Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0094793 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ IBVCB.0803191038536001.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0081361 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 250.000đ IBVCB.0803190705510001.
VNCK - 0039018 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 100.000đ IBVCB.0803190329559002.Quang giang uong bi quang ninh to 2 khu 2 UB QN quy chung
VNCK - 0002538 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 10.000.000đ IBVCB.0803190769425001.Anh Kien & Anh Thu Anh Kien & Anh Thu ung ho Quy nam 2019
VNAF - 0091219 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0877408 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ MBVCB.143886810.Du song.CT tu Phan Thanh Thai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0774985 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 200.000đ MBVCB.143700794.bt.CT tu nguyen ngoc linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0749452 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ MBVCB.143656702.tre em vung cao.CT tu duong thuy trang vcb sai thanh ct ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0670689 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ MBVCB.143506998.ung ho sach vo cho tre em.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0662718 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 1.000.000đ MBVCB143489123.Mai My Linh ung ho cac con CCT.CT tu 0071003482084 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0660798 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 50.000đ MBVCB.143484306.kho khan.CT tu vi chung dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0061332 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:080319.SHGD:10017137.BO:TRAN THI HUE.CK
VNFI - 0330817 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 1.000.000đ 111949.080319.092441.NGUYEN TUNG - NGUYEN MINH UNG HO CTRINH
VNFI - 0380146 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 200.000đ 355880.080319.122852.Chuyen tien cho quy Com co thit
VNFI - 0392120 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ 371829.080319.133142.Ung ho CT com co thit
VNFI - 0456132 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ 120451.080319.164500.ung ho com co thit
VNFI - 0494305 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 300.000đ 978079.080319.194143.NTBT Nguyen Thi Bich Thanh ung ho quy tro ngheo vung cao 2.2019 FT19067054816168
VNFI - 0508579 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 1.000.000đ 532459.080319.212920.Ung ho quy
ZZ02 - 0004715 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:080319.SHGD:17465052.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
ZZ61 - 0016510 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 500.000đ Sender:01201001.DD:080319.SHGD:10002981.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
0Y34 - 0630207 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366810028067013.FrAcc:0111000239921.ToAcc:0611001917137
0105 - 0006470 TK chuyển đến 2019 08-03-2019 200.000đ /Ref:P1215361{//}/Ref:P1215361{//}Ong Pooh gui qua thang 3 toi ac DVC:NGUYEN THI KIEU TRIN H
XC92 - 0000095 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 3.000.000đ BTC LE HOI DUC ONG CHUA DAI;phuc ngoc truc ung ho quy;
XC92 - 0000093 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 5.000.000đ CT VAN DAC PHUC UNG HO QUY;tro ngheo vung cao;
J633 - 0030978 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 1.500.000đ Sender:01310012.DD:070319.SHGD:10011903.BO:MA TO TRINH.KHONG
VNCK - 0931785 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 400.000đ IBVCB.0703190874087002.Cac ban In Soc Gau gui cac ban vung cao
YM25 - 0021224 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 800.000đ //SAL070319YM25004//VNN TT NB 15.1-22.1.2019
MBVP - 0521935 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 500.000đ MBVCB.143232400.Cam on.CT tu Thank you toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0019091 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 300.000đ Sender:01309001.DD:070319.SHGD:10002889.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0143396 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 300.000đ 640285.070319.104849.Ung ho CCT thang 3/2019
J993 - 0092429 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 1.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420.ToAcc:0611001917137
MBVP - 0454323 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 200.000đ MBVCB.143115217.love sharing.CT tu Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0884021 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 200.000đ IBVCB.0703190005221003.Kieu Thi Thao ung ho
VNCK - 0883104 TK chuyển đến 2019 07-03-2019 200.000đ IBVCB.0703190220201002.Ung ho quy thang 3
Anonymous TK chuyển đến 2019 06-03-2019 200.000đ
Thi Cam Van Chu TK chuyển đến 2019 06-03-2019 300.000đ
J633 - 0024257 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 100.000đ Sender:79310001.DD:060319.SHGD:10009170.BO:CHU THI THANH HUONG.COM CO THIT
VNFI - 0977118 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 200.000đ 217024.060319.125321.hang
VNFI - 0972716 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 200.000đ 717762.060319.122234.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Ung ho com co thit
VNFI - 0924983 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 350.000đ 626440.060319.090750.TuanXu ung ho thang 3 nam 2019 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0911393 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 300.000đ 939899.060319.073556.Ung ho Com co thit FT19065267003305
VNCK - 0858135 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 200.000đ IBVCB.0603190772512003.Nguyen Thi Nguyet Phan Dinh Giot - Thanh Xuan -HN Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0849943 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 200.000đ IBVCB.0603190584616004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0824281 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 500.000đ IBVCB.0603190153592005.Minh Chau - Thuc Anh Huynh Thuc Khang - Ha Noi Minh Chau - Thuc Anh Ung ho Com co thit T1-2/19
VNCK - 0799427 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 50.000đ IBVCB.0603190684943002.Bui Hai Nguyen Anh D9_C4_Xuan Dinh_Bac Tu Liem-HN Com co thit
VNCK - 0784770 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 2.000.000đ IBVCB.0603190430689001.www.diskdr.vn 160 Tay Son - Dong Da - Ha Noi Ung ho chuong trinh
VNCK - 0768042 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 399.000đ IBVCB.0603190994227004.S B U
VNCK - 0766621 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 500.000đ IBVCB.0603190823847003.Tham Nguyen vung cao tre em
VNCK - 0755916 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 1.000.000đ IBVCB.0603190663260001.Chuc cac em vui ve, khoe manh
VNCK - 0745863 TK chuyển đến 2019 06-03-2019 300.000đ IBVCB.0603190334450001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy