO:NGUYEN THI HUYNH ANH0109338.NGUYEN THI HUYNH AN H CK HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
J633 - 0013015 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:060519.SHGD:10000640.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036219050486289)4/05/ 2019 DONATION UNG HO QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0783719 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ IBVCB.0605191001134002.Nguyen Hoang Anh Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0781993 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ IBVCB.0605190704670001.Nguyen Thi Yen Nhi 929 Le Chi Dan, Tuong Binh Hiep, TDM, Binh Duong hoc sinh ngheo vung cao
MBVP - 0116085 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ MBVCB.168799143.Ung ho T5/2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0788888 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ 489644.060519.011633.UH Quy Com Co Thit
VNFI - 0787945 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 628648.060519.002626.TB.20190506.G0461912620891 Source of fund Salary
VNCK - 0902666 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 5.000.000đ IBVCB.0605190420670004.Ung ho xay ky tuc xa cho hoc sinh Tay Nguyen
VNFI - 0039489 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 071562.060519.202655.Vietcombank 0611001976574 KTX 115
VNCK - 0896204 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 200.000đ IBVCB.0605190624916002.Em loankt Uh xay ktx cac be tn
VNFI - 0001597 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 300.000đ 830282.060519.174650.MOT CHUT TAM LONG. FT19126380770317
XC92 - 0000109 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 15.000.000đ TRAN THI NHA PHUONG;VVN VSAF FH LUDWIGSHAFEN DUC UNG HO XD KTX TAY NGUYEN;
ZZ61 - 0016857 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ Sender:01360002.DD:060519.SHGD:10001247.BO:NGUYEN THANH NGA NGUYEN THI OANH.DINHCUC UNG HO XAY KY TUC XA 115 TAY NGUYEN CCT
VNFI - 0922779 TK chuyển đến 2019 06-05-2019 500.000đ 844911.060519.143838.ung ho xay truong cho cac chau