Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0450761 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ MBVCB.153775306.linh&huong ung ho CCT 4/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0007910 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:010419.SHGD:10003129.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0007740 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:010419.SHGD:10005116.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
ZZ61 - 0007361 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ Sender:01202002.DD:010419.SHGD:10001035.BO:DUONG THI MINH HANG.995219040139303 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
ZZ61 - 0006385 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:010419.SHGD:10010303.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T3
MBVP - 0425943 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 1.000.000đ MBVCB.153724878.quy tro ngheo vung cao t4/2019.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0093967 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNFI - 0678881 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 500.000đ 629147.310319.124648.Chuyen tien ung ho quy
VNFI - 0646710 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 100.000đ 900452.310319.082729.kien FT19091400144371
VNFI - 0691387 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 200.000đ 156156.310319.143526.Thao0988301198 ung ho CCT
VNCK - 0695870 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 200.000đ IBVCB.3103190151602002.linhnguyen linhnguyen linhnguyen
MBVP - 0288681 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 1.000.000đ MBVCB.153433554.quy com co thit.CT tu QAn toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0286695 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 2.000.000đ MBVCB.153428632.ung ho quy com co thit.CT tu Hoang Chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0698504 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 100.000đ IBVCB.3103190694610006.Trieu Ben ung ho
VNCK - 0570816 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 100.000đ IBVCB.3003190973852003.NDAK Ung ho CCT thang 3/2019
VNCK - 0585753 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 500.000đ IBVCB.3003190749166001.
MBVP - 0192289 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 100.000đ MBVCB.153232381.nhan vien.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0998773 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 300.000đ MBVCB153050089.ung ho.CT tu 0551000260206 NGUYEN VIET THANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0648079 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 100.000đ IBVCB.3003190118467004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0622431 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 200.000đ IBVCB.3003190709143004.Chuuen tien cho quy com co thit
VNFI - 0434851 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ 991604.290319.184726.Ung ho Quy Tro ngheo vung cao FT19088637561944
VNFI - 0437750 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 2.000.000đ 327319.290319.190243.E Sang gui Quy.
VNVT - 0800898 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190329218906178.VNVT20190329800898.hihi
ZF01 - 0000061 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 65.000.000đ CHUYEN TIEN NOI BO
ZF01 - 0000062 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 20.500.000đ CHUYEN TIEN NOI BO
ZZ01 - 0006149 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:290319.SHGD:10005402.BO:CHAU THI LAN THANH.995219032956543 DG QTNVC
ZZ61 - 0019406 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 1.000.000đ Sender:01616002.DD:290319.SHGD:10003842.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN MARC H
VNFI - 0310368 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 200.000đ 948925.290319.102100.Khanh An gui tang cac ban nho FT19088077226083
MBVP - 0784013 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 300.000đ MBVCB.152512606.hoc tro ngheo.CT tu Phuong Lam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0798773 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ MBVCB.152539251.ung ho tre em vung cao.CT tu duong thuy trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0929938 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ MBVCB.152914022.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu tit - chich choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0968970 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 100.000đ MBVCB.152988486.thien nguyen.CT tu Hoang va Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0972538 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 100.000đ MBVCB.152995137.Quy tro ngheo - Com co thit.CT tu Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0464318 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 200.000đ IBVCB.2903190503554002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T3/2019
VNCK - 0524759 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 50.000đ IBVCB.2903190134067005.Nguyet Nga ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0547960 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ IBVCB.2903190076298002.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0556532 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ IBVCB.2903190666188001.Maria Teresa Nguyen Thi My Le TPHCM Ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0611538 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 100.000đ MBVCB.152189628.binh thuong.CT tu olyva toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0004410 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 300.000đ Sender:01201011.DD:280319.SHGD:10001648.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN CHUYEN TIEN UNG HO THANG 03 2019
4H69 - 0006681 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ /Ref:P3059087725Y19{//}/Ref:P3059087725Y19{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T3/19 DVC:DO TH UY LINH SO 4, NGO 256 THUY KHUE
J633 - 0006260 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:280319.SHGD:10000323.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0574976 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ MBVCB.152123708.ung ho com co thit.CT tu Le THUY TRINH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013889 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ Sender:79307005.DD:280319.SHGD:10016290.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0344675 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 1.000.000đ IBVCB.2803190425884004.Dang Tran Hoang Hang Thang
VNCK - 0373607 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 100.000đ IBVCB.2803190992253001.NGUYEN MANH HUY TRE EM VUNG CAO TRE EM VUNG CAO
VNCK - 0430169 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 500.000đ IBVCB.2803191032466001.Le Ha cau giay ung ho CCT
VNFI - 0076762 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 1.000.000đ 328107.280319.084021.Be Tue Minh ung ho quy Tro Ngheo vung cao
ZZ45 - 0006886 TK chuyển đến 2019 28-03-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:280319.SHGD:10006778.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 03/2019
Thanh-Binh Nguyen TK chuyển đến 2019 27-03-2019 150.000đ Ủng hộ quỹ Trò nghèo vùng cao
Vũ Gia Trung TK chuyển đến 2019 27-03-2019 100.000đ Ủng hộ quỹ TNVC