Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0239668 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 033837.220419.192823.IBFTA 190422000021535 KTX ung ho xay
VNFI - 0239605 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 055335.220419.192757.Chuyen tien ktx
VNFI - 0236556 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 974515.220419.191220.KTX
VNFI - 0229369 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 211079.220419.183820.Ung ho KTX115
VNFI - 0219895 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 910392.220419.175641.Trung ung ho ki tuc xa Ea Dar FT19112001115740
VNFI - 0202758 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 954485.220419.170159.Ung ho ktx thon Giang Dong xa Ea Dah FT19112432290186
VNFI - 0173364 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 311081.220419.155009.me thuc uyen chuyen tien
VNFI - 0169382 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ 111532.220419.153726.Vietcombank 0611001976574 Ung ho xay KTX cho cac chau nguoi Mong o Tay Nguyen
VNFI - 0161768 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 146634.220419.152323.KTX-220419-15:22:19
VNFI - 0161643 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 076259.220419.152303.ung ho xay ktx cho 115 em hs vung Tay Nguyen
VNFI - 0141742 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 298283.220419.143312.FB Duong Nguyen ung ho
VNFI - 0141133 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 298202.220419.143120.VU NHI A ung ho
VNFI - 0136102 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 324959.220419.141634.Ung ho quy tro ngheo vung cao!
VNFI - 0134688 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 804260.220419.141227.UNG HO XAY DUNG KTX FT19112530089620
VNFI - 0128507 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 917775.220419.135305.Ung ho du an KTX 115 FT19112514507095
VNFI - 0126983 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 912599.220419.134745.LD Long ung ho xay dung KTX tro ngheo Tay Nguyen FT19112648090842
VNFI - 0098971 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ 919030.220419.114900.Ung ho xay ki tuc xa FT19112162304496
VNFI - 0013399 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ 901716.210419.221330.Ung ho KTX cho cac em hoc sinh EA DAH
VNCK - 0332769 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190606260001.Ung ho ctrinh xay KTX115
VNCK - 0318333 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190718342001.HO TRO XAY KY TUC XA HS TAY NGUYEN
VNCK - 0307997 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190172078005.gop tien xay phong o cho hoc sinh Tay nguyen
VNCK - 0280210 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190927179001.Ung ho KTX 115
VNCK - 0273245 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ IBVCB.2204190684527002.Cong trinh ky tuc xa
VNCK - 0273038 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190896707001.Ung ho xay dung ky tuc xa cho cac em
VNCK - 0259487 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ IBVCB.2204190011903001.KTX
VNCK - 0255611 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBVCB.2204190502841001.Ung ho quy xay KTX115
MBVP - 0882862 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163240573.ktx.CT tu 0811000031265 HONG THAN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0877756 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ MBVCB163230937.ung ho xay ktx daklac.CT tu 0061000201660 LE THI MY HUONG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0869048 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163213507.ung ho ktx115.CT tu 0081000790001 LE TRUNG HIEU toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0850065 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ MBVCB163179309.ung ho KTX 115.CT tu 0451000378419 LAM THI VIET toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0844656 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ MBVCB163169736.VU THI THUY HA TCT QUAN LY BAY VN UNG HO DU AN KTX115.CT tu 0011004241888 VU THI THUY HA toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0837589 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163156437.Viet chuyen quy tro ngheo vung cao.CT tu 0181000916418 LE QUOC VIET toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0828688 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 100.000đ MBVCB163140262.ktx115.CT tu 0711000267853 XUAN VAN TUNG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0819592 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163124392.2 ban Anh Anh ung ho xay KTX Dak Lak..CT tu 0611001491323 BUI THI KIM DINH toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0791031 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ MBVCB163072740.ung ho KTX115- CCT Tay Nguyen.CT tu 0021001504781 NGUYEN HOANG QUYEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0755209 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.800.000đ MBVCB163008285.Ung ho xay KTX 115.CT tu 0301000298244 VU THI THU TRANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0679017 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 2.000.000đ MBVCB162858430.KTX.CT tu 0451000225161 PHAM MINH HANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0056130 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:79310001.DD:220419.SHGD:10024804.BO:DAO CONG DUC.UNG HO XAY KY TUC XA TAY NGUYEN
J633 - 0054478 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310005.DD:220419.SHGD:10023596.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO XAY DUNG KY TUC XA KT1 15
J633 - 0042613 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:79502001.DD:220419.SHGD:10000834.BO:NGUYEN VAN TAN.C/T: QUY TRO NGHEO VUNG CAO; UNG HO XAY KY TUC XA TRA EM NGHEO
J633 - 0038460 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:220419.SHGD:10014274.BO:PHUNG THU HUYEN.UNG HO XAY KY TUC XA CHO 115 HO C SINH TAY NGUYEN
J633 - 0034488 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:220419.SHGD:10005322.BO:LE NGOC TRANG.UNG HO 115 EM NHO O GIANG DONG GI ANG THANH
J633 - 0027416 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:220419.SHGD:10001174.BO:TA DINH CONG.CHAU TA DINH PHONG UNG HO XAY KY T UC XA TAI TAY NGUYEN
J633 - 0010296 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 200.000đ Sender:01310001.DD:220419.SHGD:10004979.BO:BUI VAN DUC.KTX TAY NGUYEN
J633 - 0010123 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 5.000.000đ Sender:01310001.DD:220419.SHGD:10004569.BO:VU DUNG.UNG HO XAY KY TUC XA EA DAH
J633 - 0010061 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 500.000đ Sender:01310005.DD:220419.SHGD:10003727.BO:PHAN THI LIEN HUONG.LIEN HUONG UNG HO KTX
0576 - 0005570 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ IBPS/SE:01310012.DD:220419.SH:10003991.BO:NGO GIA BAO.KTX CHO 115 HOC SINH GIANG DONG TAY NGUYEN
0597 - 0007005 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 300.000đ /Ref:P3059112692Y19{//}/Ref:P3059112692Y19{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
VNFI - 0181174 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 169525.220419.160824.PHAM THI CHAU (HANH MINH) UNG HO CHUONG TRINH 115
VNFI - 0177942 TK chuyển đến 2019 22-04-2019 1.000.000đ 974879.220419.160104.Vu Thi Quynh Hoa chuyen tien ung ho lam san trg Suoi Bau Phu Yen Son La FT19112529095654