Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0010488 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 2.000.000đ Sender:01616002.DD:300119.SHGD:10001130.BO:TRAN THI THANH THUY.GIA DINH DIEP QUY CHUYEN TI EN
ZZ01 - 0005319 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 2.000.000đ Sender:01202002.DD:300119.SHGD:10003149.BO:NGUYEN THI THU HOA.995219013003522 CHUC CAC B E MOT MUA TET DAM AM
ZZ02 - 0006068 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:300119.SHGD:17490007.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
J633 - 0017414 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:300119.SHGD:10003476.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
J633 - 0015413 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 1.000.000đ Sender:79302001.DD:300119.SHGD:10003565.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035219013083470)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
MBVP - 0184239 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 2.000.000đ MBVCB.129978499.Quy TNVC.CT tu Quy TNVC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XC92 - 0000036 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 15.950.000đ IBPS/SE:79310001.DD:290119.SH:10003311.TC:XC92.000184.dd 280119 BO:TCB.HOAN TRA LCC SHGD 190044970 N28/01/2019 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000035 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 3.000.000đ LE THI YEN SO 9 NGO 267;HOANG HOA THAM -BD-HN UNG HO QUY CCT;
VNCK - 0195419 TK chuyển đến 2019 30-01-2019 300.000đ IBVCB.3001190134308003.Airrider Mong cac em co bua com ngon hon
VNCK - 0985124 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 100.000đ IBVCB.2801190603456001.Hieunt Ung ho qui com co thit Ung ho qui com co thit
MBVP - 0120737 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 1.000.000đ MBVCB129856991.CHAU MAI HUE - TRONG CHINH UNG HO QUY CCT.CT tu 0101001070875 NGUYEN TRONG CHINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0114816 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 100.000đ MBVCB.129845854.Ung ho cac chau vung cao nhan dip Tet 2019.CT tu Nguyen Mai Hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
T976 - 0009495 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 200.000đ PT._.20190129.195019.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0989328 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 500.000đ MBVCB.129797940.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0986051 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 1.000.000đ MBVCB129791691.ung ho bua an cho tre ngheo vung cao.CT tu 0301000310415 NGUYEN NGOC THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0135765 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 1.200.000đ IBVCB.2901190436887001.Trang Quang Nam Quy com co thit
MBVP - 0957106 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 200.000đ MBVCB.129738232.Oanh ung ho Quy com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0116070 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 1.000.000đ IBVCB.2901190187940003.Ecofoods Nguyen Thi Thap, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha Noi ho tro quy Com co thit
VNCK - 0111425 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 300.000đ IBVCB.2901190446966003.Thuc Dang ung ho CCT T01/2019
XC92 - 0000115 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 2.250.000đ IBPS/SE:01204009.DD:250119.SH:19306467.TC:XC92.021211.dd 230119 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10024581 NGAY 23/01/2019 DO SAI TEN DVH TEN DUNG TRUONG MAM NON XA HUA BUM
XC92 - 0000114 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 1.900.000đ IBPS/SE:01204001.DD:240119.SH:11197891.TC:XC92.021183.dd 230119 BO:AGRIBANK.HOAN TRA LCC: 910024557 : 23/01/2019 DO SAI TK NHAN
XC92 - 0000113 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 2.180.000đ IBPS/SE:79201001.DD:240119.SH:10002271.TC:XC92.021171.dd 230119 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10019970 23/01/2019 SAI TK DVH
XC92 - 0000112 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 2.040.000đ IBPS/SE:01204009.DD:240119.SH:19216593.TC:XC92.021145.dd 230119 BO:AGRIBANK CHI NHANH HUYE9N BAT XAT.AGRIBANK CHI NHANH HUYEN BAT XAT CHUYEN TRA LAI LENH CT SO 10023966 NGAY 23/01/20198 DO TEN VA TK DVH KHONG KHOP
XC92 - 0000111 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 6.426.000đ IBPS/SE:01204001.DD:240119.SH:11197515.TC:XC92.021024.dd 230119 BO:AGRIBANK.HOAN TRA LCC: 910018151 : 23/01/2019 DO SAI TK NHAN
ZZ61 - 0023587 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 2.000.000đ Sender:79305001.DD:290119.SHGD:10010489.BO:TANG NGUYET ANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO Q T VAN
YL07 - 0000239 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 500.000đ VU MANH DAN NT - UNG HO QUY TRE NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0100300 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 300.000đ IBVCB.2901190044658001.Com co thit
MBVP - 0891534 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 500.000đ MBVCB129623483.Gui cac e nho vung cao.CT tu 0451000332704 NGUYEN THI THU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0078470 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 50.000đ IBVCB.2901190365930001.Luong Khanh Ly B14- Kim Lien Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0600942 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 300.000đ 739533.290119.114522.Chu the DongA Bank chuyen tien
VNFI - 0596994 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 2.000.000đ 126963.290119.113317.Chuyen tien tu thien
VNFI - 0591651 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 1.000.000đ 232384.290119.111919.TANG QUY COM CO THIT
VNFI - 0582888 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 2.500.000đ 726855.290119.105308.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Gia dinh Cong Diem ung ho
J633 - 0026098 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:290119.SHGD:10011556.BO:NGUYEN HONG GIANG.NGUYEN HONG GIANG CK TET CHO CON
VNFI - 0575382 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 250.000đ 096399.290119.103726.Tet cho con
ZF48 - 0000031 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 500.000đ NGUYEN VINH BAN UNG HO QUY GD TIEN MAT
U627 - 0000049 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 130.000đ VU VAN CUONG;NT VAO TK; GD TIEN MAT
VNCK - 0016113 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 2.000.000đ IBVCB.2901190491104001.ung ho CCT nguoi an danh
J633 - 0009836 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 300.000đ Sender:01310012.DD:290119.SHGD:10002791.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
6S14 - 0000023 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 3.600.000đ TRAN THI NHU MAI -CT NAM AN CHUYEN TIEN LAM TU THIEN GD TIEN MAT
VNFI - 0537763 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 1.300.000đ 386372.290119.083153.Li xi Tet
VNCK - 0003913 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 200.000đ IBVCB.2901190896356001.Gop tien ung ho quy
ZZ61 - 0004445 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 500.000đ Sender:01505001.DD:290119.SHGD:10000002.BO:TRUONG THI NGOC LAN.(IB) TRUONG THI NGOC LAN U NG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0525487 TK chuyển đến 2019 29-01-2019 200.000đ 077785.290119.015631.ung ho tre em vung cao
J633 - 0044652 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:280119.SHGD:10019879.BO:TRUONG CAO THE.FROM JAY WITH LOVE
ZZ61 - 0021098 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:280119.SHGD:10026946.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX QUY CCT T1 19
ZZ61 - 0020473 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:280119.SHGD:10006293.BO:TA NGAN GIANG.995219012862983 CHUYEN TIEN
ZZ61 - 0018510 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ Sender:79307005.DD:280119.SHGD:10024807.BO:VU HOANG GIAP.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0017773 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 1.000.000đ Sender:48304001.DD:280119.SHGD:10006016.BO:LOC QUYNH NHU.CHUC CAC EM CO MOT TET AM AP.  TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
ZZ61 - 0011726 TK chuyển đến 2019 28-01-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:280119.SHGD:10010581.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T2