Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0979830 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 100.000đ MBVCB.66253473.chia se.CT tu Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
9P58 - 0000035 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 4.230.000đ NOP TIEN; GD TIEN MAT
4H69 - 0006170 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 1.000.000đ /Ref:P966358{//}/Ref:P966358{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao DVC:THAN THI LA N
0584 - 0005226 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 1.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:190718.SH:10000042.BO:DO THI HIEU.995218071900428 - CHUYEN TIEN.
4516 - 0004061 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 15.324.660đ //Ref:2018071800408984{//}VAL:180719USD666, /33B:USD666, /Tlx:SW1807191772 /Pmnt:/RFB/3009 180701232890//Ung ho Quy TNVC USD 666 /71A:SHA /B.O:/123149029034500DR Thai Giang DANG2 ELBE STREETTHE GLENDUNEDIN 9011 /F.O:/0611001917137QUY TRO NG
ZZ61 - 0003583 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 12.500.000đ Sender:01307001.DD:190718.SHGD:10001320.BO:LE MINH THU.IBBAC HIEN HOA PHO BA TRIEU UNG HO 50 CAP DI HOC & 50 SUAT TRUNG THU CHO CAC CHAU VUNG CAO
VNCK - 0018195 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 100.000đ IBVCB.1907180226503001.thu ninh thuan chia se
VNCK - 0090527 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 1.000.000đ IBVCB.1907180109798002.Fb Cao Hang ung ho
J993 - 0590783 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 1.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0979830 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 100.000đ MBVCB.66253473.chia se.CT tu Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
9P58 - 0000035 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 4.230.000đ NOP TIEN; GD TIEN MAT
4H69 - 0006170 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 1.000.000đ /Ref:P966358{//}/Ref:P966358{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao DVC:THAN THI LA N
0584 - 0005226 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 1.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:190718.SH:10000042.BO:DO THI HIEU.995218071900428 - CHUYEN TIEN.
4516 - 0004061 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 15.324.660đ //Ref:2018071800408984{//}VAL:180719USD666, /33B:USD666, /Tlx:SW1807191772 /Pmnt:/RFB/3009 180701232890//Ung ho Quy TNVC USD 666 /71A:SHA /B.O:/123149029034500DR Thai Giang DANG2 ELBE STREETTHE GLENDUNEDIN 9011 /F.O:/0611001917137QUY TRO NG
ZZ61 - 0003583 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 12.500.000đ Sender:01307001.DD:190718.SHGD:10001320.BO:LE MINH THU.IBBAC HIEN HOA PHO BA TRIEU UNG HO 50 CAP DI HOC & 50 SUAT TRUNG THU CHO CAC CHAU VUNG CAO
VNCK - 0018195 TK chuyển đến 2018 19-07-2018 100.000đ IBVCB.1907180226503001.thu ninh thuan chia se
VNCK - 0996402 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 500.000đ IBVCB.1807180604246003.Hoa ung ho cac em o Mu Ca
VNFI - 0960676 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 200.000đ 986501.180718.195438.julia0718 FT18199127103178
DL90 - 0000145 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 300.000đ gia dinh chit mat khoai ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
J633 - 0025534 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:180718.SHGD:10017320.BO:TRAN THI HONG HANH.CONG TY HOANG MAI UNG HO CAC BE VUNG CAO
J633 - 0023208 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:180718.SHGD:10005811.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036218071882945)18/07 /2018 DONATION NMH UNG HO COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
MBVP - 0843262 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 3.000.000đ MBVCB.65991438.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0017235 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 2.000.000đ Sender:01309001.DD:180718.SHGD:10004004.BO:TAO HAI NHAN.NHAN TAO UNG HO QUY
VNCK - 0909129 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 1.000.000đ IBVCB.1807180619493003.NGUYEN THI DIEU NGOC 44/10 DUONG 8, P.tnp.b , QUAN 9 CA NHAN
VNCK - 0902178 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 500.000đ IBVCB.1807180013707010.Ung ho hang thang
VNCK - 0901889 TK chuyển đến 2018 18-07-2018 200.000đ IBVCB.1807180292105003.Ung ho com co thit
VNCK - 0743556 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 700.000đ IBVCB.1607180266630001.QuynhCN+Trang ung ho
MBVP - 0631056 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 1.000.000đ MBVCB.65576476.UNG HO QUY HANG THANG.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0734799 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 1.000.000đ IBVCB.1607180291104001.Cao Minh Phuong UHTX-T07.2018
VNFI - 0847047 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 100.000đ 997348.170718.165244.From moonesl FT18198646080765
VNCK - 0845991 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 300.000đ IBVCB.1707180402168004.Tran Kim Anh Ung ho quy
MBVP - 0740283 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 2.600.000đ MBVCB65785455.nguyen thi hong hanh ct quy tro ngheo vung cao.CT tu 0021000432703 DOAN THI KIM BON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0685859 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 2.000.000đ MBVCB65685960.tien mua sach Dat chu dao choi - Kim Phuong.CT tu 0071000889803 NGUYEN THANH VAN AN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0680543 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 240.000đ MBVCB.65675855.Ung ho.CT tu Ky Nguyet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0677244 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 100.000đ MBVCB.65669910.0.CT tu 0 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0782333 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 200.000đ IBVCB.1707180762999001.X UNG HO CCT
VNCK - 0762148 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 1.000.000đ IBVCB.1707180088716002.Chau Giang - Khanh Linh Giup cac ban nho vung cao
VNFI - 0775297 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 1.000.000đ 738024.170718.074532.Ung ho Ct com co thit
VNVT - 0835941 TK chuyển đến 2018 17-07-2018 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180717217272911.VNVT20180717835941.com co thit
Anonymous TK chuyển đến 2018 16-07-2018 500.000đ
VNCK - 0729507 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 200.000đ IBVCB.1607180689466001.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
MBVP - 0610016 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 1.062.000đ MBVCB.65534662.quy com co thit.CT tu la nu kim phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0696353 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 500.000đ IBVCB.1607180301339003.nguyen hoa binh quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0727737 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 1.000.000đ 537552.160718.153700.2H2018
VNCK - 0672911 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 200.000đ IBVCB.1607180277611001.Hoang Gia Hy Dong Da Hanoi Tro ngheo vung cao
VNCK - 0669623 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 250.000đ IBVCB.1607180564891002.
VNFI - 0710145 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 300.000đ 397319.160718.140603.Ung ho CCT quy 3
ZZ02 - 0008331 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:160718.SHGD:10029234.BO:DUONG THANH NHAN.THANG CO WC2018.
VNFI - 0701821 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 1.500.000đ 715875.160718.125524.Vietcombank 0611001917137 Ung ho
VNCK - 0650623 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 100.000đ IBVCB.1607180240212002.Minh liem .