Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0006736 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 200.000đ Sender:01309001.DD:060718.SHGD:10000577.BO:CAO TIEN CUONG.CK
J633 - 0006021 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 2.000.000đ Sender:01309001.DD:060718.SHGD:10000100.BO:TAO HAI NHAN.NHAN TAO UNG HO QUY
VNCK - 0464868 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 100.000đ IBVCB.0607180358785003.Phuc Van Quan, Ha Dong Quy Com co thit
VNFI - 0850661 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 300.000đ 128204.060718.082305.Chuyen tien
VNCK - 0313721 TK chuyển đến 2018 05-07-2018 100.000đ IBVCB.0407180746386003.NDAK Ung ho CCT thang 6 2018
MBVP - 0968848 TK chuyển đến 2018 05-07-2018 100.000đ MBVCB.62825798.cac em hoc tro vung cso.CT tu le viet phu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0397002 TK chuyển đến 2018 05-07-2018 10.000.000đ IBVCB.0507180031928002.CONG TY CO PHAN IHANOI UNG HO LU LUT TAY BAC
VNCK - 0349909 TK chuyển đến 2018 05-07-2018 200.000đ IBVCB.0507180897327001.ung ho Com co thit
ZZ61 - 0007502 TK chuyển đến 2018 05-07-2018 1.000.000đ Sender:01616002.DD:050718.SHGD:10000493.BO:NGUYEN THI MAI HUONG.VK2018PLUS7
VNFI - 0766363 TK chuyển đến 2018 05-07-2018 500.000đ 920038.050718.100925.Ung ho tro ngheo vung cao 6.2018 FT18186220061673
ZZ01 - 0003555 TK chuyển đến 2018 05-07-2018 400.000đ Sender:01310001.DD:050718.SHGD:10000738.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO CAC EM T6
VNCK - 0179829 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 300.000đ IBVCB.0307180824426001.MOTBIT Xuan Dinh, B Tu Liem, Ha Noi Ung ho tre vung cao
MBVP - 0823279 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 200.000đ MBVCB.62575722.linh&huong dong gop t7/2018.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0809416 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 1.000.000đ MBVCB.62549980.Ung ho Quy tro ngheo vung cao (Com Co Thit).CT tu HO THI NGOC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0808194 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 100.000đ MBVCB.62547842.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0768635 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 100.000đ MBVCB.62482592.vung lu Ha Giang.CT tu pham thi viet anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0005902 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:040718.SHGD:10004829.BO:CHAU THI LAN THANH.995218070405683 DG QUY CCT
VNCK - 0240375 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 300.000đ IBVCB.0407180760843002.Quy com co thit Nho quy lo cho cac chau Tro ngheo vung cao
VNCK - 0223010 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 500.000đ IBVCB.0407180593321001.Phuong Hoang Hoa Tham, HN quy com co thit
VNCK - 0220524 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 200.000đ IBVCB.0407180665315004.NXH Hanoi Ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0219361 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 500.000đ IBVCB.0407180263959002.Ung ho Quy TNVC
VNCK - 0219276 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 200.000đ IBVCB.0407180230423001.Nguyen Thuy Ha Kim Ma Hanoi Lu lut
VNCK - 0216105 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 300.000đ IBVCB.0407180915587002.Ung ho Quy Com co thit.
MBVP - 0723573 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 3.900.000đ MBVCB62407407.Tiranthotel 38 Gia Ngu, hoan kiem, ha noi ck ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0011004333344 LUONG THI THAM toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0207340 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 200.000đ IBVCB.0407180747323001.ung ho ung ho
MBVP - 0717885 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 200.000đ MBVCB.62397332.m.CT tu n toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0711452 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 1.000.000đ MBVCB.62385792.du hoc sinh.CT tu Nguyen Ha Vinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0003783 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:040718.SHGD:10000737.BO:DUONG DINH HAI.995218070401253 GIA DINH 2 BE MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
J633 - 0003129 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 1.000.000đ Sender:79302001.DD:040718.SHGD:10000853.BO:PHAM HOANG HA.(CKRMNO: 038218070382912)CUNG COM CO THIT UNG HO CAC HOAN CANH KHO KHAN (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0190658 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 500.000đ IBVCB.0407180218162005.vu thuy trang tri trung phu xuyen ha noi tat ca
VNFI - 0654992 TK chuyển đến 2018 04-07-2018 1.000.000đ 916791.040718.014835.cuntibongtet tang cac ban
J633 - 0027225 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 200.000đ Sender:01663001.DD:030718.SHGD:10000046.BO:TRUONG NGOC HUY.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0007460 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:030718.SHGD:10009845.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
ZZ61 - 0007440 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 500.000đ Sender:48304001.DD:030718.SHGD:10001046.BO:VU
ZZ61 - 0007325 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 1.000.000đ Sender:79309001.DD:030718.SHGD:10000865.BO:DIEP GIA HY.UNG HO LU QUET 2018
ZZ61 - 0004234 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 11.000.000đ Sender:01201001.DD:030718.SHGD:10002024.BO:HOANG MANH DAT.HOANG MANH DAT CMND 273269949 CK UNG HO
VNFI - 0643407 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 107.000đ 911661.030718.194634.From Moonesl FT18184536965363
VNFI - 0626161 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 100.000đ 969581.030718.164117.Ung ho cac chau FT18184046072429
VNFI - 0612681 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 500.000đ 132695.030718.151739.Nghiem thi Hien ct ung ho CT com co thit
VNFI - 0599910 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 3.600.000đ 659259.030718.134607.Thinhak ung ho cct
VNFI - 0589793 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 16.500.000đ 130799.030718.114832.CTY NANG LUONG XANH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0558199 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 1.000.000đ 175890.030718.051655.Vietcombank 0611001917137 ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0155539 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 700.000đ IBVCB.0307180568572002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0105343 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 2.500.000đ IBVCB.0307180666159001.FB page MRS.MEO ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0093074 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 300.000đ IBVCB.0307180999543003.cac ban In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0078679 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 100.000đ IBVCB.0307181034270003.
VNCK - 0071322 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 5.000.000đ IBVCB.0307180689124003.Bui Luong Hai 709 Ct3 Ao Hoang Cau - Dong Da - Ha Noi Ung ho Com Co Thit
VNCK - 0069319 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 500.000đ IBVCB.0307180691668001.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh tpHCM quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0062608 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 200.000đ IBVCB.0307180217998003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0035141 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 100.000đ IBVCB.0207180814468002.STML Na Na