Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
YL83 - 0000004 TK chuyển đến 2018 11-09-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
ZZ01 - 0004305 TK chuyển đến 2018 12-08-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:081217.SHGD:10006594.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0138499 TK chuyển đến 2018 10-06-2017 200.000đ IBVCB.0610170892755001.chau Hung gop suc cung Com Co Thit
VNCK - 0197219 TK chuyển đến 2018 10-06-2017 500.000đ IBVCB.0610170776908001.chuyen chuong trinh com co thit
9717 - 0250625 TK chuyển đến 2018 10-04-2017 200.000đ PT..BUI THI LAM THAO.20171003.203020.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0638190 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 1.000.000đ IBVCB.3103180333017002.NHL NDPN B12 Hoc vien ctqg Ho chi minh - Cau giay - HN Ung ho quy
VNFI - 0403415 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 1.000.000đ 272637.310318.175235.Ung ho com co thit
VNFI - 0398277 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 200.000đ 283810.310318.153342.Xin gop 1 phan com tang cac chau be vung kho khan. Xin cam on.
VNFI - 0403578 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 500.000đ 297377.310318.175702.Chuyen tien ung ho quy
VNCK - 0622226 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 500.000đ IBVCB.3103180150597002.Ungho CCT
VNCK - 0569199 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 200.000đ IBVCB.3103180204416001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky)
MBVP - 0714640 TK chuyển đến 2018 31-03-2017 1.000.000đ MBVCB42448958.Ung ho cac chau.CT tu 0021001965336 NGAC VAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ02 - 0007420 TK chuyển đến 2018 10-03-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:031017.SHGD:10008913.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.995217100305297 UNG HO COM CO THIT TPHCM
I659 - 0107225 TK chuyển đến 2018 10-03-2017 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20171003.110424.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0679551 TK chuyển đến 2018 10-02-2017 1.000.000đ IBVCB.0210170577695001.Em Son (Vung Tau) ung ho COM CO THIT.
J633 - 0006530 TK chuyển đến 2018 10-02-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:021017.SHGD:10000581.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY CCT
VNCK - 0850915 TK chuyển đến 2018 11-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0111170781335001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit.
L972 - 0656249 TK chuyển đến 2018 11-01-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171101.123348.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
J633 - 0004219 TK chuyển đến 2018 11-01-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:011117.SHGD:10001035.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LANANH UNG HO QUY CCT THA NG 11
2868 - 0108609 TK chuyển đến 2018 10-01-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171001.084640.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.