Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0240096 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 2.000.000đ IBVCB.0406190233312001.Ung ho
MBVP - 0941587 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 100.000đ MBVCB.182804524.tre mau giao.CT tu Nguyen Chau Tue Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013507 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 1.000.000đ Sender:01310001.DD:040619.SHGD:10015877.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
MBVP - 0777834 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 100.000đ MBVCB.182380421.ung ho quy.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0774498 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ MBVCB.182374471...CT tu TRAN LAM BICH TUYEN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0730627 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ MBVCB.182294926.Ung ho ct com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0025561 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:040619.SHGD:10003511.BO:CAO TIEN CUONG.CK
J633 - 0025196 TK chuyển đến 2019 04-06-2019 200.000đ Sender:01604001.DD:040619.SHGD:10001128.BO:NGUYEN KIM KHANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
Anonymous TK chuyển đến 2019 03-06-2019 500.000đ
VNFI - 0506248 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 200.000đ 535262.300519.204943.ung ho
VNFI - 0453571 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 250.000đ 955704.300519.165606.Tam long cua em FT19150081052299
VNCK - 0676029 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 500.000đ IBVCB.3005190689528003.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em thang 5
ZZ61 - 0013173 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 500.000đ Sender:01310012.DD:300519.SHGD:10012460.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
VNCK - 0653383 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 1.000.000đ IBVCB.3005190340674001.Giang Linh Giup cac ban kho khan
MBVP - 0564257 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 200.000đ MBVCB.180163363.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006823 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:300519.SHGD:10003903.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.HUAN THAO UNG HO QUY TRO N GHEO VUNG CAO
VNCK - 0613765 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 1.000.000đ IBVCB.3005190808707003.Dang Tran Hoang Hang Thang
J633 - 0008941 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 1.000.000đ Sender:79302001.DD:300519.SHGD:10000106.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035219053083760)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0007507 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 500.000đ Sender:01309001.DD:300519.SHGD:10000224.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
ZZ61 - 0003619 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 1.000.000đ Sender:01201011.DD:300519.SHGD:10001626.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN DUNG OANH UNG HO QUY TNVC T52019
VNFI - 0366849 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 2.000.000đ 906497.300519.123553.Chuyen tien ung ho he thong nuoc an cho ki tuc xa tay nguyen
ZZ61 - 0007303 TK chuyển đến 2019 30-05-2019 1.700.000đ Sender:79307005.DD:300519.SHGD:10006147.BO:LE HOANG ANH.IBLE HOANG ANH CHUYEN KHOAN CHO QU Y TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0011596 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:290519.SHGD:10004018.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 05/2019
J633 - 0007111 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:290519.SHGD:10000297.BO:NGUYEN VAN THANH.MOT CHUT DONG GOP NHO NHO.
ZZ61 - 0008204 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 5.000.000đ Sender:01202021.DD:290519.SHGD:10003083.BO:LY HONG HANH.995219052954415 COM CO THIT THAN G 6
MBVP - 0227758 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 300.000đ MBVCB.179528923.Ung ho xay ky tuc xa 115.CT tu NXH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0250115 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 350.000đ MBVCB179575307.Thien Phu tien ung ho.CT tu 0031000276348 PHAM THUY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNAF - 0101908 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 500.000đ IBAFT.2805190394844002.Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0481969 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 388.648đ IBVCB.2905190859665002.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc Bao Hai Phong Ung ho cac ban
VNCK - 0523632 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 200.000đ IBVCB.2905191016545004.Thuc Dang ung ho CCT T05/2019
ZZ61 - 0005078 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 500.000đ Sender:01310001.DD:290519.SHGD:10003042.BO:LUONG QUOC TE.UNG HO QUY TRE NGHEO VUNG CAO THA NG 5
VNFI - 0028657 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 200.000đ 412425.280519.222215.Trinh Binh Duong ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0540200 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 300.000đ IBVCB.2905190503296001.Tran Kim Anh Ha noi ung ho xay KTX Tay Nguyen
ZZ61 - 0004947 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 200.000đ Sender:79309001.DD:290519.SHGD:10000737.BO:LAU THI PHUONG THAO.TRINH HOAN TIEN QUY UNG HO
VNFI - 0076968 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 500.000đ 045932.290519.095611.Ung ho com co thit Tay Nguyen
VNCK - 0517519 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2905190439095002.ung ho cac con
VNCK - 0497930 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2905190539231001.Quyen, Phuong ung ho DA xay dung KTX
MBVP - 0237299 TK chuyển đến 2019 29-05-2019 17.500.000đ MBVCB179549563.Ung ho quy KTX 115.CT tu 0081001129680 VU TAM DANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0175694 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 200.000đ MBVCB179421678.cuong.CT tu 0021000431134 VAN PHU HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0926092 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 200.000đ MBVCB179147885.Le Thi Thanh Ngoc - ATM59DH, Lop ATM N07.CT tu 0031000346748 LE THI THANH NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0378916 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 200.000đ IBVCB.2805190930829001.Ngoc Anh 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy
VNCK - 0410784 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 100.000đ IBVCB.2805190783589001.NGUYEN THI MY So 18, Duong D1, KP1, P.Linh Tay, Thu Duc Kho khan
C263 - 0006901 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 500.000đ /Ref:PATTM90IK30{//}/Ref:PATTM90IK30{//}TT VNM90IK30 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT DVC:MS LE NGOC QUYNH
J633 - 0011928 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 100.000đ Sender:01309001.DD:280519.SHGD:10000248.BO:PHAM THI MAI THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0172801 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 500.000đ MBVCB.179415939.ung ho sach vo he.CT tu Tran Thanh Van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0006271 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 4.000.000đ Sender:79302001.DD:280519.SHGD:10001948.BO:NGUYEN DUC HOAN.(31219052865002) BAND CCT CHUYE N TIEN UNG HO TRONG DEM NHAC 26/5/19
VNFI - 0828233 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 200.000đ 998263.280519.095406.Ung ho CCT Tay Nguyen FT19148658388476
VNCK - 0368036 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 500.000đ IBVCB.2805190320904003.KTX115
VNCK - 0355808 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 500.000đ IBVCB.2805190597298001.Ung ho xay dung KTX cho hoc tro Tay Nguyen
MBVP - 0121906 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 400.000đ MBVCB179322796.Son ung ho KTX 115 em Giang Dong, Giang Thanh.CT tu 0251002331633 VU TUAN KHANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.