Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0168053 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 100.000đ IBVCB.0103190708090002.thu nthuan chia se
VNCK - 0161088 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 300.000đ IBVCB.0103190815558006.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
VNAF - 0090075 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ IBAFT.0210180275573002.Ung ho quy TNVC
MBVP - 0948184 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 150.000đ MBVCB.140701717.cn.CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0924106 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 250.000đ MBVCB.140647864.binh thuong.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0919387 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ MBVCB.140638280.gia dinh co Mai.CT tu vu huong giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0218616 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 50.000đ MBVCB.141004183.kho khan.CT tu vi chung dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0209606 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 100.000đ MBVCB.140987159.nhan vien.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0209632 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 2.000.000đ IBVCB.0103190130843001.Ung ho
VNFI - 0020917 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ 994510.010319.101436.Yeu thuong cho cac be FT19060920702560
VNFI - 0071569 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ 166737.010319.134920.Ung ho Com co thit
VNFI - 0135765 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 200.000đ 932809.010319.171205.Ung ho quy tro ngheo vung cao FT19060608314876
VNFI - 0147362 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 620.000đ 968616.010319.180128.Ms. Bun FT19060398608384
VNFI - 0980405 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 2.000.000đ 921979.280219.224723.Ung ho quy tro ngheo vung cao
YV56 - 0006362 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ /Ref:P1208139{//}/Ref:P1208139{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0005855 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 100.000đ Sender:01310005.DD:010319.SHGD:10004099.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
ZZ61 - 0007669 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 500.000đ Sender:01201011.DD:010319.SHGD:10003761.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY
J633 - 0029441 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:010319.SHGD:10013371.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
J633 - 0014026 TK chuyển đến 2019 01-03-2019 2.000.000đ Sender:01310001.DD:010319.SHGD:10004746.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O.
MBVP - 0662124 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 500.000đ MBVCB.140108936.Huu tri.CT tu Nguyen Xuan Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0126749 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 200.000đ IBVCB.2802190659162002.Ung ho chu Tuan Ung ho quy Tro ngheo vung cao
MBVP - 0900710 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 200.000đ MBVCB140593736.Thang 2 nam 2019.CT tu 0021000312406 HOANG LE HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0943777 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 2.700.000đ 665016.280219.181545.zen ung ho thang 2
VNCK - 0104407 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 100.000đ IBVCB.2802190538757009.Cao Son Nguyen quan Binh Thanh, TPHCM Sinh vien
MBVP - 0846015 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 1.000.000đ MBVCB.140475576.Quy Com Co Thit.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0018505 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:280219.SHGD:10015465.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
VNCK - 0088267 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 50.000đ IBVCB.2802190588927007.Nguyet Nga. Ung ho quy tro ngheo vung cao
XC92 - 0000105 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 2.000.000đ GIA DINH LIET SI TRAN QUANG;anh 86 quan thanh hn ung ho cct;
ZZ61 - 0011237 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 1.000.000đ Sender:01616002.DD:280219.SHGD:10001682.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JANU ARY
VNCK - 0026010 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 500.000đ IBVCB.2802190818668001.Anh Thu Phu Thuan -Q7 Tro ngheo vung cao
VNCK - 0021999 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 1.000.000đ IBVCB.2802190182132005.Dang Tran Hoang Hang Thang
VNFI - 0799491 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 1.000.000đ 501543.280219.085125.PHAM VAN DONG UNG HO
J633 - 0006395 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 1.000.000đ Sender:79302001.DD:280219.SHGD:10001216.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035219022889206)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0007318 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 200.000đ IBVCB.2802190726533001.Dang Thi Bich Ngoc TPHCM Ung ho cac be
VNFI - 0797970 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 300.000đ 260014.280219.084349.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 022019
J633 - 0005612 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:280219.SHGD:10000425.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0005432 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:280219.SHGD:10000288.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
ZZ61 - 0004103 TK chuyển đến 2019 28-02-2019 1.000.000đ Sender:01311001.DD:280219.SHGD:10000340.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNGJ TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0538513 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 2.000.000đ MBVCB.139878335.quy TNVC.CT tu Quy TNVC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0004449 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 400.000đ Sender:79201001.DD:270219.SHGD:10001604.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.HUONG TRA LE QUYEN CHUYEN TIEN UNG HO QUY TNVC
ZV19 - 0000010 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 1.000.000đ TRINH THI THO;NT; GD TIEN MAT
ZG81 - 0000007 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 200.000đ KH PHAM MINH KHANH NT // UNG HO THANG 2/2019 GD TIEN MAT
VNFI - 0774876 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 1.000.000đ 550232.270219.215720.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANG 2-270219-21:56:58
VNFI - 0765386 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 1.000.000đ 078099.270219.203316.Dong gop quy t3
VNFI - 0764714 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 190.467đ 989548.270219.202756.Ung ho Com co thit FT19058964770936
VNFI - 0666144 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 500.000đ 984153.270219.130917.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0653032 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 5.000.000đ 648736.270219.115250.NGUYEN HAI DONG Nhom om dom 173XT ung ho quy
VNFI - 0588518 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 200.000đ 257865.260219.221416.123
VNCK - 0986369 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 1.000.000đ IBVCB.2702190485217002.Tra Giang,Khanh Chi,Duy Hoang ung ho cac Ban vung cao
VNCK - 0984601 TK chuyển đến 2019 27-02-2019 100.000đ IBVCB.2702190658061002.Hoa-So 105 ngo 28 pho Dai Linh, Trung Van thanh toan tien 2 quyen lich ban Tet