Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0553995 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 200.000đ MBVCB.96512272.Ung ho Quy com co thit .CT tu Le Thuy Trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0594175 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 1.000.000đ MBVCB.96589942.Nhan vien.CT tu Nguyen Minh Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0688603 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 500.000đ MBVCB96755508.Ung ho quy TNVC - CCT.CT tu 1011000629679 TRAN LAM BICH TUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0701609 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 2.700.000đ MBVCB.96778158.Quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0260518 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 400.000đ IBVCB.0211180274510001.Bang Ung Ho Quy TNVC
ZZ45 - 0003704 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:021118.SHGD:10000422.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNCK - 0278802 TK chuyển đến 2018 02-11-2018 100.000đ IBVCB.0211180524628001.Quy Tro ngheo Vung cao
DD4400 - 0378062 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 2.200đ Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
VNCK - 0165707 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 100.000đ IBVCB.0111180162644004.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0158707 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180357294001.HA, KN UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0123760 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 200.000đ IBVCB.0111181032908001.NGO TUAN ANH 135 Nguyen Chinh - Hoang Mai - Ha Noi Tat ca cac hoan canh
VNCK - 0119519 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180842336002.Be Nhat Minh quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0118026 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 200.000đ IBVCB.0111180897882001.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNCK - 0110612 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 100.000đ IBVCB.0111180032989003.NDAK Ung ho CCT thang 11 2018
VNAF - 0071194 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNAF - 0071169 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBAFT.2602180099034001.BEN - COM CO THIT
VNAF - 0071002 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0070945 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBAFT.0210180275573002.Ung ho quy TNVC
T976 - 0009007 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20181101.212701.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0517113 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 100.000đ MBVCB.96441198.cho cac em bes vung cao chiec ao am mua dong.CT tu dam thi luyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0180288 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180695469002.tiktok sg ungho
VNCK - 0184613 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180057169001.le thi quynh trang ho chi minh ung ho quy t11
VNCK - 0189568 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180729675001.Tran trung kien Ung ho
VNCK - 0233797 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180811732001.Duong phan khanh Thanh pho Ho Chi Minh Ung ho quy com co thit
VNFI - 0441403 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ 841777.011118.094237.NTT ung ho CCT va TNVC FT18305400157503
VNFI - 0452752 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 330.000đ 298100.011118.103909.TuanXu ung ho thang 11 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
XC92 - 0000075 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 14.830.000đ IBPS/SE:01201001.DD:311018.SH:10001182.TC:XC92.021009.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10023252 30/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000076 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 18.408.000đ IBPS/SE:79201001.DD:311018.SH:10001178.TC:XC92.021005.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10023144 30/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000077 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 9.792.000đ IBPS/SE:01204001.DD:311018.SH:10000681.TC:XC92.021021.dd 301018 BO:AGRIBANK.HOAN TRA LCC: 910023107 : 30/10/2018 DO SAI TK NHAN
XC92 - 0000080 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 1.764.000đ IBPS/SE:01201001.DD:311018.SH:10001181.TC:XC92.021002.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10023203 30/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000081 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 18.408.000đ IBPS/SE:01201003.DD:311018.SH:10003563.TC:XC92.021038.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10000387 31/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000082 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 11.322.000đ IBPS/SE:01204009.DD:311018.SH:19001339.TC:XC92.021039.dd 301018 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10001837 NGAY 31/10/2018 DO SAI TEN DVH. TEN DUNG: TRUONG MAM NON SO 2 XA NAM HANG
XC92 - 0000083 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 4.800.000đ IBPS/SE:01204009.DD:311018.SH:19003267.TC:XC92.021040.dd 301018 BO:AGRIBANK NAM NHUN.HOAN 9TRA LENH CT 10002918 NGAY 31/10/2018 SAI TEN DVH TEN DUNG: TRUONG MAM NON XA NAM MANH
XC92 - 0000084 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 7.680.000đ IBPS/SE:01204009.DD:311018.SH:19003766.TC:XC92.021041.dd 301018 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10002351 NGAY 31/10/2018 SAI TEN DVH TEN DUNG:TRUONG MAM NON XA HUA BUM
XC92 - 0000132 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 17.232.000đ IBPS/SE:01204009.DD:011118.SH:19001618.TC:XC92.021036.dd 301018 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T9RA LAI LENH 18103110000398 NGAY 31/10/2018 DO SAI TEN + TK DVH
XC92 - 0000133 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 7.392.000đ IBPS/SE:01201003.DD:011118.SH:10004998.TC:XC92.021048.dd 311018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10002789 01/11/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000134 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 8.280.000đ IBPS/SE:79201001.DD:011118.SH:10005349.TC:XC92.021052.dd 311018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10002659 01/11/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000135 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 2.720.000đ IBPS/SE:01204009.DD:011118.SH:19003282.TC:XC92.021098.dd 311018 BO:AGRIBANK PHU YEN.AGRIBA9NK PHU YEN CHUYEN TRA LCC 10003119 n 01/11/2018 DO SAI TEN VA STK DVH
XC92 - 0000136 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 6.120.000đ IBPS/SE:01204001.DD:011118.SH:10001826.TC:XC92.021064.dd 311018 BO:AGRIBANK.HOAN TRA LCC: 910002184 : 01/11/2018 DO SAI TK NHAN
ZZ49 - 0005566 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 7.638.000đ Sender:01204009.DD:011118.SHGD:19002803.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18103110000609 NGAY 31/10/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG
ZZ49 - 0005567 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 9.360.000đ Sender:01204009.DD:011118.SHGD:19002801.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18110110000492 NGAY 01/11/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG
ZZ61 - 0011112 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 20.153.500đ Sender:01204009.DD:011118.SHGD:19002802.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18110110001355 NGAY 01/11/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG
MBVP - 0411602 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 150.000đ MBVCB.96255439...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0105 - 0006102 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ /Ref:P1072666{//}/Ref:P1072666{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: TNVC DVC:NGUYEN HA MI
VNFI - 0397013 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ 901165.311018.191720.Ung ho COM CO THIT FT18304050830066
H379 - 0000173 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh " com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 10/2018
VNCK - 0064442 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ IBVCB.3110180557351001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 10/2018
ZZ61 - 0019260 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:311018.SHGD:10003852.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN OCTO BER
J633 - 0043823 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:311018.SHGD:10015789.BO:TRAN THANH BINH.DONG GOP NHO
XC92 - 0000144 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 400.000.000đ ct