Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0086910 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 500.000đ IBVCB.0807190555507001.NGUYEN ANH TUAN.Tuan Nguyen A chuyen
VNCK - 0082461 TK chuyển đến 2019 08-07-2019 200.000đ IBVCB.0807190652420005.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0021114 TK chuyển đến 2019 07-07-2019 1.000.000đ IBVCB.0707190898265003.Gia dinh Bui Thanh Van Ho Chi Minh City Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0936909 TK chuyển đến 2019 06-07-2019 400.000đ IBVCB.0607190343596001.Ung ho chu Tuan Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0996979 TK chuyển đến 2019 06-07-2019 300.000đ IBVCB.0607190272157001.VU DINH THI.Com co thit
VNCK - 0976739 TK chuyển đến 2019 06-07-2019 500.000đ IBVCB.0607190140615001.Nguyen Thi Dung Ung ho chuong trinh Ung ho chuong trinh
VNCK - 0925127 TK chuyển đến 2019 06-07-2019 450.000đ IBVCB.0607190685966001.Tran Kim Anh ung ho xay KTX Tay Nguyen ung ho xay KTX Tay Nguyen
MBVP - 0760349 TK chuyển đến 2019 06-07-2019 200.000đ MBVCB.198408897.di lam.CT tu Huynh Vu Bao Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0712781 TK chuyển đến 2019 06-07-2019 500.000đ MBVCB.198313227.Bat ky.CT tu Van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0582948 TK chuyển đến 2019 06-07-2019 200.000đ MBVCB.198058436.bt.CT tu pham Trung Tin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0395486 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 500.000đ 761119.050719.180710.UH CT COM CO THIT T7
VNFI - 0395463 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 300.000đ 981582.050719.180735.Ung ho Com co thit FT19186845012326
MBVP - 0461784 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 500.000đ MBVCB.197823999.gui yeu thuong.CT tu nguyen thi tuyet nhung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0015421 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 300.000đ Sender:79204017.DD:050719.SHGD:17306652.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
VNFI - 0319894 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 200.000đ 642026.050719.152214.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0611001917137 Bui Duc Hung ung ho chuong trinh Com co thit
J633 - 0025059 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 1.000.000đ Sender:01310012.DD:050719.SHGD:10008217.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGYEN THI NHUNG UNG HO CCT
0595 - 0007056 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 300.000đ /Ref:P3029186520Y19{//}/Ref:P3029186520Y19{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UHCCT T72019 DVC:KHONG D UC TRUNG 108-C31
VNCK - 0789757 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 300.000đ IBVCB.0507190900249001.lcoxt hanoi facebook
VNCK - 0777945 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 500.000đ IBVCB.0507190014461001.tiktok sg ungho
MBVP - 0267974 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 500.000đ MBVCB.197462892.Ung ho T7/2019.CT tu Hoang Bach - Hoang Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0448567 TK chuyển đến 2019 05-07-2019 500.000đ 625849.050719.213650.UNG HO TRO NGHEO-050719-21:36:48
VNCK - 0710165 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 2.000.000đ IBVCB.0407190990473002.VU VAN DAT.Ung ho quy
MBVP - 0906855 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 100.000đ MBVCB.196958748.quy chung cho cac em.CT tu khong ten toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0921877 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 200.000đ MBVCB.196991178.Tre em.CT tu Nguyen Ngoc Bich toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0656062 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 200.000đ IBVCB.0307190804510001.Motbit (DUY&HUYEN) Co nhue tre vung cao
VNCK - 0669287 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 1.000.000đ IBVCB.0407190146327001.NGUYEN VIET HAI.
VNCK - 0688087 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 200.000đ IBVCB.0407190864311001.Tran Kim Anh ung ho xay KTX Tay Nguyen ung ho xay KTX Tay Nguyen
ZZ61 - 0003884 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 300.000đ Sender:01201004.DD:040719.SHGD:10001320.BO:NGUYEN HUY HONG ANH.CHUC CAC EM HOC TOT
VNFI - 0020656 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 200.000đ 448951.040719.150854.UHTX T7 2019
VNFI - 0877155 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 1.000.000đ 800749.030719.234158.Ca, Ong, Kien ung ho
VNFI - 0959463 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 200.000đ 953319.040719.115017.MONG CAC EM LUON VUI TUOI
J633 - 0011664 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 200.000đ Sender:01310005.DD:040719.SHGD:10004266.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 06/2019
MBVP - 0103893 TK chuyển đến 2019 04-07-2019 1.000.000đ MBVCB.197152358.Ung ho quy.CT tu Nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Anonymous TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ
MBVP - 0850884 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 200.000đ MBVCB.196841918.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0841557 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 200.000đ MBVCB.196824375.t6/2019.CT tu em Ten ung ho com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0830236 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 120.200đ MBVCB.196803437.Binh thuong.CT tu Bui Van Huu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0762407 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 100.000đ MBVCB196680232.com co thit.CT tu 0011004199229 NGUYEN BICH NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0738768 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ MBVCB.196626284.ung ho chung .CT tu nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0728292 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ MBVCB.196606549.comcothit.CT tu giakhang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0713698 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ MBVCB.196578262.Ung ho CCT.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0697135 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 100.000đ MBVCB.196544385.Ung ho cac em vung cao.CT tu Thanh Mai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0690988 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 100.000đ MBVCB.196530624.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0553760 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 300.000đ IBVCB.0307190966144001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0571281 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 50.000đ IBVCB.0307190335643002.Khanh Vy Ho Chi Minh Hoc sinh
VNCK - 0577715 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 600.000đ IBVCB.0307190658815001.NGUYEN DANG KHOI.Be Nguyen Dang Thai Son dong gop thang 6, thang 7 2019
VNCK - 0580553 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 3.000.000đ IBVCB.0307190248239002.LE THI CHIN.Ung ho Com co thit thang 7/2019.
VNCK - 0593811 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 200.000đ IBVCB.0307190640407002.CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT 29 Pho Mai Dich Ung ho dinh ky
VNFI - 0639505 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ 158937.030719.053530.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0669158 TK chuyển đến 2019 03-07-2019 500.000đ 703261.030719.093002.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao