Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0487537 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ IBVCB.0201190957867002.Dao Van Dai ung ho
VNFI - 0622736 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 300.000đ 913543.020119.145453.Tet yeu thuong FT19002615103609
MBVP - 0148951 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 200.000đ MBVCB.118247228.t1/2019.CT tu E Ten chuyen tien ung ho com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0034839 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ Sender:79310001.DD:020119.SHGD:10013916.BO:MA TO TRINH.KHONG
VNFI - 0615792 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ 851377.020119.143513.Ung ho tre em ngheo vung cao
MBVP - 0128448 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ MBVCB.118212235.Huu tri.CT tu Nguyen Xuan Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0469959 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 3.000.000đ IBVCB.0201190968785004.Co Mai gui
ZZ07 - 0012792 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 36.729.488đ Sender:01605001.DD:020119.SHGD:10000303.BO:1/PAYPAL INC. 2/2211 NORTH FIRST STREET.(302900 2732) VCB VN HANOI /BNK/5Q922ANQ83BLY PAYPAL WITHDRAW /ROC/5Q922ANQ83BLY
ZZ45 - 0007701 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 200.000đ Sender:01310012.DD:020119.SHGD:10009074.BO:PHAM THANH VAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
P397 - 0000074 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 2.000.000đ B/O QUANG THI BICH NGA GUI 2TR CHO QUY COM CO THIT F/O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0024186 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 100.000đ Sender:01359001.DD:020119.SHGD:10000330.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1900218026:VAN HUY UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0007982 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ Sender:79202002.DD:020119.SHGD:10002841.BO:DUONG DINH HAI.995219010227997 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
VNCK - 0445026 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ IBVCB.0201190249694001.Xin chia se chut niem vui
VNCK - 0443638 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 200.000đ IBVCB.0201190586422002.L.B.T. TP.HCM Nho Quy chuyen den truong hop can thiet
ZZ61 - 0007127 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ Sender:01201001.DD:020119.SHGD:10006643.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0437594 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ IBVCB.0201190642816003.Le Hong Lam Van phong Chinh phu Giup cac chau vung cao an com co thit de chong ret
VNCK - 0437026 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ IBVCB.0201190668542006.Tran Uyen Vy My Phu 3C, quan 7, HCM phu nu
J633 - 0017985 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 2.000.000đ Sender:01309001.DD:020119.SHGD:10004481.BO:TAO HAI NHAN.NHAN TAO UNG HO QUY
VNCK - 0435744 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ IBVCB.0201190350466003.Quang Ung ho Quy
MBVP - 0962140 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ MBVCB.118091912.quy com co thit t1.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0546886 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ 574419.020119.095954.Binh Tran Thanh ung ho Quy
J633 - 0013553 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 300.000đ Sender:01309001.DD:020119.SHGD:10001575.BO:NGUYEN TRUONG VU.TRUONG VU KG CCT T12
RX02 - 0000097 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.200.000đ nguyen chau thanh ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
ZZ61 - 0005746 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 3.000.000đ Sender:79202002.DD:020119.SHGD:10000024.BO:LY HONG HANH.995219010252742 COM CO THIT THAN G 1
J633 - 0013257 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 2.000.000đ Sender:01309001.DD:020119.SHGD:10001199.BO:NGUYEN HAI ANH.UNG HO QUY
J633 - 0011815 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ Sender:01309001.DD:020119.SHGD:10003118.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO TRO N GHEO VUNGCAO
VNFI - 0538632 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 1.000.000đ 875982.020119.092828.Ung ho quy T12 18 va T1 19 FT19002463179064
0C72 - 0000054 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 3.000.000đ NGUYEN DIEU LIEN TAM NT // UNG HO CAC CHAU VUNG CAO GD TIEN MAT
MBVP - 0942581 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ MBVCB118054732.ung ho CCT.CT tu 0071003904397 HOANG CHI NGHIA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0939181 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 2.000.000đ MBVCB118047812.ANH MINH UNG HO QUY TNVC.CT tu 0011004402219 HA ANH MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0414561 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ IBVCB.0201190582958002.Ngo Thi Thu Ha P907 Nha A so 6 Doi Nhan Tro ngheo vung cao
MBVP - 0937101 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 100.000đ MBVCB.118043478.ung ho chuong trinh.CT tu Vu Bich Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
25J5 - 0783951 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231.ToAcc:0611001917137
VNAF - 0080569 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 300.000đ IBAFT.0112180332070001.Ung ho CCT
VNCK - 0409757 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 2.000đ IBVCB.0201190731020001.aaaazz zzzvv zcz
VNFI - 0518059 TK chuyển đến 2019 02-01-2019 500.000đ 424497.020119.050655.Dong gop hang thang cho quy
VNCK - 0365873 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 500.000đ IBVCB.0101190449825001.. . .
VNFI - 0460535 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 1.000.000đ 962888.010119.090343.Minh Nguyet Chau Anh Dieu Anh
VNFI - 0460003 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 200.000đ 933494.010119.085051.Ung ho tat nien 2019 FT19002707041829
VNCK - 0395374 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 100.000đ IBVCB.0101190705019006.Tien Minh Tu thien
VNCK - 0386717 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 500.000đ IBVCB.0101190124257003.tiktok sg ungho
VNCK - 0381585 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 200.000đ IBVCB.0101190793579001.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNCK - 0368131 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 1.000.000đ IBVCB.0101191015439001.Tran Trung Kien Ung ho
VNFI - 0505998 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 500.000đ 034145.010119.195750.Vietcombank 0611001917137 Doan Minh Dieu Huong ung ho com co thit
VNCK - 0357133 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 100.000đ IBVCB.0101190543755001.Trieu Bao ung ho
VNAF - 0080459 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNAF - 0080191 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 500.000đ IBAFT.0210180275573002.Ung ho quy TNVC
MBVP - 0874886 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 500.000đ MBVCB117908789.Ung ho com co thit - quy tro ngheo vung cao.CT tu 0081000847855 LE MANH HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0870623 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 300.000đ MBVCB.117900238.tre em ngheo vung cao.CT tu huynh trung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0835928 TK chuyển đến 2019 01-01-2019 500.000đ MBVCB.117818353.CCT.CT tu TND ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).