Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0355808 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 500.000đ IBVCB.2805190597298001.Ung ho xay dung KTX cho hoc tro Tay Nguyen
MBVP - 0121906 TK chuyển đến 2019 28-05-2019 400.000đ MBVCB179322796.Son ung ho KTX 115 em Giang Dong, Giang Thanh.CT tu 0251002331633 VU TUAN KHANG toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNVT - 0798407 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.190526213545401.VNVT20190526798407.hihi
MBVP - 0805971 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 10.000đ MBVCB.178904463.ung ho hoan canh kho khan .CT tu Hoang Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0764886 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 500.000đ MBVCB.178828794.ung ho xay ky tuc xa moi.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0294226 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 200.000đ IBVCB.2705190495603001.Nhung Ha Noi Ungho
VNFI - 0625733 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 200.000đ 376679.270519.132829.Ung ho hoc sinh vung cao
J633 - 0033477 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 500.000đ Sender:79302001.DD:270519.SHGD:10002563.BO:DO THI THU THUY.(CKRMNO: 033219052589296)UNG HO COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNFI - 0565134 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 1.000.000đ 921511.270519.101712.Chau Hoang Thu Trang dong gop quy nhan 1.6 FT19147946168924
VNFI - 0560378 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 2.500.000đ 251513.270519.100556.Zen ng ho thang 5
MBVP - 0631408 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 400.000đ MBVCB.178590343.quy su dung tien cho nhung noi can nhat .CT tu LE Anh Tuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0600066 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 500.000đ MBVCB.178529245.pacheo.CT tu dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0594860 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 500.000đ MBVCB178517765.Gui cho cac chau hoc tro vung cao.CT tu 0451000332704 NGUYEN THI THU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0767614 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 500.000đ MBVCB178833653.KTX.CT tu 0071000715391 HA THI HOANG YEN toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0271248 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 300.000đ IBVCB.2705191011381001.
J633 - 0034479 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 200.000đ Sender:79302001.DD:270519.SHGD:10000440.BO:DINH THI THUONG HUYE.(CKRMNO: 030219052484058)U NG HO COM CO THIT TAY NGUYEN (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0005521 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 100.000đ Sender:79307001.DD:270519.SHGD:10002362.BO:PHAM THI MY CHAU.IB HO TRO TRO NGHEO VUNG CAO MY CHAU
MBVP - 0585578 TK chuyển đến 2019 27-05-2019 700.000đ MBVCB178495094.KTX Gui den cac em o vung cao..CT tu 0381000396785 VO MAI QUANG NAM toi 0611001976574 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0198624 TK chuyển đến 2019 26-05-2019 200.000đ IBVCB.2605190920807002.Ung ho bua com co thit 05.19 fb Kidkiss Tran
MBVP - 0440342 TK chuyển đến 2019 26-05-2019 100.000đ MBVCB.178181016.bt.CT tu Pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0387862 TK chuyển đến 2019 26-05-2019 500.000đ 203643.260519.073422.Ung ho xay KTX cho cac be o Tay Nguyen
VNFI - 0392133 TK chuyển đến 2019 26-05-2019 300.000đ 119619.260519.082414.Ung ho cho com co thit Tay Nguyen
VNFI - 0388206 TK chuyển đến 2019 26-05-2019 1.000.000đ 923746.260519.073953.UH KTX115 FT19147539027868
MBVP - 0330893 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 500.000đ MBVCB.177948268.Xay bep an cho 115 hoc sinh ngheo.CT tu Hair Ninh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0407585 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 200.000đ MBVCB.178105669.ky tuc xa 115.CT tu hoang truong giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0414362 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 500.000đ MBVCB178120776.Phung anh ck lam tu thien.CT tu 0031005008888 NGUYEN THI MY HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0331930 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 5.000.000đ 308471.250519.172238.Ung ho qu
VNFI - 0348534 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 200.000đ 732695.250519.185141.Vietcombank 0611001917137 NGUYEN XUAN TOAN chuyen khoan
DD4400 - 0125532 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 125.784đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNCK - 0088497 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 100.000đ IBVCB.2505190512332001.NGUYEN MANH HUY TRE EM VUNG CAO TRE EM VUNG CAO
DD2760 - 0001050 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNCK - 0104571 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 200.000đ IBVCB.2505190251280001.Chuyen tien
VNCK - 0104044 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 4.000.000đ IBVCB.2505190635828001.ung ho xay kytuc xa 115 cho cac be EaDah
DD4400 - 0342391 TK chuyển đến 2019 25-05-2019 89.696đ Tra lai tien gui/Interest paid
MBVP - 0168296 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 3.700.000đ MBVCB.177624158.Ung ho xay ky tuc xa.CT tu Quynh va nhom ban toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0005351 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 1.000.000đ IBVCB.2405190583242001.UH HSN
VNCK - 0012012 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 300.000đ IBVCB.2405190775984001.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNFI - 0147610 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 1.000.000đ 191257.240519.182412.Ung ho quy t5
VNFI - 0994847 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 200.000đ 036874.240519.101244.Luong Minh Chau
ZR37 - 0000116 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 200.000đ BUI THI NGOC LAN CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
ZZ61 - 0007577 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 2.000.000đ Sender:79314013.DD:240519.SHGD:10001094.BO:NGUYEN THI HA HUYEN.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO 0983873740
ZZ61 - 0009101 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 300.000đ Sender:01201011.DD:240519.SHGD:10009070.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM KHO KHAN
ZZ61 - 0012060 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 1.000.000đ Sender:01202001.DD:240519.SHGD:10004818.BO:CTY CP CHUNG KHOAN MB...69002673.._CHIHO_UNG HO QUY COM CO THIT 6186041 NGO BAO DUNG QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
MBVP - 0117394 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 200.000đ MBVCB.177533127.tre em kho khan.CT tu Phuong Lam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0597 - 0009585 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 300.000đ /Ref:P3249144657Y19{//}/Ref:P3249144657Y19{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
ZZ45 - 0008091 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 100.000đ Sender:01310005.DD:240519.SHGD:10008310.BO:NGUYEN THI THU HIEN.HIENKE UNG HO COM CO THIT X AY TRUONG
VNFI - 0138444 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 500.000đ 550582.240519.174253.Vietcombank 0611001976574 Lop 11A07 Binh Phu chuyen khoan
VNCK - 0995987 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 300.000đ IBVCB.2405190045378001.Ung ho cho 115 chau
VNCK - 0989979 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 2.000.000đ IBVCB.2405190267324001.ung ho ky tuc xa 115 Tay Nguyen
VNCK - 0985282 TK chuyển đến 2019 24-05-2019 500.000đ IBVCB.2405190478182001.Xay ktx