Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0937715 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ 807607.300819.082252.ung ho trung thu cac chau.
MBVP - 0742302 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB227692211.ung ho tiec trung thu.CT tu 0341000037448 NGUYEN THI QUYNH HOA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0935404 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 172692.300819.081221.TIEC TRUNG THU FT19242053729250
MBVP - 0741523 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB227690291.ntmk ung ho BAN LY CHIENG KHOANG.CT tu 0011002541459 NGUYEN THI MINH KHANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0932908 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 798665.300819.075728.tiec trung thu
VNFI - 0932562 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 2.000.000đ 889791.300819.075500.Le Duc Thang ung ho tiec trung thu
MBVP - 0738709 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ MBVCB.227683691.TIEC TRUNG THU.CT tu hue toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0737318 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227680591.tiec Trung Thu Dang Thi Hai Linh.CT tu 0451000477392 DANG THI HAI LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0930018 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 186221.300819.073513.Nguyen Mai Anh ck TIEC TRUNG THU
MBVP - 0734793 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ MBVCB.227674281.Ung ho cac em.CT tu Thanh Mai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0733733 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227671349.TIEC TRUNG THU .CT tu 0011003589708 TRAN LINH CHI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0926275 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ 635394.300819.064948.sophie hoang gop TIEC TRUNG THU
25D1 - 0059748 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801319233059.FrAcc:0011002640159.ToAcc:0611001917137
VNCK - 0043085 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ IBVCB.3008190007087001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNFI - 0925236 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 165778.300819.062939.UH Tiec trung thu 2019 FT19242906702077
MBVP - 0731327 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ MBVCB.227664864.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0729677 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB.227660496.TIEC TRUNG THU.CT tu tran minh nguyet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Pham Duc Minh TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ
J633 - 0010122 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:290819.SHGD:10003084.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO BAN LY CHIENG KHOAN G
4H69 - 0008941 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ /Ref:PATTM90UNZH{//}/Ref:PATTM90UNZH{//}TT VNM90UNZH CHUONG TRINH COM CO THITQUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG TRINH COM CO THIT DVC:MS LE NGOC QUYNH
J633 - 0008896 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:290819.SHGD:10000172.BO:NGUYEN THANH NGOC.HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0012882 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 10.000.000đ Sender:79303008.DD:290819.SHGD:10021152.BO:NGUYEN CHI HIEN.2 CHAU BM VA SORI UNG HO QUA TE T TRUNG THU CAC BE VUNG CAO
J633 - 0013851 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 200.000đ Sender:01204001.DD:290819.SHGD:11024806.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO. NHAN TAI CN BA DINH
MBVP - 0420143 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 20.000đ MBVCB.227049617.Binh thuong.CT tu Vu Xuan Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0441067 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 200.000đ MBVCB.227096822.th.CT tu mai thanh hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0539358 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ MBVCB227288332.Lam Xuan Truong ung ho cac chau.CT tu 0071002157976 LAM XUAN TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0635395 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 11.000đ MBVCB227467737.ÍUNG HO CCTÍ.CT tu 0021001131105 HOANG TRONG HUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNAF - 0115260 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ IBAFT.2805190394844002.Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0966914 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 300.000đ IBVCB.2908190432250003.Thuc Dang ung ho CCT T08/2019
VNCK - 0991103 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 200.000đ IBVCB.2908190976272004.LUONG TUAN ANH.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T8/2019
VNCK - 0998872 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ IBVCB.2908190086954001.Dong Hoang TpHCM Ung ho com co thit thang 8/2019
VNCK - 0999537 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 300.000đ IBVCB.2908190489832002.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNFI - 0578885 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 1.000.000đ 880881.290819.061207.Hoa nha 24T2 chuyen qua trung thu cho cac chau o Toa Tinh FT19241821093204
XK25 - 0005644 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 200.000đ IBPS/SE:01310012.DD:290819.SH:10006519.BO:PHAM THI TRAM.THANH TOAN DIEN TU
VNFI - 0903468 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 1.000.000đ 857181.290819.220229.Chuyen khoan de cham soc cac be
VNFI - 0579094 TK chuyển đến 2019 29-08-2019 500.000đ 881155.290819.062138.Ung ho quy. FT19241080260273
VNFI - 0467590 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 200.000đ 784761.280819.163657.Ung ho quy tro ngheo vung cao FT19240905608043
VNCK - 0791851 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 1.000đ IBVCB.2808190421586001.asdqwe qwe qweQWEQWqwe
VNCK - 0797221 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 2.800.000đ IBVCB.2808190721480001.Nguyen Thu Hang TPHCM Hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0827732 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 100.000đ IBVCB.2808190250299001.Lai Xuan Quyen 1910 Toa Nha FLC Complex so 36 Pham Hung, Ha Noi chuc cac con manh khoe hoc gioi
VNCK - 0841526 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 5.000.000đ IBVCB.2808190282625002.Le Van Anh chuyen CCT Com co thit
VNCK - 0901098 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 1.000đ IBVCB.2808190976588001.asdqwe qwe qweQWEQW
VNFI - 0243360 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 1.000.000đ 607942.270819.225022.Ung ho ban Ly Chieng Khoang FT19240223802291
MBVP - 0359159 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 200.000đ MBVCB.226919140.Ung ho qui com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ49 - 0007544 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 10.000.000đ Sender:01202021.DD:280819.SHGD:10005868.BO:CONG TY TNHH DIEN GIO DUYEN HAI.150 TCKT MR DAN G QUOC TOAN UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0011927 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:280819.SHGD:10009143.BO:NGUYEN DANG TUAN.UNG HO CAC EM
J633 - 0029816 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 300.000đ Sender:01310005.DD:280819.SHGD:10012478.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
M000 - 0000009 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 500.000đ NGUYEN THI NINH;HN;UNG HO TRUONG MOI;
MBVP - 0140750 TK chuyển đến 2019 28-08-2019 100.000đ MBVCB.226487856.hocsinh.CT tu QuangHuyQuangAnh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0929607 TK chuyển đến 2019 27-08-2019 5.000.000đ 297772.260819.224312.ong ba su tan thu un UNG HO BAN LY CHIENG KHOANG