Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0027195 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:240519.SHGD:10006186.BO:NGUYEN THI THANH MINH.KTX 115
MBVP - 0646020 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000đ MBVCB.176820687.xay dung KTX Tay Nguyen.CT tu Truong Thi Bich Dao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0937169 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 954490.230519.214430.Ung ho xay KTX115 FT19144817314801
VNFI - 0914524 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000đ 006573.230519.192657.Ung ho quy
0AHV - 0000099 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 400.000đ LE THI THOM CHUYEN TIEN; GD TIEN MAT
MBVP - 0757157 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ MBVCB.177036110.ung ho xay KTX 115.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0809248 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 100.000đ 326095.230519.133231.CHUYEN TIEN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-230519-13:32:30
VNFI - 0799362 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 200.000đ 995490.230519.124213.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT19143039572903
VNCK - 0849705 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2305190410137001.TMT Ung ho quy
VNVT - 0743196 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190523214455749.VNVT20190523743196.hihi
VNFI - 0770353 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 2.000.000đ 999616.230519.105236.Ung ho quy FT19143074352591
VNCK - 0841524 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 200.000đ IBVCB.2305190194801001.DO HUY QUANG Ha Noi Ung ho Du an Ky tuc xa 115 Tay Nguyen
VNFI - 0763322 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 200.000đ 681531.230519.103136.LUCKY LEO ho tro nhung hoan canh kho khan
MBVP - 0695724 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 100.000đ MBVCB.176922404.ao ung.CT tu Ao ung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006550 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 200.000đ Sender:79307005.DD:230519.SHGD:10006223.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO COM CO THIT
VNCK - 0825369 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2305190412167001.Ung ho xay dung KTX 115
MBVP - 0672197 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 2.000.000đ MBVCB.176876767.KTX 115 krong nang Dak Lak.CT tu QA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0003048 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 150.000đ Sender:79307005.DD:230519.SHGD:10002157.BO:NGUYEN TAN NHAT ANH.IB CHUYEN TIEN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0717855 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 473720.230519.073334.Ng?n h?ng TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam 0611001917137 Kytucxa115
VNCK - 0809487 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2205190844988001.Hong Minh ung ho xay KTX
VNFI - 0704978 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 989426.220519.224547.Ung ho xay ktx tay nguyen FT19143039717422
VNFI - 0936573 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 070498.230519.214017.DO DUC ANH UNG HO KTX TAY NGUYEN
ZZ61 - 0014514 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000đ Sender:01201011.DD:230519.SHGD:10010333.BO:HOANG THI YEN.CO YEN LANG SON CK
C263 - 0009673 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 50.000.000đ /Ref:P2310156805{//}/Ref:P2310156805{//}TL2.OW1905234400005, UNG HO KY TUC XA EADAH DVC:NG UYEN THI MINH PHUONG CAN HO 25,TANG5,R1B,ROYAL CITY 72 NGUYEN TRAI, TXUAN, HN
MBVP - 0803894 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 2.000.000đ MBVCB177118598.Ung ho Quy hoc tro ngeo vung cao.CT tu 0081000385379 NGUYEN NAM PHUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Z526 - 0000086 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ LUONG THI TUAT;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO KHU VUC TAY NGUYEN TIEN 1.000.000D(MOT TRIEU VND);
J633 - 0024843 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 100.000đ Sender:01204001.DD:230519.SHGD:11898470.BO:NGUYEN THI DIEU LINH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0812280 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 928750.230519.134431.ungho ktx 115 tay nguyen
VNFI - 0798244 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ 913296.230519.123609.Chuyen tien ung ho CCT Tay Nguyen
MBVP - 0736346 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ MBVCB176998118.sozozo.CT tu 0491000164164 BUI QUOC PHONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0790965 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000đ 904406.230519.120028.Ung ho KTX115
VNCK - 0850424 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ IBVCB.2305190021261003.Ung ho xay truong Daklak
ZZ07 - 0011028 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 300.000.000đ Sender:79622001.DD:230519.SHGD:10000826.BO:JAPAN VIETNAM PETROLEUM CO., LTD.CTY DAU KHI NH AT VIET (JVPC)CHUYEN TIEN UNG HO XAY KY TUC XA CHO 115 EM BETAI XA EA DAK (TAY NGUYEN)
J633 - 0011011 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:230519.SHGD:10003651.BO:DAO CONG DUC.UNG HO KY TUC XA TAY NGUYEN
ZZ61 - 0003934 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 600.000đ Sender:01201011.DD:230519.SHGD:10001793.BO:NGUYEN THI MINH NGOC MINH.UNG HO CHO CAC CHAU
ZZ61 - 0003868 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ Sender:01201004.DD:230519.SHGD:10001306.BO:NGUYEN DINH NGOC.NGOC MINH UNG HO XAY KTX CHO 1 15 E HS O TAY NGUYEN
VNFI - 0722342 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 789154.230519.081401.Ung ho KTX 115
VNFI - 0721153 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ 947412.230519.080355.ung ho CCT-Tay Nguyen FT19143505005029
MBVP - 0661618 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 500.000đ MBVCB176854992.ung ho KTX.CT tu 0011004016104 VU QUANG HUY toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0720282 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ 980594.230519.075649.ung ho xay truong hoc
VNCK - 0817780 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2305190101703001.ung ho xay KTX cho 115 be o Tay Nguyen
MBVP - 0655005 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 1.000.000đ MBVCB176839731.ung ho quy CCT-KTX115.CT tu 0011004316277 NGUYEN BICH HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0648674 TK chuyển đến 2019 23-05-2019 2.000.000đ MBVCB176825765.Nhat An ung ho xay ky tuc cho tre em Tay Nguyen.CT tu 0441000736060 TRAN THI NHAT AN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Vương Thu Hiền TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ Ủng hộ quỹ trò nghèo vùng cao
VNCK - 0748429 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000đ IBVCB.2205190828487001.asd 12 asd
XC92 - 0000090 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 2.620.828.415đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO TT TK CKH
XC92 - 0000089 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.572.497.048đ QUY TNVC TT TK CKH
VNCK - 0750292 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000đ IBVCB.2205190970869001.asd 23 asd
ZZ61 - 0012641 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 500.000đ Sender:01307001.DD:220519.SHGD:10006415.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0748205 TK chuyển đến 2019 22-05-2019 1.000đ IBVCB.2205190014343002.asd 123 asd