Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0434565 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 500.000đ 987476.070518.103357.Chuc cac chau ngon mieng FT18127503944047
ZZ61 - 0009132 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:070518.SHGD:10011125.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T4. UNG HO QUY, U NG HO CAC CHAU
J633 - 0020803 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:070518.SHGD:10001788.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031218050686871)UNG HO THANG 5/2018 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0008359 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:070518.SHGD:10011802.BO:NGUYEN THI KIEU TRANG.KENGBE UNG HO CAC BAN HOC SINH NGHEO VUOT KHO
J633 - 0016518 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:070518.SHGD:10006459.BO:NGO NGOC TUAN.UNG HO QUY TNVC
Anonymous TK chuyển đến 2018 06-05-2018 100.000đ
VNFI - 0383944 TK chuyển đến 2018 06-05-2018 200.000đ 166862.060518.061054.Gop chut com tang cac chau vung cao. xin cam on.
MBVP - 0812257 TK chuyển đến 2018 06-05-2018 500.000đ MBVCB49067509.Hoang Bach-Hoang Kien UH t5-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0469168 TK chuyển đến 2018 06-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0605181034409002.Tram Le ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0480741 TK chuyển đến 2018 06-05-2018 500.000đ IBVCB.0605180330951002.khai tat ca
VNCK - 0506352 TK chuyển đến 2018 06-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0605181047667002.www.dauca.vn 160 Tay Son - Dong Da - Ha Noi Ung ho chuong trinh
VNFI - 0327606 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 1.000.000đ 046286.040518.214125.Chau gui chut yeu thuong den cac e nho
VNCK - 0384519 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 50.000đ IBVCB.0505180623361005.no no tuy y
VNCK - 0382854 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 200.000đ IBVCB.0505180417545001.Ho Lang Quan 12, TP.HCM Quy TNVC
VNCK - 0364124 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 11.367.500đ IBVCB.0505180431247001.Le Cao Nguyen 286 Nguyen Xien - Thanh Xuan - Ha Noi Ung ho quy tre em ngheo vung cao
MBVP - 0765998 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 500.000đ MBVCB.48976583.quy Tro ngheo vung cao t5/2018.CT tu Truong Minh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0410678 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 200.000đ IBVCB.0505180719976002.Nguyen Thi Thanh Hue 306 Quang Trung Phuong 10, Go Vap, tpHCM Ung ho quy hoc tronnghe vung cao
VNCK - 0427382 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 100.000đ IBVCB.0505180411760002.Hai Ngoc 220 Xo Viet Nghe Tinh Tre em vung cao kho khan
VNCK - 0437646 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 100.000đ IBVCB.0505180256152001.NA NA NA
MBVP - 0749957 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 100.000đ MBVCB.48949443.sinh vien.CT tu Thanh Hieu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0327606 TK chuyển đến 2018 05-05-2018 1.000.000đ 046286.040518.214125.Chau gui chut yeu thuong den cac e nho
25C4 - 0379178 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 500.000đ PT..PHAN THI QUYNH HOA.20180504.164043.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0290551 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 500.000đ IBVCB.0405180637020001.nguyen hai thanh Quan 2, Tp.hcm ung ho quy tro ngheo vung cao
XC92 - 0000126 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 5.000.000đ TRAN DANG KHOI CT CP TU VAN DT;va xdct truong phat ung ho;
XC92 - 0000124 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 10.000.000đ TRAN DANG KHOI CT LUA;t le va lien doanh ung ho;
VNCK - 0308919 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 200.000đ IBVCB.0405180355642001.ung ho com co thit
VNCK - 0295396 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 200.000đ IBVCB.0405180553734001.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP. Nam Dinh
ZZ61 - 0008407 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 1.700.000đ Sender:01202002.DD:040518.SHGD:10004105.BO:NGUYEN TRUNG DUNG.995218050453757 VK2018PLUS
VNCK - 0282877 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 500.000đ IBVCB.0405180151700003.Em Ten ung ho chuong trinh Com Co Thit
VNCK - 0259151 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 200.000đ IBVCB.0405180529061001.Le Thi Thao Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0238220 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 500.000đ IBVCB.0405180089633001.Chi Bao - Long Bien
VNCK - 0219619 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 200.000đ IBVCB.0305180231483001.Ung ho chu Tuan Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0613245 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 200.000đ MBVCB.48711829.Ung ho Com Co Thit thang 5/2018.CT tu Pham Phuc Khanh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0026369 TK chuyển đến 2018 04-05-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:040518.SHGD:10013177.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0009270 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 10.000.000đ Sender:01310001.DD:030518.SHGD:10005229.BO:NGO TRAN BAO DUONG.MONG DUNG UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG CAO
VNCK - 0193796 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 500.000đ IBVCB.0305180426718003.ung ho CCT hang thang
RY50 - 0264662 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20180503.080825.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0088713 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 100.000đ IBVCB.0205180017010003.NDAK Ung ho CCT thang 4/2018
DA24 - 0061783 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0203780 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 100.000đ IBVCB.0305180543590001.HOANG ANH THU- UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0533513 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 300.000đ MBVCB.48571456.tre em.CT tu Linh HP toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012998 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:030518.SHGD:10012517.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
J633 - 0027310 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:030518.SHGD:10006577.BO:TRAN THI THANH HUONG.CHI EM CBQL VUNG 1 KHCN VP BANK UNGHO QUY
ZZ61 - 0008312 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 300.000đ Sender:01311003.DD:030518.SHGD:10002828.BO:THAI THI NGOAN.CT UNG HO TRE VUNG CAO
VNCK - 0140040 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ IBVCB.0305180420287001.HH Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0139804 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 250.000đ IBVCB.0305180773331001.Dau ten Quy tu phan bo giup minh
ZZ61 - 0007168 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:030518.SHGD:10011293.BO:NGO QUANG TRUNG.NHA BAP GOP QUY
VNCK - 0126422 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 300.000đ IBVCB.0305180563695001.Nga Hanoi T5/18
VNCK - 0121979 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ IBVCB.0305180105321004.Quach Linh Chi Hanoi Chuc cac ban vui ve
ZZ45 - 0006529 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 4.000.000đ Sender:79310001.DD:030518.SHGD:10003691.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 5.2018