Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0006268 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:270418.SHGD:10009069.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
VNFI - 0900125 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 200.000đ 900720.270418.094120.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
ZZ01 - 0004194 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:270418.SHGD:10002205.BO:LY HONG HANH.995218042702967 COM CO THIT THAN G 5
ZZ01 - 0004080 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 600.000đ Sender:79310001.DD:270418.SHGD:10008254.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO CAC EM VUNG CAO K HO KHAN T4
J633 - 0006614 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:270418.SHGD:10000487.BO:CAO TIEN CUONG.CK
VNCK - 0559499 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 100.000đ IBVCB.2704180706506002.TNVC HCKK HCKK
ZZ61 - 0003918 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 500.000đ Sender:79201001.DD:270418.SHGD:10001175.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC
ZZ61 - 0003189 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 1.000.000đ Sender:01201003.DD:270418.SHGD:10001091.BO:DO THI HONG NHUNG.TAM LONG VOI CAC EM NHO VUNG CAO
VNCK - 0553924 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 500.000đ IBVCB.2704180474001001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 4/2018
MI15 - 0000078 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 2.500.000đ ZEN UNG HO THANG 4/2018; GD TIEN MAT
4593 - 0006397 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 200.000đ /Ref:P3058116817{//}/Ref:P3058116817{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T4/2018
J633 - 0007406 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:260418.SHGD:10000042.BO:THIEU MAI HUONG.UNG HO HANG THANG CHO COM CO TH IT
MBVP - 0677942 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 500.000đ MBVCB.47131680.Them thit cho cac chau.CT tu THDQ toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009990 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 200.000đ Sender:79307005.DD:260418.SHGD:10012228.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO QUY TRO NGHEP VUNG CAO
VNCK - 0437147 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 500.000đ IBVCB.2604180234727001.quy chung quy chung quy chung
VNCK - 0476440 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 2.000.000đ IBVCB.2604180273868003.Pham Duc Phong P. Phuoc Long B, Q.9 Ho Chi Minh
VNCK - 0485555 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 100.000đ IBVCB.2604180576500001.Gauconlonton Gauconlonton19 Quy CCT
VNCK - 0486756 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 200.000đ IBVCB.2604180583136002.UNG HO
ZZ45 - 0010896 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 150.000đ Sender:79310001.DD:260418.SHGD:10017780.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 04/2018
ZZ61 - 0008781 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:260418.SHGD:10016587.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
XC92 - 0000085 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 5.620.000đ IBPS/SE:01204009.DD:190418.SH:19005554.TC:XC92.021025.dd 190418 BO:AGRIBANK MUONG TE.TRA L1AI LCT 10011625 NGAY 19/04/2018 DO SAI TEN DVH
VNCK - 0525091 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 200.000đ IBVCB.2604180859213002.Ung Ho Ung Ho Ung Ho
VNCK - 0515467 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 500.000đ IBVCB.2604180361257002.Duong Thi Thu Q9 TP.HCM ung ho thang 04.2018
VNCK - 0502706 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 300.000đ IBVCB.2604180252273003.Chiuen tien cho quy Com Co Thit
VNCK - 0500262 TK chuyển đến 2018 26-04-2018 1.200.000đ IBVCB.2604180984527002.Thu Huong & Ha Trung HSC,VCB ung ho Tro ngheo vung cao (com co thit)
VNCK - 0393430 TK chuyển đến 2018 25-04-2018 200.000đ IBVCB.2504180896975001.Abc Abc Abc
DD2760 - 0001031 TK chuyển đến 2018 25-04-2018 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
DD4400 - 0396462 TK chuyển đến 2018 25-04-2018 63.404đ Tra lai tien gui/Interest paid
MBVP - 0596124 TK chuyển đến 2018 25-04-2018 300.000đ MBVCB46964538.Thank you.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0644575 TK chuyển đến 2018 25-04-2018 100.000đ MBVCB47055749.Bac Nguyen Xuan Tuyen ung ho CCT.CT tu 0721000579394 NGUYEN BAO NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0345691 TK chuyển đến 2018 25-04-2018 30.000đ IBVCB.2504180485584001.LUONG KHANH LY F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0348953 TK chuyển đến 2018 25-04-2018 200.000đ IBVCB.2504180331358002.Thai Ha Ung ho Quy
Do Minh Tam TK chuyển đến 2018 24-04-2018 500.000đ Bống, Chuột, Vân sún, Hà hôi, Su, Tôm, Mít, Bo chúc các bạn mùa xuân tươi đẹp.
ZZ61 - 0011644 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 1.600.000đ Sender:01202002.DD:240418.SHGD:10006592.BO:HOANG THI TUYET CHINH.995218042455340 HOANG S AM, UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0747810 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 700.000đ 066347.240418.155649.Ung ho t5.2018
4593 - 0007994 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 300.000đ /Ref:P3248114232{//}/Ref:P3248114232{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY
J633 - 0025493 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 200.000đ Sender:01305001.DD:240418.SHGD:10000003.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T42018
MBVP - 0458122 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 100.000đ MBVCB.46715263.Doc than, kinh doanh tu do.CT tu Nguyen Thi Quynh Nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0488160 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 100.000đ MBVCB.46771369.binh thuong.CT tu nguyen thi hoi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0493486 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 300.000đ MBVCB.46780535.ung ho du an cho tre vung cao.CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0232227 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 200.000đ IBVCB.2404181032758001.Vu Quynh An 74 Tran Tu Binh, Cau Giay Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0259343 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 500.000đ IBVCB.2404180048668002.Nguyen hong nhung 10.14 chung cu hung ngan q12 Ho tro cac be vung cao
VNCK - 0261315 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 300.000đ IBVCB.2404180029450002.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNCK - 0264390 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 2.500.000đ IBVCB.2404180015210001.Nhom OMD Sai Gon Saigon Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0281876 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 50.000đ IBVCB.2404180901813002.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
VNCK - 0304771 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 1.000.000đ IBVCB.2404180751045002.le thanh tam BT8 Viet Hung, Hanoi tre em ngheo
VNCK - 0307269 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 800.000đ IBVCB.2404181027349003.bang uong ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0716043 TK chuyển đến 2018 24-04-2018 200.000đ 006672.240418.102604.Ung ho cct
VNAF - 0039639 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
N634 - 0000185 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 140.000.000đ tran dang khoi; com co thit Bi ung ho xay truong. GD TIEN MAT