Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0810875 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ IBVCB.0104190839026001.bui le thanh truc q7 hcm ung ho quy
J633 - 0053533 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 100.000đ Sender:01359001.DD:010419.SHGD:10000999.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1909198715:VAN HUY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0869626 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ 871888.010419.141943.Vietcombank 0611001917137 chuc cac nguoi dong hanh cua chuong trinh luon manh khoe de giup do cac c
VNCK - 0806228 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 470.000đ IBVCB.0104190715704004.H Quy com co thit
VNCK - 0805952 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.000.000đ IBVCB.0104190384628001.Quynh Hoa Ung ho tre em Vung cao
VNCK - 0797486 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ IBVCB.0104190536108003.tiktok sg ungho
VNCK - 0785623 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ IBVCB.0104190610882001.Thuc Dang ung ho CCT T03/2019
J633 - 0037565 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:010419.SHGD:10003213.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
VNFI - 0815787 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 300.000đ 312830.010419.110148.Ung ho CCT quy 2
J633 - 0033304 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:010419.SHGD:10014722.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0013507 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ Sender:79310001.DD:010419.SHGD:10011320.BO:NHU THI THANH THAO.THANH THAO UNG HO CCT
MBVP - 0462962 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ MBVCB153797544.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0081000847855 LE MANH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0768726 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ IBVCB.0104190037675003.xin giau ten chia se
YV56 - 0006343 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ /Ref:P1240515{//}/Ref:P1240515{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0009673 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.000.000đ Sender:01202001.DD:010419.SHGD:10001587.BO:DUONG DINH HAI.995219040120356 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
MBVP - 0450761 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ MBVCB.153775306.linh&huong ung ho CCT 4/2019.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0007910 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:010419.SHGD:10003129.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0007740 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 100.000đ Sender:01310012.DD:010419.SHGD:10005116.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
ZZ61 - 0007361 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ Sender:01202002.DD:010419.SHGD:10001035.BO:DUONG THI MINH HANG.995219040139303 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
ZZ61 - 0006385 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:010419.SHGD:10010303.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T3
MBVP - 0425943 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 1.000.000đ MBVCB.153724878.quy tro ngheo vung cao t4/2019.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0093967 TK chuyển đến 2019 01-04-2019 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNFI - 0678881 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 500.000đ 629147.310319.124648.Chuyen tien ung ho quy
VNFI - 0646710 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 100.000đ 900452.310319.082729.kien FT19091400144371
VNFI - 0691387 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 200.000đ 156156.310319.143526.Thao0988301198 ung ho CCT
VNCK - 0695870 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 200.000đ IBVCB.3103190151602002.linhnguyen linhnguyen linhnguyen
MBVP - 0288681 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 1.000.000đ MBVCB.153433554.quy com co thit.CT tu QAn toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0286695 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 2.000.000đ MBVCB.153428632.ung ho quy com co thit.CT tu Hoang Chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0698504 TK chuyển đến 2019 31-03-2019 100.000đ IBVCB.3103190694610006.Trieu Ben ung ho
VNCK - 0570816 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 100.000đ IBVCB.3003190973852003.NDAK Ung ho CCT thang 3/2019
VNCK - 0585753 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 500.000đ IBVCB.3003190749166001.
MBVP - 0192289 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 100.000đ MBVCB.153232381.nhan vien.CT tu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0998773 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 300.000đ MBVCB153050089.ung ho.CT tu 0551000260206 NGUYEN VIET THANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0648079 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 100.000đ IBVCB.3003190118467004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0622431 TK chuyển đến 2019 30-03-2019 200.000đ IBVCB.3003190709143004.Chuuen tien cho quy com co thit
VNFI - 0434851 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ 991604.290319.184726.Ung ho Quy Tro ngheo vung cao FT19088637561944
VNFI - 0437750 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 2.000.000đ 327319.290319.190243.E Sang gui Quy.
VNVT - 0800898 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190329218906178.VNVT20190329800898.hihi
ZF01 - 0000061 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 65.000.000đ CHUYEN TIEN NOI BO
ZF01 - 0000062 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 20.500.000đ CHUYEN TIEN NOI BO
ZZ01 - 0006149 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ Sender:79202002.DD:290319.SHGD:10005402.BO:CHAU THI LAN THANH.995219032956543 DG QTNVC
ZZ61 - 0019406 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 1.000.000đ Sender:01616002.DD:290319.SHGD:10003842.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN MARC H
VNFI - 0310368 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 200.000đ 948925.290319.102100.Khanh An gui tang cac ban nho FT19088077226083
MBVP - 0784013 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 300.000đ MBVCB.152512606.hoc tro ngheo.CT tu Phuong Lam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0798773 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ MBVCB.152539251.ung ho tre em vung cao.CT tu duong thuy trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0929938 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 500.000đ MBVCB.152914022.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu tit - chich choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0968970 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 100.000đ MBVCB.152988486.thien nguyen.CT tu Hoang va Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0972538 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 100.000đ MBVCB.152995137.Quy tro ngheo - Com co thit.CT tu Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0464318 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 200.000đ IBVCB.2903190503554002.Chau Luong Trung Kien UH CT Com co thit T3/2019
VNCK - 0524759 TK chuyển đến 2019 29-03-2019 50.000đ IBVCB.2903190134067005.Nguyet Nga ung ho quy tro ngheo vung cao