Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
25M5 - 0267650 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ FTF.CN:4283100004380653 .FrAcc:0021000619989 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0008761 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10006052.BO:TRAN THI HAI ANH.995218010255607 UNG HO QUY
ZZ61 - 0008591 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ Sender:48304001.DD:020118.SHGD:10003963.BO:NGUYE
ZZ61 - 0006190 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10002866.BO:DUONG DINH HAI.995218010203137 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
ZZ61 - 0005758 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:020118.SHGD:10000153.BO:NGHIEM BICH THU.XIN GOP CHUT TINH CAM NHO NHO C HO CAC EM DEN TRUONG CO AO AM
ZZ61 - 0005586 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10002238.BO:NGUYEN THI HUONG THAO.995218010202486 GOP QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0003603 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:79201001.DD:020118.SHGD:10000558.BO:NGUYEN THI THU HUONG.UNG HO COM CO THIT
ZZ45 - 0011271 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 3.000.000đ Sender:01310001.DD:020118.SHGD:10018742.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 1.2018
ZZ01 - 0008384 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:020118.SHGD:10009033.BO:LY HONG HANH.995218010209303 COM CO THIT THAN G 1
VNFI - 0950339 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ 775409.020118.172003.AGRIBANK Ung ho CCT
VNFI - 0940214 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 50.000đ 126429.020118.144158.Bao Yen ung ho tre vung cao
VNFI - 0925264 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 600.000đ 111117.020118.100006.ung ho quy Q1.2018
VNFI - 0919421 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 100.000đ 149606.020118.075133.Ung ho tre em ngheo mien nui
VNFI - 0918754 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ 594944.020118.044739.Ly Thu Huong ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0918377 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ 059293.010118.231530.NGUYEN VAN DINH chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
VNFI - 0918307 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ 904718.010118.230111.Chut qua nho mung nam moi cho cac em FT18002117260350
VNFI - 0917785 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ 010544.010118.213738.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0979715 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180249834001.Ung ho com co thit
VNCK - 0908813 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180558433001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit
VNCK - 0978772 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180996002001.Le Thu Huong 95B Lang Ha Tat nien Com co thit
VNCK - 0970666 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180847830002.Ung ho Quy TNVC
VNCK - 0962742 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180599976002.ung ho quy
VNCK - 0962564 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201181008396002.Ung ho cac chau
VNCK - 0957742 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 100.000đ IBVCB.0201180561418006.Ung ho CCT
VNCK - 0946493 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180240114001.Ho tro tre em ngheo vung cao. Cam on anh Tuan va cong su nhieu
VNCK - 0938568 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180320404003.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0929325 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 400.000đ IBVCB.0201180708324001.Nguyen Thi Thuy Minh ung ho
VNCK - 0925280 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ IBVCB.0201180900919001.Truong Vu Hue Ung ho Com co thit T1
VNCK - 0924431 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180218223001.Com co thit 12.2017
VNCK - 0923438 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180525639001.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0922425 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180681331001.Linh Vo gia cu Vo gia cu
VNCK - 0918287 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 100.000đ IBVCB.0201180014437001.HG Seatech Ung ho quy CCT
VNCK - 0916933 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180655449001.khong khong khong
VNCK - 0904892 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180124075001.Victoria Huyen Nguyen Hanoi Ung ho quy CCT
VNCK - 0899048 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201181014065001.Chau Doan Minh Duc ho tro ctrinh CCT
VNCK - 0890456 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180159091002.NDAK Ung ho CCT thang 12 2017, tet 2018
VNCK - 0023400 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180905191003.Com co thit
VNCK - 0017598 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180117537001.Luu Tuan Minh Thanh Xuan, Ha Noi Hoc tro ngheo
N591 - 0000214 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ NGUYEN THUONG THANH - CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
MBVP - 0801849 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ MBVCB.27248352.nhieu tre em ngheo.CT tu phuong ha nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0781688 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ MBVCB27219731.ung ho quy tro ngheo vung cao..CT tu 0021000384549 PHAM LUU KHOAT toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0773642 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ MBVCB.27207593.quy tro ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0740855 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ MBVCB27157644.Thao 0982217508 ung ho quy.CT tu 0071003373629 NGUYEN NHAT THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
M204 - 0000084 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ UNC. LE HOANG YEN HP: UNG HO CHUONG TRINH CCT
J633 - 0039601 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 5.000.000đ Sender:01319001.DD:020118.SHGD:10000433.BO:NGUYEN THI THANH VAN.IB
J633 - 0035852 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 2.000.000đ Sender:79202002.DD:020118.SHGD:10007041.BO:LE THI VAN CHI.LE THI VAN CHI CK UNG HO QUY
J633 - 0033591 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 750.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10011649.BO:NGUYEN THI THU HUONG.CHI CHU HONG VAN AND THU T RANGMARKETING AND THU FINANCE UNG HOQUA DU AN LICH CCT TAI DAI LYZINBIN
J633 - 0033569 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10011568.BO:NGUYEN THI THU HUONG.CHI LE NGOC LAN UNG HO QUA DU ANLICH CCT TAI DAI LY THU HUONGZINBIN
J633 - 0032573 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 450.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10011531.BO:NGUYEN THI THU HUONG.CO VAN GIANG VO UNG HO QUA DU ANLICH CCT TAI DAI LY THU HUONGZINBIN
J633 - 0026866 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10009101.BO:NGUYEN THUY NHUNG.UNG HO COM CO THIT