Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0062660 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 5.000.000đ IBVCB.3008190892576001.LE THI THU HUYEN.TIEC TRUNG THU
VNCK - 0062571 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ IBVCB.3008190378976001.NGUYEN THI VAN ANH.Gau Ping Nguyen CK
VNFI - 0967745 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 195851.300819.095430.TIEC TRUNG THU FT19242051449995
VNFI - 0966213 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 157406.300819.095030.Tiec trung thu
VNFI - 0966176 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 155918.300819.095031.TRUNG THU-300819-09:50:30
MBVP - 0769762 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ MBVCB227750647.Tiec trung thu.CT tu 0011001142708 TO THI THU TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0965728 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 847826.300819.094912.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0965510 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ 931413.300819.094837.TIEC TRUNG THU
MBVP - 0765654 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ MBVCB227742448.Nguyen Thi Liu Ba - TIEC TRUNG THU.CT tu 0421000402897 NGUYEN THI LIU BA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0765539 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227742177.tiec trung thu..CT tu 0021000323968 HOANG HONG DIEP toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0763504 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ MBVCB.227738174.TIEC TRUNG THU.CT tu Le Nguyen Thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0057733 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ IBVCB.3008190778253004.NGUYEN THI THU VAN.FB Van Nguyen Thu - TIEC TRUNG THU
VNFI - 0958466 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 220729.300819.093010.Van Nguyen - TIEC TRUNG THU
VNFI - 0957560 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 079588.300819.092813.UNG HO TIEC TRUNG THU
J633 - 0011799 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ Sender:79302001.DD:300819.SHGD:10000523.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035219083085563)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0006586 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:300819.SHGD:10002864.BO:HA THI NGAN.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0954989 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 150.000đ 186618.300819.092118.TIEC TRUNG THU FT19242053991070
VNFI - 0954985 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 833806.300819.092059.Le Thi Van Chi/ tiec trung thu
VNFI - 0954290 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 517648.300819.091527.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 TiecTrungThu
ZZ61 - 0006219 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 2.000.000đ Sender:01202001.DD:300819.SHGD:10000960.BO:KHUAT TUE MINH.995219083051409 CHUYEN TIEN UN G HO COM CO THIT
VNFI - 0953261 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 502913.300819.091640.Tiec trung thu
VNFI - 0953197 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 831576.300819.091621.Ung ho quy
MBVP - 0755433 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ MBVCB227721271.Le Nguyen An - TIEC TRUNG THU.CT tu 0451000414761 LE VAN TUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0755280 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB.227720629.TIEC TRUNG THU.CT tu Le Manh Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0950669 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 076754.300819.090913.DO DUC ANH UNG HO TIEC TRUNG THU
VNCK - 0054095 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ IBVCB.3008190820797001.Hanh HN Tiec trung thu
VNCK - 0053902 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ IBVCB.3008190846253003.NGUYEN DINH TOAN.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0949672 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ 643859.300819.090615.Thu Huong ZinBin ung ho cho Tiec Trung Thu
VNFI - 0949077 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 825764.300819.090426.Tiec trung thu
VNCK - 0053512 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ IBVCB.3008190036315002.Thitran_bh 0915796981 Tiec trung thu
VNFI - 0948854 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 825335.300819.090341.TIEC TRUNG THU cho tre em
MBVP - 0753209 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227716296.Ung ho ban Ly chieng khoang.CT tu 0181003451666 BUI THI BICH THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0752092 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ MBVCB.227714055.TIEC TRUNG THU.CT tu le thi phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0004904 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ Sender:01201004.DD:300819.SHGD:10002331.BO:NGUYEN TRUNG KIEN.NGUYEN TRUNG KIEN. TIEC TRUNG THU
MBVP - 0751872 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ MBVCB.227713585.TIEC TRUNG THU.CT tu TRAN LE AN KHUE toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0946836 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 180818.300819.085712.Tiec trung thu FT19242533032083
VNFI - 0946478 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 100.000đ 005701.300819.085544.Tiec trung thu
VNFI - 0946215 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 180317.300819.085505.Bui Bao Dung dong gop tiec trung thu FT19242667017994
VNFI - 0945195 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ 049380.300819.084749.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 TRAN DANG MINH KHOA ck TIEC TRUNG THU
VNFI - 0944820 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 200.000đ 203989.300819.084958.Loan-ung ho TIEC TRUNG THU
VNFI - 0944493 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 3.000.000đ 145557.300819.084927.UNG HO CAC EM AN TET TRUNG THU-300819-08:49:26
MBVP - 0749743 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB.227708890.Ung ho.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0749547 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ MBVCB227708349.Tiec trung thu.CT tu 0611001676758 PHAM BA NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0004409 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:01307001.DD:300819.SHGD:10000975.BO:NGUYEN VAN THUONG.IBTRUNG THU CHO 10 TRE EM
MBVP - 0749183 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ MBVCB227707609.Tet Trung Thu.CT tu 0451000435646 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0943465 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 1.000.000đ 799187.300819.084139.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN DUC LAM tiec trung thu
ZZ61 - 0004093 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:300819.SHGD:10002170.BO:NGUYEN THU HOAI.THAN TANG
VNFI - 0941375 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 300.000đ 144121.300819.083809.UNG HO TRE EM VUNG CAO. NGHIA-300819-08:38:09
VNCK - 0049806 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 500.000đ IBVCB.3008190963767001.NGUYEN THI HOAI NHUNG.Tiec trung thu cho em
ZZ61 - 0003564 TK chuyển đến 2019 30-08-2019 2.500.000đ Sender:01311013.DD:300819.SHGD:10000086.BO:NGUYEN KHANH HUNG.MUNG TRUNG THU CHO CAC BE