Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0972106 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ MBVCB.131453795.Chuc mung nam moi !.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0953072 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.000.000đ MBVCB131419698.Ung ho quy com co thit.CT tu 0011001943782 NGUYEN NGOC HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0938744 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ MBVCB131392888.Ung ho chuong trinh com co thit.CT tu 0081000847855 LE MANH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0889870 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 300.000đ MBVCB.131302617.gop quy chung.CT tu DNB toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0860129 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ MBVCB131239785.Le Van Giap - Tet cho con.CT tu 0251002676962 NGUYEN THI BAO CHI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0855933 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 100.000đ MBVCB.131229335.Luong.CT tu Doan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0835238 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 300.000đ MBVCB131185743.HOS HN ung ho cac em be vung cao .CT tu 0071000879326 PHAM THI QUI HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0141873 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ MBVCB.131592309.ung ho.CT tu Ky Nguyet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0075624 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 4.000.000đ Sender:79201001.DD:010219.SHGD:10020379.BO:NGUYEN MINH NGHIA.DONG GOP YEU CAU KHONG NEU TE N
J633 - 0035403 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.500.000đ Sender:01310005.DD:010219.SHGD:10013925.BO:MA TO TRINH.KHONG
J633 - 0023668 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.500.000đ Sender:01359001.DD:010219.SHGD:10000349.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1903253404:PHAN HUYEN QUAN G DS THUONG XUYEN 179: UNG HO CAC THANG CON LAI 2018
EN11 - 0000108 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 5.000.000đ LUONG VAN HUNG DT 0903447593 GD TIEN MAT
1K85 - 0000084 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 5.000.000đ BUI TUAN ANH;UNG HO CAC BAN VUNG CAO;
ZZ61 - 0024439 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:010219.SHGD:10029030.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO QUY
0595 - 0008015 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 200.000đ /Ref:P1189730{//}/Ref:P1189730{//}Ong Pu gui qua Tet toi cac ac DVC:NGUYEN THI KIEU TRINH
0597 - 0007240 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ /Ref:PATTM9056OH{//}/Ref:PATTM9056OH{//}TT VNM9056OH QUY TRO NGHEO VUNG CAOUNG HO CHUONG T RINH COM CO THITQUY TRO NGHEO VUNG CAO DVC:MS LE NGOC QUYNH
ZZ61 - 0022265 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 550.000đ Sender:01310005.DD:010219.SHGD:10024799.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO QUY. CHUC MUNG NAM MOI
ZZ61 - 0009149 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:010219.SHGD:10002378.BO:DUONG DINH HAI.995219020136845 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
YM02 - 0000067 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 200.000đ PHAM PHU VIET;TAN THANH,DUONG KINH,HP;PHAM PHU VIET UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO; GD TIEN MAT
XC92 - 0000122 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 6.120.000đ IBPS/SE:01204009.DD:300119.SH:19508288.TC:XC92.021089.dd 230119 BO:VBAR TUAN GIAO - DIEN B9IEN.CHUYEN TRA LAI LCC SO 19012310019854 NGAY 23/01/2019 DO TEN VA STK KHONG KHOP
XC92 - 0000121 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 10.912.000đ IBPS/SE:01204009.DD:290119.SH:19426210.TC:XC92.021053.dd 230119 BO:AGRIBANK VI XUYEN.TRA L9AI LCT 19012310024473 NGAY 23/01/2019 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000066 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.500.000đ TRAN THI LAN DINH CONG HOANG MAI HN UNG HO QUY CCT;
XC92 - 0000064 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 7.325.000đ PHU HUYNH HOC SINH VA CBNV NOR;golden kisd ung ho quy;
XC92 - 0000062 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 20.000.000đ NOP LAI TIEN THEO TO TRINH;ngay 31.01.2019 ve viec ung ho anh xom;
VNFI - 0449205 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.000.000đ 438236.010219.131451.Ung ho com co thit
VNFI - 0447576 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 1.000.000đ 262375.010219.125246.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0441392 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 300.000đ 256008.010219.123208.Ung ho quy com co thit
VNFI - 0414178 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 500.000đ 023160.010219.111648.ung ho cac em vung cao an tet
VNFI - 0388369 TK chuyển đến 2019 01-02-2019 3.000.000đ 958271.010219.101606.Chuyen tien FT19032861434048
Nguyễn Nguyệt Ánh TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ Hỗ trợ các em nhỏ vùng cao
VNCK - 0438495 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 2.000.000đ IBVCB.3101190534036003.Chuyen tien quy hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0568079 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 2.000.000đ IBVCB.3101190285548002.Ung ho
VNCK - 0413584 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ IBVCB.3101190068942001.HIEUS UNG HO
VNCK - 0407197 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ IBVCB.3101190156380004.HO XUAN CU 114/18/13 BUI QUANG LA, P.12, GO VAP KHO KHAN
MBVP - 0728274 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ MBVCB.130964903.tu thien cho nguoi ngheo.CT tu huynh thi thuy trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0458591 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 200.000đ IBVCB.3101190035917002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0782490 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 100.000đ MBVCB.131072785.lam thue.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0011664 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 2.000.000đ Sender:79303001.DD:310119.SHGD:10011901.BO:LE VAN HA.UNG HO QUY
A775 - 0122306 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366802964717016.FrAcc:0081000750690.ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0010328 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 300.000đ Sender:79202002.DD:310119.SHGD:10003067.BO:DAO LE MINH.995219013103620 VAN KHANH, DUY BA CH UNG HO QUY
N634 - 0000082 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 140.000.000đ NHA HAO TAM GIAU TEN UNG HO;quy tnvc;
VNFI - 0134584 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 3.000.000đ 968062.310119.112621.Ung ho Quy tre em vung cao
VNFI - 0228183 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 1.000.000đ 005164.310119.154905.Ung ho Quy
VNCK - 0466641 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 700.000đ IBVCB.3101190014219001.Ung ho quy HTrNgheo Vung cao
VNCK - 0517476 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ IBVCB.3101190860580001.Dong Hoang TpHCM Ung ho Com co thit 1/2019
MBVP - 0532210 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ MBVCB.130611991.vui tet.CT tu ha phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0416535 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 500.000đ IBVCB.3101190478600001.Hang Com co thit
VNFI - 0110830 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 300.000đ 594890.310119.102703.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
VNCK - 0386690 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 50.000đ IBVCB.3101190286355005.Nguyet Nga ung ho
ZZ07 - 0049955 TK chuyển đến 2019 31-01-2019 23.000.000đ Sender:01310005.DD:310119.SHGD:10029572.BO:NGUYEN TRUONG KIM PHUONG.CHIM SE TOC XU UNG HO QUY COM CO THIT