Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0754264 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 200.000đ MBVCB.42534926.Linh & Huong ung ho t4/2018.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0667655 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 200.000đ IBVCB.0104180394009001.Minh phuong 115 tran quang khai. Q1 Bt
VNCK - 0660668 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 900.000đ IBVCB.0104180767895002.Be U HN UHTX thang 2, 3, 4 2018
VNAF - 0035158 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNAF - 0035041 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 500.000đ IBAFT.2602180099034001.BEN - COM CO THIT
VNAF - 0034928 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNCK - 0656030 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 200.000đ IBVCB.0104180452481001.Ung ho ComCoThit 3/18
3BT2 - 0107344 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 2.000.000đ FTF.CN:9704366801862547020.FrAcc:0181001956604 .ToAcc:0611001917137
VNFI - 0432166 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 500.000đ 980170.010418.192713.Ung ho tro ngheo vung cao T4.2018 FT18092283849003
MBVP - 0778281 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 100.000đ MBVCB42579047.Nguyen Hoang Mai ck cho Speaking Challenge.CT tu 0381002135131 TRAN THUY KHANH QUYNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0691984 TK chuyển đến 2018 01-04-2018 189.999đ IBVCB.0104180715008001.NGUYEN HONG HAI T6 K10 HONG HAI - HA LONG - QUANG NINH Goodluck to all of u
MBVP - 0626203 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 2.000.000đ MBVCB42286755.ung ho quy tro ngheo cung cao.CT tu 0031002978888 VU QUOC AN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0038211 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:300318.SHGD:10020158.BO:TRAN THANH BINH.MOT CHUT TAM LONG
VNCK - 0511204 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 300.000đ IBVCB.3003180172455007.Nguyen TPHCM Gui cac em tre vung cao thuong yeu
J633 - 0032965 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:300318.SHGD:10017689.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 03/2018
VNCK - 0496210 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 300.000đ IBVCB.3003180422651001.Ta Thi Huong 519 Kim Ma Thang 3
MBVP - 0581983 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 300.000đ MBVCB.42219662.TNVC.CT tu Truong Thanh Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0328645 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 150.000đ 934108.300318.105245.Nguyen Huu Chung- Pham Thi Thuy ung ho
S966 - 0000050 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 500.000đ NGUYEN THI LAN HUONG NOP- NEWASIA GLOBAL LEARNING NOP UNG HO QUY XAY TRUONG CHO TRE EM VUN G CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0457574 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 200.000đ IBVCB.3003180738018002.Gauconlonton Gauconlonton17 18 Quy CCT
H379 - 0000045 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh "com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 3/2018
VNCK - 0456705 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 200.000đ IBVCB.3003180593926002.Anh Phan Vung Tau Ung ho
MBVP - 0560237 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 300.000đ MBVCB.42185234.CCT thang 3.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0005976 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:300318.SHGD:10000390.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN MARC H
ZZ61 - 0005258 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 7.255.000đ Sender:79307005.DD:300318.SHGD:10005041.BO:DO THI DAM.IBKS SAO BIEN CHUYEN CHI HANH CL CNS THANG 2
8A10 - 0000076 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 8.650.000đ NGO YEN THANH CT GD TIEN MAT
VNCK - 0447805 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 100.000đ IBVCB.3003180495430002.Hoan canh kho khan Hoan canh kho khan hoan canh kho khan
VNFI - 0321724 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 300.000đ 337416.300318.093844.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 03 NAM 2018
ZZ61 - 0004378 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:300318.SHGD:10004398.BO:BUI THI MINH GIANG.CHUYEN TIEN UNG HO COM CO TH IT CUA BUI THI MINH GIANG
VNCK - 0439295 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 500.000đ IBVCB.3003180348958001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
ZZ61 - 0003182 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 1.000.000đ Sender:01201001.DD:300318.SHGD:10000622.BO:DAO KIM LAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003076 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 50.000đ Sender:79307005.DD:300318.SHGD:10000335.BO:BUI MY LINH.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0431052 TK chuyển đến 2018 30-03-2018 300.000đ IBVCB.3003180918896002.duong thuy trang vcb sai thanh tro ngheo vung cao
VNCK - 0342086 TK chuyển đến 2018 29-03-2018 200.000đ IBVCB.2903180892220003.Thuc Dang ung ho CCT T3/2018
VNFI - 0261594 TK chuyển đến 2018 29-03-2018 300.000đ 939749.290318.084614.Ung ho cac em vung cao
ZZ01 - 0004696 TK chuyển đến 2018 29-03-2018 300.000đ Sender:01604002.DD:290318.SHGD:10000126.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CA O CHARGEDETAILS OUR
VNCK - 0315661 TK chuyển đến 2018 29-03-2018 500.000đ IBVCB.2903180341448001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 3/2018
B247 - 0007278 TK chuyển đến 2018 29-03-2018 200.000đ /Ref:P3228088620{//}/Ref:P3228088620{//}B/O:PHAM THUY ANH PHAM THUY ANH GOP QUY CCT
J633 - 0016304 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:280318.SHGD:10008294.BO:VU THI THUOC.UNG HO CAC EM
ZZ45 - 0006420 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:280318.SHGD:10008035.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T3. UNG HO CAC CH AU NHO, UNG HO QUY
ZZ01 - 0003799 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 600.000đ Sender:79310001.DD:280318.SHGD:10002726.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0003195 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:280318.SHGD:10000474.BO:DINH THI NGOC ANH.995218032800367 QUY TRO NG HEO VUNG CAO
E965 - 0000028 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 2.000.000đ NGUYEN THI DIEU LINH UNG HO " COM CO THIT" GD TIEN MAT
VNFI - 0232625 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 500.000đ 256831.280318.144637.Ung ho
VNFI - 0214403 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 500.000đ 571607.280318.101620.Chuyen tien den Ngan hang khac
VNCK - 0223673 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 3.000.000đ IBVCB.2803180127252001.Quy TNVC Quy TNVC Quy TNVC
VNCK - 0217318 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 200.000đ IBVCB.2803180811400002.Le thi Thu Hiep CUong, Kim Dong Hung Yen Giup do tre em vung cao
VNCK - 0206583 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 500.000đ IBVCB.2803180721252001.Cao Duy Hanoi For highland kids
VNCK - 0200164 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 1.000.000đ IBVCB.2803180028362001.Fb Cao Hang ung ho Com co thit
MBVP - 0393926 TK chuyển đến 2018 28-03-2018 200.000đ MBVCB.41907032.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).